Średniowiecze

Porównanie Styli: Gotycki i Romański

GOTYCKI :
1) Strzeliste, wysokie budowle,
2) Wielkie okna oraz szyby z pięknymi witrażami,
3) Czerwona cegła była używana jako budulec ( mogła być też innego koloru np. białego )
4) Tym stylem budowano głównie:
- Zamki,
- Kościoły,
- Ratusze.

Postać rycerza w średniowieczu

Jednym z podstawowych obok ascety i władcy ideałów epoki średniowiecza był rycerz.
Cechowały go:
1) honor
2) wierność Bogu
3) służba królowi - traktowana jak służba samemu Bogu i ojczyźnie
4) męstwo
5) odwaga
6) sprawiedliwość
7) dworność wobec kobiet - ta cecha jest charakterystyczna dla późniejszych lat epoki średniowiecza
Realizowanie tych ideałów służyło przedewszystkim zapewnieniu sobie czci, ale jeszcze w większym stopniu zbawienia duszy.

Powstanie Listopadowe

Rozdział historii Polski obejmujący okres od upadku powstania listopadowego aż po wybuch I wojny światowej. W ciągu tych 83 lat w dziejach Polski doszło do wielu wydarzeń o ogromnym znaczeniu, w pierwszej mierze zaś do wydarzeń roku 1846, Wiosny Ludów, powstania styczniowego i rewolucji roku 1905.

Pozytywne i negatywne skutki wielkich odkryć geograficznych w XV w.

Skutki wielkich odkryć geograficznych na przełomie XV i XVIw:

1. POZYTYWNE

a) poznanie świata - uzupełnienie map,
b) udowodnienie kulistości Ziemi i obalenie mitu o potworach czyhających na jej rzekomych krańcach - wyprawa Ferdynanda Magellana (1519-1522)
c) napływ do Europy cennych kruszców, m.

Prawa jakie mają obywatele RP

1.Prawo do równego traktowania wobec władz publicznych.
2.Prawo do prawnej ochrony życia.
3.Prawo do jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.
4.Prawo do wyboru własnej religii.
5.Prawo do ochrony własnego zdrowia.
6 Prawo do nauki.
7.Prawo do ochrony praw dziecka.