Ekonomia

Inflacja

Inflacja ? to wzrost ogólnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi nabywane przez ludność.( ok. 4%)
Deflacja - spadek ogólnego poziomu cen.
Stopa inflacji ? wzrost przeciętnego poziomu cen dóbr i usług w gospodarce określony procentach.
Przyczyny inflacji
Za główną przyczyną inflacji uznaje się wzrost podaży pieniądza w gospodarce znacznie szybciej od wzrostu ogólnego poziomu produkcji w danym okresie.

Podstawy ekonomii

EKONOMIA jest nauka o procesach gospodarczych. Stara się opisywać prawa(prawa ekonomiczne) rządzące tymi procesami. Przedmiotem zainteresowania ekonomii jest działalność ludzka, podmiotów gospodarczych. Uwarunkowaniem tej działalności jest ograniczoność zasobów gospodarczych(kapitału, ludzi, zasobów naturalnych).

Wolność a wolny rynek - 15 lat przemian gospodarczych w Polsce


POCZĄTKIEM MONUMENTALNYCH PRZEMIAN W POLSKIEJ GOSPODARCE BYŁ PLAN BALCEROWICZA. BYŁ TO PROGRAM REALIZACJI PROCESU TRANSFORMACJI POLSKIEJ GOSPODARKI OPUBLIKOWANY W 1989 ROKU, A W NASTĘPNYCH LATACH REALIZOWANY, ZWANY TAK OD NAZWISKA ÓWCZESNEGO MINISTRA FINANSÓW I WICEPREMIERA LESZKA BALCEROWICZA.

Bank Centralny

Współcześnie w każdym kraju, niezależnie od jego wielkości, istnieje bank centralny. Spełnia on dwie funkcje. Jest bakiem banków, tj. działa jako bankier dla banków komercyjnych, zapewniając sprawne funkcjonowanie całego systemu bankowego. Jednocześnie jest bankiem dla państwa, sprawując kontrolę nad podażą pieniądza i finansując deficyt budżetu państwa.

Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści.

Inflacja – Przyczyny, koszty i korzyści.

Wszelka działalność gospodarcza wiąże się z ponoszeniem korzyści jak i strat. Ponadto, zmiana działalności gospodarczej wywołuje korzyści i straty w różnym stopniu odczuwalne przez społeczeństwo.Inflacja nie jest wyjątkiem.
Inflacja jest to trwały wzrost ogólnego poziomu cen przy uwzględnieniu zmian jakości towarów w pewnym okresie czasu; powoduje ona zarówno korzyści jak i straty.