Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1492 odkrycie ameryki przez Krzysztofa Kolumba
1498 odkrycie nowej drogi do Indii
1517 wystąpieni Marcina Lucerna
1525 hołd pruski
1569 unia realna i powstanie rzeczpospolitej Obojga Narodów
1573 artykuły henrykowskie, pierwsza wolna elekcja
1605 bitwa pod kircholem
1610 zwycięstwo pod Kłuszynem
1627 bitwa morska pod oliwią
1648 wybuch powstania Chmielnickiego
1655-1660 potop Szwecki
1660 pokój w oliwie
1673 druga bitwa pod Chocimiem
1683oblężenie Wiednia
1700-1712 wojna północnopolska zalana przez Szwecje
1717 sejm niemy
1764 ostatni wolna elekcja
1768-1772 konfederacja barska
1772 pierwszy rozbiór polski
1775 uchwalenie Deklaracji Niepodległości
1789 początek rewolucji we Francji; zdobycie Bastylii
1788-1792 sejm wielki
1791 konstytucja 3 maja
1792 konfederacja targowicka
1793 drugi rozbiór polski
1794 Powstanie Koszciuszkowskie
1795 treci rozbiór polski
1797 wydanie odezwy Dąbrowskiego do rodaków
1804 uchwalenie kodeksu cywilnego
1812 początek wojny Napoleona z Rosją
1815 bitwa pod Waterloo; Kongres Wiedeński; utworzenie K,P i kon.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1445- wnalezienie druku przez j. gutemberga
1525-hołd pruski
1573- podpisanie aktu tolerancji religijnej
1574-koronacja Henryka Walezego
1576- koronacja Stefan Batorego
1582-rozejm w jamie zapolskim , polska odzyskuje Inflanty
1587-koronacja Zygmunta

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ilekroć wskutek biegu wypadków koniecznym się staje dla jakiegoś narodu, by zerwał więzy łączące go z innym narodem i zajął wśród potęg ziemskich oddzielne i równorzędne stanowisko, do którego upoważniają go prawa natury, to wymaga się, aby naród ten podał powody, które zmusiły go do oderwania się.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela uchwalona 26 sierpnia 1789 r. przez Konstytuantę. Stworzona przez rewolucję francuską, wywodziła się z filozoficznych i politycznych nurtów Oświecenia (Rousseau, Wolter, Diderot). Deklaracja zawierała między innymi prawa:

* wolność słowa i wyznania
* równość wobec prawa
* suwerenność narodu francuskiego
* nienaruszalność praw własności
* trójpodział władzy w kraju

Pełna treść Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela:

Art.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
DEMOKRACJA SZLACHECKA

Demokracja szlachecka jest to ustrój polityczny Królestwa Polskiego, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wykształcił się on pod koniec XV wieku. Gwarantował on stanowi szlacheckiemu prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa.

NARODZINY DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ

Wzrost liczby ludności wiązał się z automatycznym zwiększeniem zapotrzebowania na zboże.