Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zadania obrony cywilnej i zasady jej dzialania określane sa ustawa „O powszechnym obowiązku obrony RP” i „O urzedzie ministra spraw wewnętrznych i administracji” Obowiązek obywateli w zakresie OC polega na odbywaniu: służby w obronie cywilnej, PO młodzieży szkolnej, szkolenia w powszechnej samoobronie ludności Zadania humanitarne OC: ochrona ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami działań zbrojnych i kles żywiołowych, zapewnienie ludności warunkow do przetrwania , udzielania pierwszej pomocy Podstawowe zadania OC w czasie pokoju: ochrona ludności, zakładów pracy, dobr kultury , ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym, usuwanie skutkow klesk żywiołowych Do realizowania tych zadan konieczne jest: planowanie ochrony ludności, stwarzanie warunkow do wykrywania zagrożeń i ostrzegania oraz alarmowania ludności, przygotowanie schronow i utrzymywanie ich w gotowości do uzycia, gromadzenie środków indywidualnej ochrony dla jednostek organizacyjnych OC i ludności, szkolenie kadr kierowniczych administracji rzadowej, oraz żołnierzy OC zasada prymatu układu terytorialnego struktura OC to trójstopniowy podzial terytorialny kraju (gmina, powiat, województwo)- odpowiedzialność za decyzje ponosi wladza szczebla terytorialnego. Zasada jednoosobowego kierownictwa obowiązki i odpowiedzialność odpowiedzialność zakresie zwierzchnictwa jak i kierowania sa przypisane jednoosobowemu kierownictwu zasada powszechności planowanie i prace organizacyjne wykonuja wszystkie organy władzy publicznej, instytucje i podmioty gospodarcze, na których ciazy obowiązek realizacji zadan OC oraz ze obywatele naszego kraju sa przygotowani do udzialu w ratownictwie i powszechnej samoobronie samoobronie razie zagrozenia.Centralny organ administracji rzadowej w sprawach OC - Szef Obrony Cywilnej Kraju. Podlega on Ministrowi MSWIA. Zadania i kompetencje Szefa OC Kraju: przygotowanie projektow założeń i zasad OC, ustalenie ogolnych zasad realizacji zadan OC, koordynowanie przedsięwzięć nad ich realizacja, sprawowanie nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w OC.Krajowe centrum koordynacji ratownictwa i ochrony ludności wykonuje w krajowym systemie ratowniczo-gasniczym zadania informacyjne i monitorujace zzagrozenia oraz pelni funkcje stanowiska kierowania działaniami ratowniczymi. Kierowanie celowa działalność, sklada się z określonych etapow, następujących po sobie w logicznej kolejności. Układ tych etapow nazywa się cyklem dzialania zorganizowanego. Jego najprostszy schemat sklada się z trzech etapow. Sa to: planowanie działań, i kontrolowanie wykonania Planowanie: 1)prognozowanie warunkow dzialania oraz wstepna ocena potrzeb i możliwości dysponowania silami dla osiągnięcia celu.2) zbadanie i opracowanie sposobow dzialania3) wybor najlepszego sposobu osiągnięcia celu 4) opracowanie planu dzialania Projekt dzialania obmyślenie sposobu dzialania plan dzialania projekt uzupełniony decyzja wykonania. Powinien odzwierciedlac caly proces realizacji dzialania z uwzględnieniem jego tresci, zakresu, czasu i kolejności wykonywania poszczególnych skadowych Kontrolowanie: kontrola wstepna, kontrola bierzaca podczas dzialania, kontrola wynikowa (koncowa)