Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Klient – osoba fizyczna lub instytucja występująca w charakterze partnera dawcy w transakcjach kupna-sprzedaży dóbr lub usług. Termin ten może być utożsamiany z „nabywca” lub „kupującym”, ale jest tylko pokrewny w stosunku do terminów ogólniejszych „ odbiorca” i „ kontrahent”. Pojęcie to jest jedną z podstawowych kategorii w marketingu, kategorii wyznaczających najbardziej charakterystyczną cechę myślenia i działania marketingowego – orientację na klienta jest wiec najwyższą wartością dla każdego przedsiębiorstwa, wartością określająca misję przedsiębiorstwa, decydująca o jego ostatecznym sukcesie na rynku.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Podstawą konsumpcji turystycznej są dobra turystyczne, czyli dobra stworzone przez naturę lub powstałe w wyniku działalności człowieka, które stanowią cel podróży turystycznych nazywane są inaczej walorami turystycznymi.
Punktem wyjścia dla projektowania produktu są przede wszystkim motywacje podróży.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
TNS OBOP (Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o.)

Funkcjonuje na rynku już od 50 lat. Od 1998 roku należymy do międzynarodowej grupy badawczej TNS, która jest jedną z największych organizacji na świecie, zajmujących się komunikacją marketingową.

Priorytetem jest ciągłe podwyższanie poziomu obsługi Klientów.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
NOWOCZESNE FORMY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSWEM- KEIZEN,TQM


SPIS TREŚCI:
WSTĘP
1. DEFINIOWANIE JAKOŚCI
2. HISTORIA JAKOŚCI
3. W. EDWARDS DEMING
 ANGAŻOWANIE SIĘ ROBOTNIKÓW
 CZTERNAŚCIE WSKAZAŃ DEMINGA
4. KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (TQM): PODSTAWOWE KONCEPCJE
 podejście systemowe,
 narzędzia TQM,
 skupianie uwagi na klientach
 rola kierownictwa,
 uczestnictwo pracowników.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Ważnym elementem obok ceny, promocji i produktu jest jego opakowanie. Dobrze zaprojektowane opakowania ułatwiają korzystanie z produktu i promują producenta.
Wprowadzenie dobrego opakowania dla produktu wymaga kilku decyzji. Po pierwsze, trzeba zdefiniować pojęcie opakowania, to czym powinno ono być lub co powinno znaczyć dla produktu.