Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zakład drobiarski „Złoty Kurczak”


Opis przedsięwzięcia:
Właściciel: Paweł Lenart, zamieszkały: 72-100 Goleniów, ul. Ziemiańska 3
Data urodzenia: 21.11.1988; wykształcenie: średnie.
Planowana działalność: produkcja wyrobów drobiowych.
Forma organizacyjno-prawna: firma jednoosobowego właściciela o nazwie „Złoty Kurczak”,
Termin rozpoczęcia: 1 marzec 2007 roku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Obligacja- papier wartościowy, w którym emitent (spółka wypuszczająca akcje lub obligacje) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują, więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
BP na świecie
24 lipca 2000 została zaprezentowana nowa ogólnoświatowa marka BP Amoco. Zmiana marki zachodzi po 12 latach od ostatnich modernizacji stacji BP, a po 20 latach od odnowienia sieci Amoco. Decyzja o przedstawieniu jednej światowej marki została poprzedzona serią fuzji o wartosci 120 miliardów dolarów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
To pytanie nie należy do najłatwiejszych.
Celem polityki gospodarczej państwa jest łagodzenie wahań koniunktury i zatrudnienia oraz zrównoważony wzrost dochodu narodowego, a tym samym zapewnienie dobrobytu społeczeństwa w długim okresie.
Nie jest to jednak zadanie łatwym. Nie ma rozwiązań idealnych, każde posunięcie niesie za sobą zyski i straty.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Obowiązki pracodawcy i pracownika

Obowiązki pracodawcy

Art. 94. [zakres obowiązków pracodawcy] pracodawca jest obowiązany w szczególności:
1) zaznajamiac pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
2) organizowac pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy,
2a) organizowac pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy,
zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie,
2b) przeciwdziałac dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płec,
wiek, niepełnosprawnośc, rasę, religię, narodowośc, przekonania polityczne,
przynależnośc związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a
także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym
lub w niepełnym wymiarze pracy,
3) zapewniac bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzic systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
4) terminowo i prawidłowo wypłacac wynagrodzenie,
5) ułatwiac pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
6) stwarzac pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
7) zaspokajac w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,
8) stosowac obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,
8a) prowadzic dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy prac akta
osobowe pracowników,
9) wpływac na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.