Plastyka

Rysunek- plastyka

...

Rzeźba w romantyźmie.

ROMANTYZM

U większości rzeźbiarzy tego okresu, nawet u najwybitniejszych ? jak np. Rude czy David d?Angers ? dominowała forma neoklasyczna, inni nawiązywali do gotyku, do renesansowej rzeźby florenckiej względnie do baroku, przyczyniając się do rozwoju dziewiętnastowiecznego historycyzmu.

Rzeźby w romantyzmie

Romantyzm, styl w sztukach plastycznych rozwijający się w okresie 1820-1860. Poprzedzony był preromantyzmem zapoczątkowanym już w połowie XVIII w., a będącym reakcją na oświeceniowy racjonalizm. Za główną tendencje sztuki romantycznej, stanowiącej niejako z założenia wyraz indywidualnej wrażliwości twórcy, uważa się patriotyzm i korespondujący z nim zwrot ku przeszłości (nie tylko narodowej), a ponadto egzotykę, fantastykę i kult przyrody.

Siedem cudów świata

Siedem cudów świata

Piramida Cheopsa
4,5 tys. lat temu powstała Wielka Piramida uznana za pierwszy z siedmiu cudów świata. Dalsze prace trwały jeszcze 20 lat i zgromadziły około 100 rys. pracowników- ochotników znad Nilu. Wysokość ok. 146m (obecnie 137) zbudowana z 2,3 mln.