Ekonomia

Podstawy mikro- i makroekonomii

TEMAT. PODSTAWOWE PROBLEMY MIKRO- I MAKROEKONOMII

SPIS STREŚCI


WSTĘP..............................................................................................................................2

MIKROEKONOMIA
Rynek..................

Wolność gospodarcza zasadą działalności gospodarczej i jej ograniczenia

Wolność gospodarcza jest pojęciem zbiorczym, które obejmuje swoim zasięgiem szereg swobód odnoszących się zarówno do tych, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą, jak i tych, którzy działalność taką już rozpoczęli.

W każdej dziedzinie wolność jest stanem naturalnym, a jej wyłączenie lub ograniczenie stanowią odstępstwa od reguły.

Bank centralny

Bank centralny


Bank centralny – jest instytucją publiczną, która w imieniu państwa prowadzi politykę pieniężną.
Bank centralny sprawuje 4 zasadnicze funkcje:

1. Kontroluje ilość pieniądza w obiegu (podaż pieniądza)
2. Jest bankiem banków
3.

Inflacja.

POJĘCIE INFLACJI
W swojej pracy postanowiłam przedstawić źródła powstania i typy, jakie są przyczyny i skutki, sposoby walki i jaka jest zależność miedzy inflacją a bezrobociem.
Inflacja w przeszłości pojawiała się stosunkowo rzadko i zwykle towarzyszyła nadzwyczajnym zdarzeniom, np.

Podstawy przedsiębiorczości

1.Rodzaje działalności jednostek organizacyjnych.
-działalność gospodarcza polegająca na produkcji wyrobów lub usług oraz handlu.Prowadzą ją jednostki organizacyjne zwane przedsiębiorstwami
-działalność oświatowa i socjalno-kulturowa (szkoły,szpitale,kina,domy opieki,domy dziecka)
-działalność finansowa(banki,zakłady ubezpieczeń,giełdy)
-działalność w zakresie sdministracji państwowej i samorządowej oraz wymiaru sprawiedliwości(urzędy i sądy)
-działalność związana z ochroną narodową i bezpieczeństwem publicznym(jednostki wojskowe,policja,straż granicznai pożarna)
2.