Średniowiecze

Początki Zakonu

Zakon Krzyżacki powstał około roku 1190 (według "Opowieści o pierwocinach Zakonu Niemieckiego"), podczas oblężenia Akkony (dzisiejsza Syria). Początek swój bieże ze szpitala założonego przez mieszczan z Bremy i Lubeki w celu opieki nad wojskami chrześcijańskimi. Mieszczanie ci, wracając do ojczyzny, przekazali szpital kapelanowi Konradowi i komornikowi Burchardowi z otoczenia księcia szwabskiego Fryderyka .

Początki średniowiecza i powstanie polski

Wpisz w odpow. rubryki tabelki nr poniższych zdań:
1.pierwszy król Polski,2)pierwszy władca hist.,3)bitwa pod niemczą,4)walczył z Arabami,5)budował w stylu romańskim,6)wysłał misję św. Wojciecha,7)utworzył arcybiskupstwo,8)wskrzesił cesarstwo rzymskie,10)800r..,11) 966r...12) 1000r...

Podboje rzymskie

PODBOJE RZYMSKIE...
1.Przyczyny podbojów
-dążenie do zdobycia ziem pod uprawę i hodowle.
-przeludnienie panujące w Rzymie.
-chęc zdobycia łupów.

2.Przyczyny sukcesów rzymskich- organizacja armii
a) w armii rzymskiej służyli wszyscy obywatele między 17 a 46 rokiem życia (w razie zagrożenia państwa powoływano mężczyzn od 16 do 60 roku życia).

Poglądy Pawła Włodkowica zaprezentowane na soborze

Paweł Włodkowic na soborze przedstawił traktat o władzy cesarza i papieża nad niewiernymi, w którym dowodzi, że poganie mają prawo do własnego państwa i życia w pokoju., krytykując w ten sposób metody chrystianizacji stosowane przez Krzyżaków.
Przemowa Włodkowica zrobiła wielkie wrażenie, świadczące o wysokim poziomie kultury i nauki polskiej.

Polska w 1138 r.

Polska w 1138 r.
Umierając w 1138 roku książę Bolesław III Krzywousty ustanowił swoim testamentem nowy ustrój państwa polskiego. Głównym celem tego aktu było zapobieżenie bratobójczym walkom pomiędzy synami zmarłego władcy, do których dochodziło każdorazowo od śmierci Mieszka I. Najwyższą władzę sprawować miał najstarszy przedstawiciel rodu, młodsi rządziliby w wyznaczonych i dziedziczonych dzielnicach.