Ekonomia

Postęp w produkcji rzemieślniczej

Ugruntowanie się gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej w Polsce nie mogło pozostać bez wpływu na kształtowanie się stosunków ekonomicznych w miastach. Polityka gospodarcza państwa podporządkowana została interesom szlacheckich posiadaczy folwarków. Przy słabości ówczesnego aparatu państwowego nie było to na szczęście równoznaczne z uniemożliwieniem mieszczaństwu podejmowania własnych inicjatyw gospodarczych czy kontynuowaniu dawniejszych dróg rozwoju.

Postęp techniczny i organizacyjny w przedsiębiorstwie.

W końcu XX wieku wiodące przedsiębiorstwa, aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku zostały zmuszone do licznych przewartościowań, czy wręcz istotnych zmian w sposobie zarządzania. Jednym z najistotniejszych dla nich zadań stała się optymalizacja działań, czyli poprawa ich efektywności. Trzeba jednak pamiętać, iż rozwój ten powinien odbywać się równolegle z postępem organizacyjnym, tzn.

Porównanie sytuacji na rynku pracy w Polsce i UE

Spis treści:


1. Wstęp
2. Sytuacja na polskim rynku pracy:
a. Aktywność ekonomiczna ludności;
b. Struktura zatrudnienia;
c. Bezrobocie;
3. Sytuacja na rynkach pracy w wybranych krajach UE:
a. Aktywność ekonomiczna ludności;
b.

Porównanie podstawowych struktur rynkowych

Podstawowo struktury rynkowe dzielą się na dwa rodzaje: konkurencji doskonałej, oraz konkurencji niedoskonałej w której zawiera się monopol, konkurencja monopolistyczna oraz oligopol.
Każda z tych struktur ma swoje charakterystyczne i indywidualne cechy, ale posiada również cechy podobne do innych struktur.

Popyt.

Popyt- ilość dóbr jaka gotowi są zakupić klijenci przy danym poziomie cen
Podaż- ilość dóbr oferowana do sprzedaży przy danym poziomie ceny
Przedsiębiorczość
- jest ideą która ma doprowadzić do istotnych zmian w systemie gospodarczym kraju
-jest to zdolność do zorganizowania i zarządzania czynnikami wytwórczymi jak również zdolność do tworzenia nowej działalności lub jej zmiany na podstawie innowacji
Innowacja- jest to zmiana polegająca na zastosowaniu czegoś jakościowo nowego w danej dziedzinie
Jest kilka źródeł innowacji
-rozwój nauki
-praktyka i wynikające z niej doświadczenia
-błyskotliwy pomysł
Mierniki gospodarcze- służą do określania stanu koniunktury są wykorzystywane przez ekonomistów, przedsiębiorców i polityków
PKB- całkowita wartość dóbr i usług wytworzonych przez społeczeństwo w ciągu danego roku na terenie danego kraju
PNB- jest równy PKB skorygowanemu o saldo dochodów osiągniętych z tytułu właściwości czynników produkcji
Produkcja globalna- to miara wyrażająca wartość lub ilość wynik procesu produkcji i usługi wytworzonych przez gospodarkę w określony czasie
Wartość dodana- to różnica między wartością produkcji a wartością dóbr pośrednich
Produkcja krajowa- to ogół dóbr i usług wytworzonych w określonym czasie przez gospodarkę danego kraju
Sektor publiczny
-własność państwa
-własność komunalna
Sektor prawny
-własność prywatna osób fizycznych
-własność zagraniczna
-własność prawna osób prawnych
Osoba fizyczna- każdy człowiek który po urodzeniu nabywa osobowość prawną
Osoba prawna- jednostka organizacyjna dysponująca zasobem ludzi do realizacji określonych celów której przepisy prawa przyznają osobowość prawna
Spółki
1)prawa cywilnego
a)spółka cywilna
2) prawa handlowego
a)osobowe
-jawna(sp.