Які невідомі МФО готові запропонувати безпроцентний кредит? В першу чергу, це нові організації України. Мама в декрете без денег знает, что так жить очень сложно. Именно поэтому рекомендуем взять кредит под 0.1 онлайн в Украине. Гроші в позики сьогодні отримати набагато простіше в ломбарді, ніж у банку. Проста мікропозика на банківську картку тому підтвердження. Взять и не отдавать срочный кредит онлайн с плохой кредитной историей нельзя. Тогда начнут звонить коллекторы. Процентные ставки на кредит на банковский счет колеблются в зависимости от микрофинансовой организации. В среднем это 2%.

Что делать в ситуации, когда нужны заемные средства, а залога нет? Взять займ на карту с автоматическим одобрением онлайн. Мгновенно без отказа круглосуточно получить студенческий кредит можно на кредитную карту. Онлайн оформление за 3 минуты. Якщо бабуся вміє користуватися інтернетом, вона зможе отримати кредит пенсіонерам онлайн. Заповнивши просту заявку. Что бы никто не узнал о вашей задолженности, нужно оформлять кредит без звонков онлайн на карту в Украине. За 5-10 минут. Легко дотягнути до заробітної плати допоможе кредит без перевірок і тужних дзвінків. Поспішайте звернутися в МФО.

Современные кредитные карты с лимитом и кешбэком от украинских банков на самых выгодных условиях. Изучайте рейтинги.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
1.Rodzaje działalności jednostek organizacyjnych.
-działalność gospodarcza polegająca na produkcji wyrobów lub usług oraz handlu.Prowadzą ją jednostki organizacyjne zwane przedsiębiorstwami
-działalność oświatowa i socjalno-kulturowa (szkoły,szpitale,kina,domy opieki,domy dziecka)
-działalność finansowa(banki,zakłady ubezpieczeń,giełdy)
-działalność w zakresie sdministracji państwowej i samorządowej oraz wymiaru sprawiedliwości(urzędy i sądy)
-działalność związana z ochroną narodową i bezpieczeństwem publicznym(jednostki wojskowe,policja,straż granicznai pożarna)
2. Istota organizacji.
-polega na współdziałaniu elementów składowych danej jednostki organizacyjnej,przyczyniającym się do powodzenia prowadzonej działalności.
3.Stanowisko pracy definicja.
-jest to odpowiednio wyposażone miejsce pracy w którym pracownik wykonuje określone zadanie,kilka stanowisk tworzy komórkę na której czele stoi kierownik lub dyrektor.
4.Komórka organizacyjna definicja.
-stanowi grupę lub zespół stanowisk pracy wyposażony w odpowiednie środki,kierowany przez jednego zwieszchnika,wykonujący określone działania.
5.Co określają struktury organizacyjne.
struktury organizacyjne określają:
-organy zarządzające i stanowiska kierujące
-komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy
- zakres działania stanowisk i komórek
-więzi organizacyjne po-między organami,stanowiskami kierowniczymi i samodzielnymi oraz komórkami
6.Definicja biura
biuro jest to odpowiednio przystosowane pomieszczenie do opracowywania informacji w postaci dokumentacji,rejestrowania i przechowywania.
7.Zakres typowych czynności administracyjno biurowych
-liczenie,pisanie,rejestrowanie
-prowadzenie i opracowywanie korespondencji
-sporządzanie maszynopisów
-powielanie i kopiowanie dokumentów
-opracowywanie materiałów wewnętrznych np.notatek sprawozdań statystycznych.
8.Charakterystyka czynności administracyjno biurowych
-powszechne,ponieważ występują w każdej jednostce organizacyjnej
-masowe,ponieważ życie społeczno-gospodarcze jest zbiurokratyzowane
-typowe,ponieważ podlegają na obsłudze interesantów,informowaniu,liczeniu,klasyfikowaniu,ewidencjonowaniu,pisaniu itp.
powtarzające się,ponieważ codziennie,i co pewien czas powtarzają się te same czynności.
9.Definicja informacji
-jest to każda wiadomość tworząca wiedzę odzwierciedlającą procesy i zdarzenia zachodzące w otoczeniu
10.Charakterystyka informacji
-jasna zwięzła i wyczerpujaco przedstawiona
-szybko i terminowo dostarczona
dokładna rzetelna
-kompletna
-odpowiednio sklasyfikowana zaewidencjonowana i przechowywana.
11.rodzaje informacji
-pierwotne nie podlegające rejestracji np.odczytanie temperatury
-pierwotne rejestrowane,np.rejestracja wpływu korespondencji w dzienniku kancelaryjnym
-przetwarzane z informacji pierwotnych,np.inf.zbiorcze,określające sytuację,selektywne
-sprawozdawcze,np.sprawozdania,biuletyny
w obec kryteriów;-sposobu przekazu(inf.ustne,telefoniczne,pisemne);formy przekazu(bezpośrednie,pośrednie);źródeł pozyskiwania(inf.zewn,inf.wewnę.
12.drogi przekazywania i otrzymywania informacji.
-inf.formalne,uzyskane drogą służbową w sposób uregulowany odrębnymi przepisami,np.poprzez regulaminy,zażądzenia,instrukcje
-inf.półformalne,uzyskane drogą formalną poprzez osobiste kontakty pomiędzy informatorami
-inf.nieformalne,uzyskane okazjonalnie,np.poprzez plotki
13.sprężenie zwrotne między inf.a decyzjami
+informacja+decyzje+polecenia+działania+kontrola+
14.czym zajmuje sięinformatyka
zajmuje się gromadzeniem,przechowywaniem i przetwarzaniem inf.przy pomocy elektronicznej techniki obliczeniowej.
15.definicja nośnika inf.
czynnik użyty do przenoszenia inf.nazywamy nośnikiem informacji
16.rodzaje nośników inf.
.trwałe(papir,fotografia,taśma magnetofonowa)i nie trwałe(fale radiowe,światło)
-jednoktotne (na nośnikach jednokrotnych jest zapisywana informacja w sposób nieusuwalny)wielokrotne(wykorzystywanie informacji do wielokrotnego zapisywania usuwając poprzednią wiadomość przed zapisaniem nowej)
-przekazu wirtualnego(papier fotografia,mikrofilm,taśma magnetowidowa)
przekazu dźwiękowego(płyta gramofonowa,płyta kompaktowa)
17.Przebieg procesu transmisji informacji.
nadawca informacji+kodowanie informacji+nośnik informacji+dekodowanie informacji+odbiorca informacji
18.Lokal biurowy definicja
jest to zespół pomieszczeń służący do wykrzystania czynności administracyjno biurowych
19.Rodzaje pomieszczeń biurowych
-do wykonania podstawowych prac administracyjno biurowych(gabinety,sekretariaty,kancelarie,sale narad i obsługi interesantów-wykonywania masowych prac administracyjno-biurowych(hale maszyn powielanie,archiwa,bibloteki,magazyny)
-pomieszczenia pomocnicze-gospodarcze(warsztaty,magazyny,recepcje)-komunikacyjne,służące do komunikacji pionowej i poziomej w lokalu biurowym(klatki schodowe,windy)-pomieszczenia higieniczno sanitarne(toalety)socjalno kulturalne(kuchnie,stołówki)pomieszczenia na urządzenia i instalacje oraz pomieszczenia na urządzenia klimatyzacji ogrzewania
-pomieszczenia obce(agencje pocztowe i inne kioski)
20.Powirzchnie pomieszczeń biurowych
na 1 pracownika w lokalach biurowych przeciętna powierzchnia powinna wynosić 4metry kwadr.
sala konferencyjne 0,5m. na osobę
poczekalnia zbiorowa 1m na 1 osobę
czytelnia 2m na osobę
pomieszczenia biurowe dla pracowników samodzielnych od 8 do 10m
pomieszczenia biurowe dla pracowników na stanowiskach kierowniczych 16-20m na osobę
21.zasady rozmieszczania komórek administracyjno biurowych.
-powinny być odpowiednio rozmieszczone,współpracujące ze sobą powinny znajdować się obok siebie lub w pobliżu
-komórki specjalne tkj.hala maszyn w pobliżu komórek które je obsługują-komórki o dużym nasileniu interesantów powinny być na parterze lub w pobliżu wind na wyrzszych kondygnacjach
-pomieszczenia w których pracują głównie urządzenia techniczne powinny być zlokalizowane oddzielnie
-każda komórka organizacyjna łącznie z kierownikeim powinna mieć lokale obok siebie możliwie na jednej kondygnacji
-sekretariat powinien obsługiwać kierowników w składzie kierownik sekretarka kierownik
-sala konferencyjna powinna być umiejscowiona tak aby zapewnić dobre warunki obrad a równocześnie nie utrudniać normalnej pracy biurowej
-na każdej kondygnacji powinny się znajdować pomieszczenia pomocnicze dla sprzątaczek
pomieszczenia dla interesatów(poczekalnie)
22.system rozplanowania pomieszczeń biurowych
wyróżniamy 4 systemy- korytarzowy zwany systemem celowym,gdyż pomieszczenia biurowe mają niewielkąpowierzchnię 16mkwadr.dla 1-4 pracowników,dzielimy go na system korytarzowy jednostronny i dwustronny.W systemie korytarzowym unka się hałasu,a więc pracownik może sią skupić na wykonywanym zadaniu,utrudniona jest jednak kontrola ze strony kierownika a także łączność między pracownikeim i interesantami
-system halowy-opiera się na pomieszczeniach dużych,dlatego nazywany jest też wielkoprzestrzennym.Wszyscy pracownicy danej komórki organizacyjnej zlokalizowani są w jednym pomieszczeniu
-system mieszany-polega na połączeniu systemu halowego i korytarzowego,w systemie tym każdy pracownik pracuje za szklanym pomieszczeniem,które może być swobodnie przesuwane
-system rotundowy-polegający na rozplanowaniu lokali biurowych koliście(koła)ten system umożliwia lepsze komunikowanie się pomiędzy stanowiskami pracy oraz bardziej płynny przepływ interesantów.
23.warunki materialne pracy biurowej
-oświetlenie,kolorystyka,urządzenia przeciwdźwiękowe,klimatyzacja,wentylacja,bezpieczeństwo i higiena pracy
24.oświetlenie w pomieszczeniu biurowym
dzieli się na naturalne i sztuczne.Przy oświetleniu dziennym promienie słoneczne nie powinny obejmować swoim zasięgiem całego stanowiska pracy,aby nie oślepiały pracownika.
oświetlenie sztuczne dzielimy na :-bezpośrednie-promienie światła padają bezpośrednio na oświetlony przedmiot-pośrednie-światło od dołu jest zasłonięte a promienie padają na oświetlony przedmiot z odbicia z sufitu-półpośrednie-żarówka jest osłonięta matowym kloszem,w związku z czym część promieni pada na oświetlony przedmiot,część zaś rozprasza się po całym pomieszczeniu
25.kolorystyka
oddziaływanie barw na człowieka ma charakter fizyczny,psychologiczny i fizjologiczny.W pomieszczeniach przeznaczonych do pracy biurowej stosuje się kolory jasne,pastelowe,spokojne,rozpraszające światło,od strony północnej kolory ciepłe a od południowej można stosować kolory zimne
26.urządzenia przeciw dźwiękowe
stosowane są w pomieszczeniach administracyjno-biurowych w celu wytłumienia hałasu,szczególnie istotne jest to w pomieszczeniach tkj.hala maszn do pisania,powielarnia,sala przyjęć interesantów
27.klimatyzacja i wentylacja
tworzą ją przede wszystkim temp.i wilgotność powietrza.Temp.w pomieszczeniach biurowych powinna wynosić 20C,zbyt wysoka powoduje ospałość,zbyt niska uniemożliwia wykonywanie pracy pomieszczenia powinny mieć temp.zgodnie z normą obowiązującą:gabinety,pokoje biurowe,biblioteki 20 C;sale posiedzeń i do obsługi interesantów,jadalnie,świetlice 18C;westyble i szatnie 16C;archiwa 12C
Wilgotność powietrza powinna wynosić od 40 do 80%,stosowane są urządzenia w pomieszczeniach biurowych zapewniają stały dopływ powietrza
28 funkcje mebli biurowych
bowinny odpowiadać warunkom:funkcjonalnym,ekonomicznym,konstrukcyjnym,technologicznym,estetycznym
powinny-umożliwiać racjonalną organizację pracy biurowej,racjonalnie wykorzystywać powierzchnię biurową,stwarzać możliwość łatwego przemeblowania w zalerzności od potrzeb,powinny być dostosowane do potrzeb pracownika
29. rodzaje mebli biurow.
-stanowiące wyposarzenie stanowiska pracy(krzesło,stół)-służące do przechowywania i segregowania okumentów(szafy,regały)-służące do ustawiania maszyn i urządzeń biurowych(stoliki.statywy)do wyposarzenia specjalnych stanowisk pracy(tablic kreślarskie)
30 skutki nieprawidłowego doboru mebli biurowych
nieodpowiednie warunki pracy,wadliwe meble i urządzenia biurowe są przyczyną wielu chorób:kręgosłupa,oczu,nerwicy