Ekonomia

Bank centralny i jego funkcje

Bank – to przedsiębiorstwo wykonujące działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czyn-ności, określonych przepisami prawa i wymienionych w statucie banku.

Nazwa "bank" pochodzi od włoskiego słowa banco, oznaczającego ławkę, przy której praco-wali włoscy handlarze zajmujący się przekazywaniem monet kruszcowych od jednych klien-tów do drugich.

Inflacje

Wszystko na ten temat w załączniku

Pojęcia makro i mikro ekonomiczne

Ekonomia ? to nauka o gospodarowaniu, czyli produkcji, podziale i wymiarze dóbr wytworzonych w społeczeństwie na określonym szczeblu jego historycznego rozwoju.
Ekonomia normatywna ? dostarcza zaleceń rekomendacji, opartych na subiektywnych sądach wartościowych. Mówi jak powinno być.
Ekonomia pozytywna ? zajmuje się obiektywnym naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki i mechanizmów ekonomicznych.

Wpływ cech sprzedawcy na efetywność sprzedaży.

Wyniki pracy w firmach, stosujących sprzedaż osobistą jako narzędzie komunikacji z klientem, w dużym stopniu zależą od zatrudnionych pracowników i stopnia ich kwalifikacji. Odgrywają oni ogromną rolę, ponieważ kształtują wizerunek firmy i wpływają na decyzje klientów w sprawie zakupu produktu danej firmy.

Bank-słownik terminów

Agio
( ang. agio ) jest to procent pobierany przy wymianie pieniądza papierowego na gotówkę (na rachunku), bądź przy wymianie słabej waluty na mocną. W rozliczeniach clearingowych agio stanowi różnicę między oficjalnym kursem waluty rozliczeniowej a kursem rynkowym.


Akcept
( ang.