Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Socjalizacja-nauka przez całe życie, od dzieciństwa uczymy się norm jak i zasad
a)pierwotna-okres dzieciństwa,naśladowanie zachowań dorosłych
b)wtórna-zmiany w osobowości człowieka są w dużej mierze dziełem samej jednostki
Etapy powstania więzi:
1)Styczność przestrzenna-postrzeganie się wzajemne i rejestracja cechy danej osoby
a)psychiczna-czujemy sympatię z punktu widzenia
b)społeczna-zainteresowanie obustronne
2)Wzajemne oddziaływanie-albo przelotna znajomość albo trwała
3)Działania społeczne-zaspokojenie pewnych potrzeb
4)Stosunki społeczne-trwałe układy, przyjażnie
5)Wzajemne zależności
Więzi naturalne-zbiorowość społeczna, wspólne pochodzenie i pokrewieństwo(rodzina)
Więzi zrzeszeniowe-są tworzone dobrowolnie przez ludzi należących do org. społecznej i politycznej
Więzi stanowione-są narzucane z zewnątrz lub ustanawiane siłą(więzienie)
Zbiorowość społeczna to zespół ludzi, w którym wytworzyła się i utrzymuje więż społeczna
1)para2)kręg społeczny- kręgi społeczne mogą się przekształcić w silnie zintegrowane zbiorowości Grupy społeczne( co najmniej 3 osoby)

GRUPY:
małe-bezpośrednie stosunki między członkami(rodzina)
duże-różne podgrupy, co uniemożliwia bezpośrednie stosunki między członkami grupy (klasa, grupa zawodowa)
ekskluzywna-(zamknięte)liczne i rygorystyczne kryteria przyjęć członków
ograniczone-mniej surowe kryteria przyjęć np. wiek, miejsce zamieszkania
inkluzywna- otwarta dla wszystkich
pierwotne-osobiste i emocjonalne typy więzi między członkami,przy czym nie jest to przynależność dobrowolna(rodzina)
wtórna-tworzona dla osiągnięcia określonego celu, formalny i rzeczowy typ więzi, komunikacja ma charakter nieosobowy (partie polityczne)
formalne-mające prawnie określoną strukturę, cel i normy, bezosobowy typ więzi (org.poli.lub społeczne)
nieformalne-normy zwyczajowe, więzi o charakterze osobistym i nieformalnie(subkultury młodzieżowe)
celowe-tworzenie do realizacji określonych zadań(fundacje)
terytorialne-ludność wiejska i miejska

Funkcje rodziny w społeczeństwie:
prokreacyjna-zaspokajanie emocjonalne potrzeb współmałżonków
seksualna-współżycie płciowe
ekonomiczna-zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny
opiekuńczo-zabezpieczająca-zabezpieczenie środków niezbędnych do życia oraz opieka nad niepełnosprawnymi
socjalizacyjna
stratyfikacyjna-nadawanie przez rodzinię pozycje społeczną swoich członków
rekreacyjna-zaspokajanie potrzeby odpoczynku,relaxu,rozrywki
kulturowa-przekazywanie dziciom dziedzictwa kulturowego
RODZINA to grupa założona z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim