Krucjaty, zakony rycerskie

Zadanie 1
Co się działo na ziemiach Narodu Jezusa w X-XI w. ?
a) Kim byli Turcy seldżuccy?

Na ziemiach Narodu Jezusa w XI w. Turcy seldżuccy po wcześniejszym podbiciu arabskich kalifatów zgarnęli posiadłości Bizancjum i Palestynę. Swięte dla chrześcijan miejsca w Betlejem i Jerozolimie przestały być dostępne dla pielgrzymów z Europy. Turcy zaczęli też zagrażać Konstantynopolowi, którego władcy już od dawna zabiegali w Europie o pomoc przeciwko ich najazdom.

Turcy seldżuccy- nazwa nadana jednemu z plemion Oguzów, które pod wodzą Seldżuków przyjęło w X w.

Zadanie 2
Jakie były przyczyny zwołania wypraw krzyżowych, z czyjej inicjatywy wyszły i w którym roku odbyła się pierwsza krucjata?

Wyprawy krzyżowe wyszły z inicjatywy Urbana II w Clermont, w 1095r. Przyczyną tych świętych wojen była chęć wyzwolenia grobu Chrystusa z rąk niewiernych. Pierwsza z wypraw krzyżowych odbyła się w 1096r. z udziałem chłopów oraz biedoty i trwała aż 3 lata.

Zadanie 3
Przedstaw chronologię zwoływania wypraw krzyżowych (data i nazwa wyprawy).

I krucjata (1096-1099r.)
Pierwsza wyprawa obejmowała właściwie dwie wyprawy:
1. ?Chłopska?
a) liczyła około 60 tysięcy ludzi, w tym kobiety i dzieci
b) wyprawą dowodził kaznodzieja Piotr z Amiens
c) wyprawa lądowa
d) uczestnicy dopuszczali się licznych grabieży na terenach, przez które przechodzili oraz masowych mordów na Żydach, których obwiniano za śmierć Jezusa
e) choroby i liczne starcia z ludnością zamieszkującą tereny, przez które przechodziła wyprawa zdziesiątkowały jej szeregi
f) nie dotarła do celu
2. ?Rycerska?
a) zorganizowana przez rycerstwo po niepowodzeniu wyprawy ?chłopskiej?
b) doprowadziła do zdobycia znacznych obszarów nad Morzem Śródziemnym ( od półwyspu Synaj po ziemie nad górnym Eufratem), utworzenia Królestwa Jerozolimy i mniejszych, podporządkowanych mu państewek
Powstały nowe państwa, które były silnie uzależnione od:
1. stałego dopływy pielgrzymów i krzyżowców
2. dobrej łączności z Europą, którą zapewniały im włoskie porty (włoskie miasta portowe czerpały z tego ogromne zyski)
System feudalny w średniowiecznej Europie

II krucjata (1147-1149r.)
Krucjatę zorganizował król Francji Ludwik VII do krucjaty przystąpił również król Niemców Konrad III. Niestety każdy z monarchów podjął wyprawę na własną rękę a nawet szkodzili sobie nawzajem. Nic dziwnego, że wyprawa zakończyła się klęską. Tymczasem Turcy posuwali się coraz bardziej na zachód, stając się wschodnim sąsiadem wszystkich państewek łacińskich. W tych warunkach, w Królestwie Jerozolimskim coraz częściej myślano o ułożeniu się z sąsiadami. Późniejsze wstrząsy dynastyczne w Jerozolimie, osłabienie Bizancjum spowodowały, ze upadek Królestwa Jerozolimskiego był tylko kwestą czasu.
III krucjata (1189-1192r.)
Zakończyła się częściowym sukcesem. Ryszard Lwie Serce zawarł pokój z tureckim przywódca Saladynem. Pokój oddawał w ręce łacinników wąski pas wybrzeża od Tyru do Jafy. Saladyn zatrzymał dla siebie resztę terytorium Królestwa Jerozolimskiego. Zgodził się jednak na dopuszczenie pielgrzymów do chrześcijańskich miejsc świętych.
IV krucjata (1202-1204r.)
Plan przewidywał zaatakowanie przez krzyżowców Egiptu, który był głównym źródłem potęgi Saladyna. Niestety, gdy uczestnicy wyprawy zebrali się na miejscu zbornym okazało się, że nie ma wystarczających środków na pokrycie kosztów transportu. Wykorzystał to doza wenecki, który obiecał krzyżowcom wsparcie finansowe w zamian za ich pomoc w walce z konkurencją handlową Wenecji. Krzyżowcy zgodzili się. Później krzyżowcy zaatakowali Konstantynopol. Chcieli przekształcić Cesarstwo Bizantyjskie w Cesarstwo Łacińskie. Z czasem Cesarstwo łacińskie okazało się bardzo słabe.

Krucjata dziecięca (1212r.)
.Niepowodzenia krucjat w obronie Ziemi Świętej sprzyjały rozwojowi ruchów mistycznych, świadczących nieraz o zbiorowej psychozie. Takim był rych, który ogarnął w tym czasie młodzież różnych krajów. Szerzyła się wśród niej wiara, że wyzwolenia grobu Chrystusowego mogą dokonać jedynie niewinne dzieci. Ogarnięte tą psychozą dzieci wędrowały ku portom śródziemnomorskim (1212) ginąc po drodze z głodu, wycieńczenia i chorób. Te zaś, które dotarły do miast portowych, padły ofiarą pozbawionych skrupułów aferzystów, którzy wywieźli je na targi niewolników.

Krucjaty V ? VII ( V krucjata rycerska 1217-1221, VII krucjata 1270r.)
Zakończyły się niepowodzeniem. Nacisk ze strony Turków był coraz wiekszy. Każdy rok przynosił dalsze straty terytorialne. Wreszcie w roku 1291, po przeszło siedmiotygodniowym oblężeniu, została zdobyta Akka. Większość obrońców padła w walce na murach, nieliczni, którym udało się dotrzeć do okrętów uciekli na Cypr.

Zadanie 4
Jakie zakony rycerskie powstały w trakcie wypraw krzyżowych, jakie były przyczyny ich powstania i późniejsze losy.

Zakony rycerskie są to wojskowo-religijne organizacje rycerstwa zakładane w XII w. w Palestynie dla ochrony miejsc świętych i opieki nad pielgrzymami w czasie krucjat ( joannici, templariusze, szpitalnicy), formalnie podlegali papieżowi; na czele stał wielki mistrz, władzę ustawodawczą stanowiła kapituła generalna; członkowie mimo, że ślubowali ubóstwo gromadzili bogactwa; po załamaniu się krucjat przenieśli się na Cypr, potem Rodos i Maltę (kawalerowie maltańscy- joannici), templariusze wrócili do Francji, a szpitalnicy, czyli Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie ( zwani potem Krzyżakami) przenieśli się na Węgry, skąd wygnani zaproszeni zostali przez księcia mazowieckiego Konrada, stworzyli państwo nad Bałtykiem; niektóre z zakonów rycerskich przetrwały jako elitarne organizacje we Włoszech, Austrii czy Niemczech (np. kawalerowie maltańscy).

Related Articles