Konspekty

Porównaj różne ujęcia motywu szaleńczej miłości w wybranych utworach literackich.

Temat: Porównaj różne ujęcia szaleńczej miłości w wybranych utworach literackich.
I. Literatura podmiotu:
1) Szekspir W., Romeo i Julia, Kraków 2006, ISBN 83-7327-031-0.
2) Bédier J., Dzieje Tristana i Izoldy, Kraków 2004, ISBN 83-7327-163-5.
3) Goethe J. W., Cierpienia młodego Wertera, Kraków 2004, ISBN 83-87139-62-9.

Porównaj wizerunki matek przedstawione w wierszu Adama Mickiewicza „Do matki Polki” i we fragmencie powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W swoich rozważaniach uwzględnij wpływ kontekstu historycznego na sposób ukształtowania tych wize

Matka jest osobą, która odgrywa ważną rolę w życiu każdego człowieka. Od chwili narodzin jest dla swojego dziecka pierwszą nauczycielką, autorytetem, osobą, która przedstawia zarys świata, w który w przyszłości człowiek będzie musiał wejść sam, przygotowuje go do tego. Motyw matki w literaturze jest obecny już w mitologii, gdzie chociażby Demeter, grecka bogini płodności ukarze ziemię klęską nieurodzaju, gdy zaginie bez wieści jej ukochana córka Kora.

Postać władcy doskonałego w literaturze różnych epok – próba porównania

Wstęp: Wzorce parenetyczne literatury średniowieczna – rycerz, święty, władca
Przedstawienie wzorca władcy – łączy cechy wodza plemiennego ( mężny, surowy, sprawiedliwy, hojny), z przymiotami króla chrześcijańskiego (bogobojny, prawy)

Rozwinięcie: Przykłady idealnych władców na tle epoki, w której panowali:

Średniowiecze – zgodnie ze średniowiecznym wzorcem władcy
-„Pieśń o Rolandzie” – Karol Wielki – ukazany jako majestatyczny i dostojny starzec ( miał wtedy 36 lat), wybraniec Boga, niestrudzony obrońca chrześcijaństwa
- Legendy arturiańskie – król Artur- władca Anglii, ukazany jako pomazaniec boży ( wyjął miecz wbity w kowadło), waleczny, dzielny, prawy, obrońca wiary chrześcijańskiej
- G.

Powieść fantastyczno-naukowa

Fantastyka naukowa, ukształtowała się w pełnie w wieku XX. Jej genezy należy szukać w potrzebach i zainteresowaniach człowieka, żyjącego w erze cywilizacji naukowo-technicznej. Tym bardziej, że spełnia te same funkcje, do których kiedyś została powołana baśń, a później fantastyka grozy. Chodzi o to, że w głównym stopniu jest ekspresją pragnień i ucieczką do życiowych niepowodzeń w świat wyimaginowany, odzwierciedla niepokoje współczesności oraz wyraża najwyższy stopień napięcia pomiędzy tym, co człowiek może, a tym, co by chciał móc.

Powieść historyczna w pozytywizmie.

Powieść Historyczna w pozytywizmie.
-cechy powieści historycznej i jej popularność.
-przykłady takich powieści.
-potop jako przykład powieści historycznej pozytywizmu.

Powieść Historyczna zawiera w sobie opis zdarzeń historycznych i ograniczoną fikcję.
Świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty okres dziejów przeszłości.