Ekonomia

Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne
Najważniejszą z form zdrowotnej opieki profilaktycznej są trzy rodzaje badań: wstępne, okresowe i kontrolne.

Jest to badanie Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika.

Inflacja

WSTĘP
Celem mojej pracy jest jak najbardziej szczegółowo wyjaśnić, czym jest inflacja,
i na czym ona polega. Przedstawić źródła powstania i typy, przyczyny i skutki inflacji.
Inflacja w przeszłości pojawiała się stosunkowo rzadko i zwykle towarzyszyła nadzwyczajnym zdarzeniom, np.

Podstawowe zagadnienia i wykłady z ekonomii

PROCES GOSPODAROWANIA I JEGO PODSTAWOWE ELEMENTY
POTRZEBA to odczucie braku i chęć jego zaspokojenia (głód-brak jedzenia)
POTRZEBY LUDZKIE SĄ: a)nieograniczone co do rodzaju-stale pojawiają się nowe b)ograniczone w swej pojemności-w miarę zaspokajania potrzeb słabnie intensywność ich odczuwania c)substytucyjne-zastępowalne daną potrzebę można zastąpić różnie (masło-margaryna) d)komplementarne-wzajemnie uzupełniające się,występujące łącznie d)odradzające się-stale powtarzające się
RODZAJE POTRZEB: a)biologiczne(=podstawowe-materialne, fizyczne),kulturowe(=duchowe, psychiczne) b)teraźniejsze(zaspokajane na bieżąco, krótkotrwałe, bieżące),przyszłe(długookresowe)
Sytuacja taka zmusza ludzi i przedsiębiorstwa do dokonywania wyboru ekonomicznego czyli do podjęcia decyzji co do przeznaczenia posiadanych środków i sposobu ich wykorzystania.

Warunki oraz istota funkcjonowania mechanizmu rynkowego

Skrócone wykłady M. Bojańczyka
Praca na poziomie szkoły policealnej.