Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Czasownik-osoby, liczby, czasy, tryby i strony
Tryb:
-orzekający -rozkazujący - przypuszczający
1.rysuję 1.czekaj 1.pisałbym, pisałabym
2.rysujesz 2.niech czeka 2.pisałabyś, pisałbyś
Strony:
-czynna: podmiot jest wykonawcą czynności
-bierna: to osobowa forma czas. być lub zostać (jest)
zwrotna: to osobowa forma czas. i zaim. zwrotny się
Rodzaje
Oni pisali- r męskoosobowy
One pisały- r.niemęskoosobowy
Przymiotnik-przypadki, liczby, rodzaje, stopień przy.
Stopniowanie:(Występuje rodzaj niemęskoosobowy i męsk…
Regularne Nieregularne Opisowe
st.równy Mocny Dobry Słony
st.wyższy Mocniejszy Lepszy Bardziej słony
st.najwyższy Najmocniejszy Najlepszy Najbardziej słony
Rzeczownik- przypadki, liczby, rodzaj
Liczebniki-przypadki, rodzaje
Podział liczebników:
l.główne- jeden, trzy, dwanaście, sto, milion
l.porządkowe- pierwszy, drugi, dwudziesty, setny
l.ułamkowe- pół, jedna czwarta. dwie trzecie
l.zbiorowe- dwoje, sześcioro, piętnaścioro
l.nieokreślone- kilkaset, kilkadziesiąt, niewiele, wiele
Zaimki- przypadki, liczby, rodzaje.
Rodzaje zaimków:
Zaim.rzeczowne-kto, co, ktoś, coś, nikt, nic, ja on, ona, ktokolwiek, tak, cokolwiek.
Zaim.przymiotne-jaki, jaka, jakie, który, która, czyj, czyja, mój, swój, ten, czyjś, taki.
Zaim.liczebne-ile, tyle, ileś, wszystko.
Zaim.przysłowne-jak, gdzie, kiedy, tam, tamtędy, tutaj, którędy, dokąd(nieodmienny)
Przyimki, Przysłówki, Zaimki Przysłowne i Czasowniki bezosobowe- są nieodmienne
Przyimki:
Przyimki Proste- o, w, z, za, u, do, nad, na, dla, bez, przy, od,
ku, mimo, śród, przed, po, pod, przez, miedzy.
Przyimki Złożone- obok, około, oprócz, spod, spoza, zza, zna,
ponad, poprzez, pośród, pomiędzy, pomimo.
Przypadki- przydład (wzór)
M. Wzór / Wzor/y Tematy Oboczne\ wzór:wzor:wzorz
D. Wzor/a Wzor/ów
C. Wzor/owi Wzor/om Oboczności w tematach rzeczownika
B. Wzór/ Wzor/y ó:o, r:rz
N. Z Wzor/em Z Wzor/ami
Msc. O Wzorz/e O Wzor/ach
W. O! Wzorz/e O! Wzor/y