Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1 p.
0,5 p.; 0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
1 p.
1 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
Reakcje zasz¸y w probówkach z Zn i Mg.
Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2, Mg + H2SO4 MgSO4 + H2
2 K+ + SO4
2– + Ba2+ + 2 OH– BaSO4 + 2 K+ + 2 OH–
3 Na+ + PO4
3– + Fe3+ + 3 NO3
– FePO4 + 3 Na+ + 3 NO3

Na2CO3 + K2SO4 }reakcje nie zachodzà, poniewa˝ wszystkie sole
Mg(NO3)2 + KCl sà rozpuszczalne w wodzie
chlorek potasu, KCl, 2 K + Cl2 2 KCl
w´glan wapnia, CaCO3, CaO + CO2 CaCO3
siarczan(IV) baru, BaSO3, Ba(OH)2 + H2SO3 BaSO3 + 2 H2O
fosforan(V) miedzi(II), Cu3(PO4)2, 3 CuCl2 + 2 Na3PO4 Cu3(PO4)2 + 6 NaCl
HNO3 + NaOH NaNO3 + H2O
H+ + NO3
– + Na+ + OH– H2O + Na+ + NO3
– lub H+ + OH– H2O
Na przyk¸ad: Na2O + H2O 2 NaOH
Na2O + H2SO4 Na2SO4 + H2O
Na2SO4+ Ba(OH)2 BaSO4 + 2 NaOH
H2SO4 + 2 NaOH Na2SO4 + 2 H2O
Liczba
punktów
Odpowiedê
11.
Numer
zadania
12.
13.
14.
15.
1 p.
0,5 p.; 0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
1 p.
1 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
0,5 p.
Reakcje zasz¸y w probówkach z Ca i Na.
2 Na + 2 HCl 2 NaCl + H2, Ca + 2 HCl CaCl2 + H2
3 K+ + 3 OH– + Al3+ + 3 Cl– Al(OH)3 + 3 K+ + 3 Cl–
2 Na+ + CO3
2– + Ca2+ + 2 Cl– CaCO3 + 2 Na+ + 2 Cl–
K2SO4 + Fe(NO3)3 }reakcje nie zachodzà, poniewa˝ wszystkie sole
BaCl2 + NaNO3 sà rozpuszczalne w wodzie
chlorek sodu, NaCl, 2 Na + Cl2 2 NaCl
w´glan magnezu, MgCO3, MgO + CO2 MgCO3
siarczan(VI) potasu, K2SO4, 2 KOH + H2SO4 K2SO4 + 2 H2O
w´glan ˝elaza(II), FeCO3, FeCl2 + K2CO3 FeCO3 + 2 KCl
HCl + KOH KCl + H2O
H+ + Cl– + K+ + OH– H2O + K+ + Cl– lub H+ + OH– H2O
Na przyk¸ad: CaO + H2O Ca(OH)2
CaO + 2 HCl CaCl2 + H2O
CaCl2+ Pb(NO3)2 PbCl2 + Ca(NO3)2
2 HCl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2 H2O
Liczba
punktów
Odpowiedê
11.
Numer
zadania
12.
13.
14.
15.
Odpowiedzi – grupa B
Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Odpowiedê D D C B B C D B D D
Odpowiedzi – grupa A
Numer zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Odpowiedê A B C B D B C D C C
Punktacja: 1 punkt za ka˝de poprawnie rozwiàzane zadanie 1–10.
Punktacja: 1 punkt za ka˝de poprawnie rozwiàzane zadanie 1–10.
Maksymalna liczba punktów – 20.
Proponowana skala ocen:
bardzo dobry: 19–20; dobry: 16–18; dostateczny: 13–15; dopuszczajàcy: 11–12; niedostateczny: poni˝ej 11.

2 AgNO3 + Mg ® Mg(NO3)2 + 2 Ag
2 · 170 g 24g 2 · 108 g
Cp = 4% mMg = 5 g mAg = ?
mr = 425 g
Obliczenie masy substancji
w roztworze AgNO3:
m 4%· 425 g AgNO3
=
100%
= 17 g
Obliczenie, czy ca¸kowicie przereagujà
ze sobà substraty:
2 · 170 g AgNO3 – 24 g Mg
17 g AgNO3 – x Mg
x = 1,2 g Mg przereaguje
z 17 g AgNO3
Obliczenie masy wytràconego srebra:
2 · 170 g AgNO3 – 216 g Ag
17 g AgNO3 – mAg
mAg = 10,8 g
Wytràci si´ 10,8 g srebra.
0,5 p.
0,5 p.
1 p.
1 p.
16.* Na2CO3 + H2SO4 ® Na2SO4 + H2O+CO2
106 g 98 g 64 g
mr = 300 g mr = 49 g
Cp = 10% Cp = 40 %
Obliczenie mas substancji
w roztworach:
m 10% · 300 g Na2CO3
=
100%
= 30 g
40% · 49 g
mH2SO4
=
100%
= 19,6 g
Obliczenie, czy ca¸kowicie przereagujà
ze sobà substraty:
106 g Na2CO3 – 98 g H2SO4
x Na2CO3 – 19,6 g H2SO4
x = 21,2 g Na2CO3 przereaguje
z 19,6 g H2SO4
Obliczenie masy wydzielonego gazu:
98 g H2SO4 – 44 g CO2
19,6 g H2SO4 – mCO2
mCO2
= 8,8 g
Wydzieli si´ 8,8 g tlenku w´gla(IV).
0,5 p.
0,5 p.
1 p.
1 p.
16.*
Odpowiedê
Liczba
punktów
Numer
zadania Odpowiedê
Liczba
punktów
Numer
zadania
grupa A grupa B
Rozwiàzania zadaƒ na ocen´ celujàcà