Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
“ Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach. Są obdarzeni rozumem oraz powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” głosi pierwszy artykuł Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka uchwalonej przez Organizacje Narodów Zjednoczonych ponad 50 lat temu – 10 grudnia 1948 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Co to jest szkoła? To miejsce, do którego chodzę się uczyć. Spędzam tam większość swojego czasu ( od godz. 8:00 – 15:00 wyłączając sobotę i niedziele). Jeśli tyle czasu poświęcamy zdobywaniu nowych wiadomości z dziedzin ludzkiego życia, musi to być jeden z głównych celów naszego życia. Na początku prowadzili ją filozofowie (np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Mass media inaczej środki masowego przekazu już samą swoją nazwą sugerują nam swój zasięg. Są to „instytucje i urządzenia techniczne, za pomocą, których przekazuje się treści informacyjne bardzo licznym i zróżnicowanym odbiorcom. Do środków masowego przekazu zalicza się: wysokonakładową prasę, radio, telewizję, Internet, fonografię (płyty, kasety), szeroko rozpowszechnione filmy i wideokasety oraz wydawane w dużych nakładach publikacje książkowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948. Deklaracja jako tzw. “miękkie prawo” nie mogła mieć innych konsekwencji poza ustanowieniem polityczno-moralnego wzorca. Zawierała 30 art. skrótowo traktujących o prawach człowieka, podkreślała, że ochrona praw jest konieczna, by człowiek nie musiał uciekać się do buntu przeciw tyranii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
IDEAOLOGIA –całokształt poglądów danej gr. Społ.(np.klasy, partii, warstwy) na strukturę społeczeństwa, na państwo, prawo; zaw. Przynajmniej następujące elementy: 1)wskazanie wartości, które dana grupa uważa za ważne w życiu politycznym(n.silna władza, wolność, naród, państwo, równość, pokój, ekologia)
2)obraz rzeczywistości politycznej wraz z jej oceną; 3)określenie metod i środków służących osiągnięciu pożądanej rzeczywistości społecznej.