Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
Wydział Gospodarki Regionalnej i Turystyki
Ul. Nowowiejska 3 58-500 Jelenia Góra


Oferta kredytu studenckiego w banku Pekao S.A. jako forma usługi marketingowej.

Prowadzący: mgr Piotr Zawadzki
Praca z przedmiotu: Marketing usług bankowych
Opracowane przez:
Tomasz Witkowski
Rok IV grupa III Marketing
Spis treści.
1. Historia Banku.
2. Informacje ogólne o banku.
3. Misja i strategia przedsiębiorstwa.
4. Produkt: Kredyt studencki.
5. Formy dystrybucji.
6. Spojrzenie od strony klienta.
7. Ocena oferty.
I. Historia banku

Lata 1929 - 1945
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna został powołany na podstawie decyzji Ministerstwa Skarbu w marcu 1929 roku. Akt notarialny o utworzeniu Banku sporządzono w październiku 1929 roku, a kilka dni później Sąd Okręgowy w Warszawie dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki SA do rejestru handlowego.

Pierwszym Prezesem Rady Banku, sprawującym tę funkcję przez cały okres międzywojenny, był jego założyciel, Henryk Gruber, Prezes Pocztowej Kasy Oszczędności. Pierwszym Dyrektorem Banku był Eugeniusz Bączkowski.

Statutowe zadania Banku zostały sformułowane bardzo szeroko i obejmowały wszelkie uprawnienia banku komercyjnego. Należały do nich: ochrona oszczędności wychodźstwa polskiego, operacje kredytowe, obsługa finansowa eksportu i importu polskiego oraz obsługa przekazów z zagranicy.

Cele, jakimi kierowano się przy tworzeniu Banku, wyznaczyły kierunki jego rozwoju. Bank dążył do objęcia obsługą wszystkich większych skupisk polskiej emigracji i w związku z tym rozpoczął tworzenie sieci oddziałów za granicą.

Pierwszy oddział Banku powstał w Paryżu. Utworzenie Oddziału zostało zapisane w rejestrze handlowym przez Trybunał Handlowy Departamentu Sekwany pod datą 30 grudnia 1929 roku. Oddział w Paryżu rozpoczął działalność w lutym 1930 roku. W 1930 roku Rada Banku podjęła decyzję o utworzeniu oddziału w Argentynie. Ze względu na przeszkody natury formalnej utworzono w Buenos Aires odrębną formalnie spółkę akcyjną pod nazwą Banco Polaco Polska Kasa Opieki, która rozpoczęła działalność w 1931 roku.

Kolejny oddział Banku został otwarty 15 maja 1933 roku w Tel-Awiwie dla obsługi licznej w Palestynie kolonii Żydów z Polski, utrzymujących ścisłe kontakty z pozostałymi w kraju rodzinami. Formalną licencję dla Oddziału w Stanach Zjednoczonych Bank otrzymał w 1938 roku. Oddział uruchomiono w marcu 1939 roku. Już w początkowym okresie wojny powstała w Paryżu wojenna Centrala Banku. Najważniejszym zadaniem wojennej Centrali było zabezpieczenie środków Banku, znajdujących się na rachunkach bankowych za granicą.
Kapitulacja Francji spowodowała przeniesienie wojennej Centrali do Tuluzy, a następnie do Londynu. Centrala w okupowanej Warszawie działała w szczątkowej formie, ograniczając się do zabezpieczania i administracji mienia pozostałego w kraju.


Lata 1945 - 1989
Odbudowa Banku w kraju zaczęła się w kwietniu 1945 roku od reaktywowania Centrali Banku. Działalność operacyjna w kraju została wznowiona na początku 1946 roku, kiedy uruchomiono obrót przekazowy z Francją za pośrednictwem Oddziału w Paryżu, a następnie ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Argentyną.

W 1948 roku wprowadzono reformę systemu bankowego. Miała ona na celu radykalne zmniejszenie liczby banków i ich ścisłą specjalizację. Jednak w nowym modelu Bank, mimo specyficznego charakteru działania, przetrwał i zachował samodzielność, ale jego dalsze istnienie powiązano z wprowadzeniem w Polsce eksportu wewnętrznego. W ramach tego systemu osoby zamieszkałe za granicą przekazywały poprzez placówki Banku waluty obce na rzecz swoich bliskich w Polsce. Aby skutecznie obsługiwać eksport wewnętrzny Bank rozszerzył sieć swoich placówek za granicą. W 1948 roku został utworzony Pekao Trading Corporation w Nowym Jorku, a w 1956 roku Pekao Trading Company (Canada) Limited w Toronto, jako spółki prawa handlowego, prowadzące działalność bezpośrednią i przy pomocy sieci agentów. Podobne firmy utworzono w RFN i w Australii (obie zlikwidowane w ostatnich latach). Do końca lat 60-tych eksport wewnętrzny rozwijał się. Bank był dostarczycielem dewiz dla bilansu płatniczego kraju.

W 1969 roku nastąpiły ważne zmiany w strukturze własnościowej Banku - Skarb Państwa wszedł w posiadanie większościowego pakietu akcji Banku.
W latach siedemdziesiątych, wraz z liberalizacją przepisów dewizowych i zezwoleniem na posiadanie przez osoby fizyczne rachunków walutowych, zadania Banku zostały rozszerzone i stał się on bankiem wyspecjalizowanym w dewizowej obsłudze ludności. Zadania banku wymagały rozbudowy sieci placówek. Powstawały one głównie w dużych aglomeracjach miejskich gdzie zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi było największe.
Na początku lat osiemdziesiątych Bank przejął obsługę przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego, w tym finansowanie importu oraz rozszerzył obsługę innych transakcji handlu zagranicznego. Podjął również obsługę przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, tzw. firm polnijnych oraz firm rzemieślniczych.

Bank włączył się również w tworzenie polskich afiliacji bankowych za granicą, zostając w 1978 roku udziałowcem Mitteleuropaeische Handelsbank AG we Frankfurcie nad Menem i utworzonej w 1979 w Luksemburgu spółki bankowej pod nazwą Bank Handlowy International SA, Luxembourg. W 1991 roku, po 46 latach, reaktywowano działalność Oddziału Banku Pekao SA w Nowym Jorku.

Lata 1989 - 2000
Nową kartę w historii Banku otworzyła reforma systemu bankowego, zapoczątkowana w 1989 roku wydzieleniem funkcji komercyjnych z banku centralnego i uchwaleniem przez Sejm nowego Prawa bankowego i ustawy o Narodowym Banku Polskim. Reforma zniosła podział kompetencji między bankami i umożliwiła powstawanie nowych banków, tworząc w ten sposób warunki do rozwoju konkurencji w sektorze bankowym. Zarząd Banku, na którego czele w połowie 1989 roku stanął dr Marian Kanton, zaczął realizować strategię Banku uniwersalnego, o pełnym zakresie usług w dziedzinie bankowości detalicznej, korporacyjnej i inwestycyjnej, z założeniem szybkiego osiągnięcia pozycji jednego z wiodących banków polskiego sektora bankowego.
W wyniku konsekwentnej realizacji tej strategii Bank osiągnął wyznaczony cel: po kilku latach stał się jednym z wiodących banków na rynku, mimo coraz silniejszej konkurencji. W wielu dziedzinach był i jest liderem, jako pierwszy wprowadzając na rynek innowacyjne produkty i rozwiązania.

W początkowym okresie transformacji gospodarki Bank odegrał istotną rolę w tworzeniu nowych rynków finansowych: pieniężnego i kapitałowego. Utworzył pierwsze w Polsce biuro maklerskie, które rozpoczęło działalność w marcu 1991 roku. Aktywność Banku na rynku papierów wartościowych znacząco przyczyniła się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego.
W 1996 roku decyzją Rządu została utworzona Grupa Bankowa Pekao S.A., w skład której, obok Banku Pekao SA, weszły jako banki zależne trzy banki komercyjne: Bank Depozytowo-Kredytowy SA w Lublinie, Pomorski Bank Kredytowy SA w Szczecinie i Powszechny Bank Gospodarczy SA w Łodzi. Aktywa Grupy stanowiły blisko jedną piątą łącznych aktywów polskiego sektora bankowego.

W 1998 roku Prezes Zarządu Maria Wiśniewska rozpoczęła realizację nowej strategii rozwoju. Główne cele strategii to: połączenie banków Grupy, prywatyzacja Banku i głęboka restrukturyzacja organizacyjna i technologiczna. W maju 1998 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu akcje Banku Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. Pod koniec czerwca Bank Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. We wrześniu 1998 r. doradca prywatyzacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa skierował zaproszenie do składania ofert zakupu strategicznego pakietu akcji Banku Pekao S.A. - Grupa Pekao S.A. do wybranych grup inwestorów.

W październiku 1998 r. rozpoczął działalność pierwszy w Polsce oraz w regionie Europy środkowej i Wschodniej Oddział Elektroniczny Grupy Pekao S.A. , który umożliwia klientom dostęp do ich rachunków poprzez sieć Internet.
1 stycznia 1999 roku cztery banki połączyły się w jeden uniwersalny bank pod wspólną nazwą Bank Pekao SA.

W dniu 23 czerwca 1999 roku w siedzibie Ministerstwa Skarbu Państwa została zawarta umowa sprzedaży pakietu 75.707.500 akcji Banku Pekao SA na rzecz konsorcjum UniCredito Italiano SpA i Allianz Aktiengesellschaft. W dniu 3 sierpnia 1999 roku została zrealizowana transakcja sprzedaży 52,09 procent kapitału akcyjnego Banku Pekao SA poza rynkiem regulowanym, na rzecz konsorcjum UniCredito Italiano SpA i Allianz Aktiengesellschaft.
Wejście w skład akcjonariatu nowego strategicznego partnera, czołowego banku włoskiego UniCredito Italiano SpA, umożliwiło rozpoczęcie ambitnego planu rozwoju. Bank przyjął nową strategię rynkową i zapoczątkował restrukturyzację.
W dniu 21 czerwca 2000 roku akcje pracownicze, stanowiące 14,13% kapitału akcyjnego Banku, zostały dopuszczone do obrotu giełdowego.

W październiku i listopadzie 2000 roku przeprowadzono podwyższenie kapitału akcyjnego Banku w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D. Oferta została skierowana do inwestorów zagranicznych. Wartość emisji wynosiła około 1 mld zł. Część akcji została objęta w formie GDS-ów (Globalne Kwity Depozytowe), które w dniu 3 listopada 2000 roku zadebiutowały ceną 11,80 USD na giełdzie w Londynie. Równocześnie Skarb Państwa sprzedał w ofercie publicznej skierowanej do inwestorów krajowych 4,79% akcji Banku Pekao SA.

W roku 2001 i 2002 Bank zmniejszył zaangażowanie w zagraniczne banki afiliowane sprzedając posiadane udziały w Mitteleuropaeische Handelsbanku we Frankfurcie oraz Banku Handlowym S.A. w Luksemburgu. Zbyte zostały również mniej dochodowe spółki zagraniczne - Pekao Trading Corporation w USA oraz Pekao Trading Company w Kanadzie. Przekształcenia własnościowe objęły również Pekao Powszechne Towarzystwo Emerytalne, które zostało sprzedane Pioneer Global Asset Management S.p.A. , spółce zależnej od UniCredito Italiano, który jest podmiotem dominującym wobec Banku Pekao SA.
Jednocześnie ze zmianami strukturyzacyjnymi Bank rozpoczął programy kumulujące środki finansowe. W listopadzie 2002 roku Bank rozpoczął program emisji obligacji, którego celem jest pozyskanie środków z przeznaczeniem na finansowanie działalności operacyjnej Banku. Pozyskane środki posłużą sfinansowaniu rozwoju akcji kredytowej oraz zakupowi aktywów finansowych.

W listopadzie 2002 podpisano umowę z firmą Euronet Worldwide, dzięki czemu klientom Banku umożliwiono bezprowizyjne korzystanie z ponad 400 bankomatów Euronetu. W sumie klienci mogą już korzystać nie płacąc prowizji z 1500 bankomatów w Polsce rozlokowanych w najkorzystniejszych punktach kraju.
W 2002 Bank rozpoczął wdrażanie w oddziałach nowego systemu informacyjnego, w ramach którego poszerzony został dostęp do rachunku za pomocą różnych kanałów dystrybucyjnych. W listopadzie 2002 r. pilotażowo udostępniono usługę w V Oddziale Banku w Warszawie. Systematycznie do nowego systemu operacyjnego podłączane są nowe oddziały Banku.

II. Informacje ogólne o banku.


1. Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, założony w 1929 roku, jest Bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych i postanowień niniejszego Statutu.
2. Bank Polska Kasa Opieki S.A.. stanowi część grupy kapitałowej UniCredito Italiano S.p.A.. UniCredito Italiano S.p.A. jest uprawnione, zgodnie z przepisami polskiego prawa, oddziaływać poprzez organy statutowe Banku na działania Banku w celu zapewnienia stabilności grupy.
2
1. Firma Banku brzmi: "Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna".
2. Bank używa skrótu firmy: "Bank Polska Kasa Opieki S.A.".
3
Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa.
4
1. Bank działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Bank może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały i inne jednostki organizacyjne w Polsce i za granicą.II. DZIAŁALNOŚĆ BANKU
5
Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym:
1) Przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,
2) Prowadzenie innych rachunków bankowych,
3) Udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych,
4) Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych,
5) Wykonywanie operacji wekslowych i czekowych,
6) Przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
7) Udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw,
8) Prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,
9) Prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie,
10) Emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych,
11) Dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych,
12) Przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,
13) Organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych,
14) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi,
15) Wykonywanie terminowych operacji finansowych,
16) Wykonywanie czynności powierniczych,
17) Wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,
18) Prowadzenie kasy mieszkaniowej,
19) Świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,
20) Obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych,
21) Zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,
22) Dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi,
23) Dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,
24) Nabywanie i zbywanie nieruchomości,
25) Dokonywanie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na zlecenie,
26) Prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
27) Organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu,
28) Pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych,
29) Wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
30) Świadczenie usług w zakresie transportu wartości,
31) Prowadzenie rachunków papierów wartościowych,
32) Wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych,
33) Pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami,
34) Wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,
35) Prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków.
III. Misja i strategia przedsiębiorstwa.

Misja
Misją Banku jest zapewnienie akcjonariuszom stałego i atrakcyjnego wzrostu wartości Banku poprzez umacnianie jego pozycji lidera na rynku krajowym oraz systematyczny rozwój na rynkach Europy Środkowej jako uniwersalnej instytucji finansowej będącej rzetelnym partnerem dla klientów i najlepszym miejscem pracy dla najlepszych ludzi.

Strategia
Strategia Banku Pekao SA zakłada znaczący wzrost efektywności i rentowności, spadek kosztów oraz wzrost udziału w rynku. Oprócz szybkiego rozwoju sieci placówek i bankomatów, Bank zamierza dynamicznie rozwijać nowoczesne kanały dystrybucji umożliwiające wielokanałowy dostęp do rachunku bankowego, takie jak e-banking, telebanking i sprzedaż bezpośrednią.
IV. Produkt: Kredyt studencki
Kredyt dla studentów jest udzielany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Bankiem Pekao SA a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o współpracy w zakresie udzielania kredytów z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Kredyt studencki mogą otrzymać studenci, którzy:
· posiadają obywatelstwo polskie - warunek ten nie dotyczy pracowników migrujących i ich rodzin, będących obywatelami państw Unii Europejskiej, jeżeli:
· mieszkają w Polsce,
· pracowników i ich dzieci, będących obywatelami państw Unii Europejskiej, jeżeli są zatrudnieni w Polsce,
· sytuacji, gdy odrębne przepisy lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej,
· rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia,
· nie są to kolejne studia po złożeniu egzaminu magisterskiego ani dyplomowego.
W okresie studiów można otrzymać tylko jedną pożyczkę studencką lub kredyt studencki z dopłatami z Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.
Kwota kredytu jest ustalana corocznie przez Ministra Edukacji Narodowej, ale nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez Prezesa GUS za kwartał poprzedzający kwartał, w którym dokonano ustalenia wysokości kredytu.

Na rok akademicki 2003/2004 miesięczna rata kredytu wynosi 460zł, w tym również kredytu poręczanego przez BGK.
Kredyt jest wypłacany w 10 miesięcznych ratach w ciągu roku, maksymalnie przez 6 lat. Jeżeli w ostatnim roku studiów nauka trwa tylko jeden semestr, kredyt jest wypłacany przez 5 miesięcy. Pierwsza rata kredytu wypłacana jest za październik. Wypłata kredytu następuje po podpisaniu umowy.

Warunkiem wypłacania kredytu jest studiowanie zgodnie z planem studiów i terminowe dostarczanie zaświadczeń z uczelni wyższej potwierdzających status studenta. Kredytobiorca powinien do 31 marca i 31 października każdego roku przedstawiać zaświadczenia z uczelni potwierdzające, że jest studentem.
Tryb udzielania kredytu
· W oddziale Banku Pekao SA, Wnioskodawca składa w pierwszej kolejności:
· wniosek o udzielenie kredytu,
· do wglądu dokument tożsamości,
· zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że Wnioskodawca jest studentem i uzyskał wpis na kolejny semestr lub rok studiów,
· informację o dotychczas ukończonych studiach wyższych,
· oświadczenie o kontynuowanych kierunkach studiów,
· dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów lub przychodów;
za dochody uważa się m.in.:
· dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym,
· zasiłki wychowawcze,
· renty socjalne,
· alimenty,

W drugiej fazie Bank będzie wymagał dostarczenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do dokonania oceny zdolności kredytowej i zabezpieczenia spłaty kredytu.
Niezbędne informacje i formularze dostępne są w oddziałach Banku.
Wnioski kredytowe przyjmowane są do 15 listopada każdego roku.
Minister Edukacji Narodowej ustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, uprawniającą do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu studenckiego.

Dokumenty potwierdzające dochody lub przychody Wnioskodawcy
1) Jeżeli Wnioskodawca nie jest samodzielny finansowo:
· zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego o dochodach brutto uzyskanych w ubiegłym roku podatkowym, podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
· oświadczenie studenta o aktualnej liczbie osób w rodzinie oraz informacje o dochodach wnioskodawcy i innych osób, które miałyby zostać dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu, potwierdzone innym dowodem określonym przez jednostkę Banku,
· informacje o wysokości renty lub emerytury członka rodziny, potwierdzone odcinkiem renty lub emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku o kredyt,
· zaświadczenie z miejsca zatrudnienia studenta o wysokości miesięcznego dochodu w roku bieżącym, w przypadku gdy student posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym.
Przy ustalaniu dochodu na rodzinę Wnioskodawcy uwzględnia się dochody:
· studenta (Wnioskodawcy),
· współmałżonka studenta, a także dzieci niepełnoletnich będących na utrzymaniu studenta lub współmałżonka,
· rodziców studenta i będących na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnich.
2) Jeżeli Wnioskodawca jest samodzielny finansowo:
Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie studenta nie uwzględnia się dochodów rodziców. Jeśli jednak student potwierdzi oświadczeniem prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami, dochody rodziców mogą być uwzględnione.
Uważa się, że student jest samodzielny finansowo, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
· posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,
· posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,
· jego miesięczny dochód w wymienionych okresach nie jest mniejszy od najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, ogłaszanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w ostatnim miesiącu ostatniego roku podatkowego w przypadku dochodu studenta z ostatniego roku podatkowego i obowiązującego w miesiącu złożenia wniosku o udzielenie kredytu studenckiego, w przypadku dochodu studenta z roku bieżącego.
Uruchomienie kredytu następuje po:
· podpisaniu umowy kredytowej,
· założeniu rachunku bieżącego w banku, na który będą wypłacane raty kredytu,
Jeżeli rachunkiem tym jest Eurokonto Akademickie, Bank nie pobiera prowizji od wypłaty rat kredytu.
· ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu w postaci:
· poręczenia według prawa wekslowego rodziców studenta lub
· poręczenia według prawa wekslowego osób trzecich lub
· blokady środków na rachunkach w Banku Pekao SA lub
· innej formy akceptowanej przez Bank,
gdy student pozostaje w związku małżeńskim, obligatoryjnym zabezpieczeniem jest również poręczenie wekslowe współmałżonka (z wyjątkiem sytuacji, gdy małżonkowie pozostają w rozdzielności majątkowej).
Kredyt może być również poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego
Z kredytu poręczanego przez BGK w roku akademickim 2003/2004 mogli skorzystać studenci, których dochód na członka rodziny nie przekroczył 60% kwoty progowej, uprawniającego do ubiegania się o pierwszeństwo w uzyskaniu kredytu, ogłoszonej przez Ministra Edukacji Narodowej tj. 840 zł.
Poręczenie przez BGK 70% kwoty kredytu studenckiego dotyczy najuboższych studentów, którzy nie będą mogli przedstawić Bankowi innego akceptowalnego zabezpieczenia spłaty kredytu,
Poręczenie przez BGK 100% kwoty kredytu studenckiego dotyczy wyłącznie kredytobiorców, którzy są sierotami lub wychowankami domów dziecka i przedstawili następujące dokumenty: pisemne oświadczenie o sieroctwie lub wychowywaniu się w domu dziecka; kredytobiorcy będący sierotami muszą dodatkowo złożyć akty zgonów rodziców, natomiast kredytobiorcy, którzy są wychowankami domu dziecka, składają dokument będący podstawą umieszczenia w domu dziecka

Spłata kredytu
Spłacanie kredytu wraz z należnymi odsetkami rozpoczyna się po roku od zakończenia studiów, ale nie później niż 1 października roku następującego po roku, w którym według planu studiów student powinien ukończyć studia. Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr, spłata kwoty kredytu i odsetek rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia następującego po roku, w którym według planu studiów student powinien ukończyć studia.
Spłata kredytu i odsetek następuje z rachunku o charakterze bieżącym prowadzonego przez Bank.
Okres spłaty kredytu jest dwa razy dłuższy od okresu korzystania z kredytu. Istnieje możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu.
W przypadku odbywania służby wojskowej spłata kredytu jest zawieszana do momentu zakończenia służby.

W przypadkach losowych istnieje możliwość prolongowania spłaty rat kapitałowych polegająca na odroczeniu terminu płatności lub wydłużeniu okresu kredytowania z zastrzeżeniem, że odsetki płatne są miesięcznie. Prolongata wymaga zgody poręczycieli.
Kształcenie na studiach doktoranckich, jak również studiowanie na studiach rozpoczętych w trakcie trwania pierwszych studiów, wydłuża jedynie okres spłaty kredytu studenckiego.
Okres spłaty kredytu może być również wydłużony w przypadku udokumentowania przez kredytobiorcę faktu, że rata spłacanego kredytu studenckiego przekracza 20% jego przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalonego na podstawie zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego o dochodach uzyskanych w ostatnim roku podatkowym.


Kredyt może być umorzony:
· w wysokości 20%, w przypadku ukończenia przez studenta studiów w gronie 5% najlepszych absolwentów szkoły wyższej,
· w całości, na wniosek kredytobiorcy, w przypadku trwałej utraty zdolności do spłaty zobowiązań,
· częściowo, na wniosek kredytobiorcy, w przypadku trudnej sytuacji życiowej.
Oprocentowanie

Oprocentowanie kredytu według zmiennej stopy ustalonej w wysokości 1,18 stopy redyskontowej NBP, czyli obecne oprocentowanie kredytu wynosi 6,78%* w skali rocznej.
studenci płacą odsetki naliczane według zmiennej stopy 2,87% w skali rocznej czyli połowy stopy redyskontowej NBP (pozostała część odsetek jest płacona przez Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich)
* obliczona na dzień 31.03.2004
Rzeczywista stopa procentowa
Rzeczywista stopa procentowa (w rozumieniu Ustawy z 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim [Dz. U. Nr 100 z 18 wrzesnia 2001 r., poz. 1081]) wyliczana jest indywidualnie dla kazdego kredytu w zaleznosci od wszystkich jego parametrów. Poniżej podajemy przykładowe wysokości stopy rzeczywistej dla kredytu studenckiego zaciągniętego na 1 rok i 2 lata:
· Kredyt studencki (1 rok) na kwotę 4.600 zl, oprocentowanie nominalne zmienne: 6,78%, liczba transz wypłat kredytu: 10, liczba rat: 20, opłata za prowadzenie rachunku w okresie wypłat kredytu: 4 zł miesięcznie, wypłata kredytu: 31.03.04 r. raty malejące splacane 1 dnia każdego miesiąca rok po ukończeniu studiów
Rzeczywista stopa procentowa wynosi 1,2%**
· Kredyt studencki (2 lata) na kwote 9.200 zl, oprocentowanie nominalne zmienne: 6,78%, liczba transz wypłat kredytu: 20, liczba rat: 40, opłata za prowadzenie rachunku w okresie wypłat kredytu: 4 zł miesięcznie, wyplata kredytu: 31.03.04 r. raty malejące spłacane 1 dnia każdego miesiąca rok po ukończeniu studiów
Rzeczywista stopa procentowa wynosi 1,45%**
** na dzień 31.03.04 przy założeniu, ze student spłaca odsetki w wysokości 0,5% stopy redyskontowej NBP


Prowizje
· prowizja od każdej wypłacanej przez Bank raty kredytu, gdy student nie ma Eurokonta Akademickiego, wynosi 0,5%
· prowizja od każdej wypłacanej przez Bank raty kredytu, gdy student ma lub założy Eurokonto Akademickie - bez prowizji
· prowizja od każdej wypłacanej przez Bank raty kredytu poręczonego przez BGK od części poręczanej przez BGK wynosi 1,5%.
Nagrody:
W tegorocznej edycji plebiscytu przeprowadzonego przez magazyn studencki "Dlaczego" Bank Pekao S.A. uzyskał prestiżowy tytuł Studenckiego Produktu Roku 2002 w kategorii "Studencki Bank". Po raz kolejny Bank otrzymał wyrazy uznania od studentów z całej Polski.

V. Formy dystrybucji.
Rola dystrybucji w usługach finansowych ulega ciągłym zmianom. Specyfiką tego rynku jest stosunkowo duża trudność w znalezieniu przewagi nad konkurencją. Banki oferują podobny zakres usług oraz zbliżone oprocentowanie. W efekcie większość klientów spostrzega banki jako instytucje nie różniące się znacząco. Nic więc dziwnego, że w krajach rozwiniętych banki traktują dystrybucję usług finansowych jako skuteczną broń w pozyskiwaniu klientów.
W warunkach konkurencji, banki wykorzystując nowoczesną technologię zaczęły tworzyć nowe bardziej dostosowane do potrzeb i oczekiwań klientów kanały dostępu do swojej oferty. Pod koniec lat 90. XX wieku polskie banki wkroczyły w erę bankowości elektronicznej. Obejmuje ona usługi finansowe oferowane przez banki za pośrednictwem mediów elektronicznych. Bezpośrednią obsługę klientów umożliwiły systemy bankowości elektronicznej, opartej o rozwiązania telefonii stacjonarnej, mobilnej i technologii komputerowej. Nowe usługi oferowane przez polskie banki to: home banking, office banking, usługa WAP, internet, wideokonferencje, czy telewizja cyfrowa.


VI. Spojrzenie od strony klienta.
Usługi bankowe wykonywane w oddziałach bankowych są drogie i raczej nie ma szans, żeby w najbliższym czasie staniały. Banki nawet nie ukrywają, że opłaty są kalkulowane tak, by jak najmniej transakcji było wykonywanych w okienkach bankowych i na dokumentach papierowych, ponieważ jest to kosztowne. Ta zasada jednak często jest wdrażana z nadmierną gorliwością i w efekcie za zwykłe wydruki czy zaświadczenia trzeba płacić coraz więcej.
Najlepszym rozwiązaniem wprowadzonym przez banki jest obsługa klienta wirtualnie. Takie systemy informatyczne posiadają wiele zalet ale także i wad:
Możliwość sprawnej obsługi oraz zróżnicowania usług stosownie do wymagań rynkowych (product diversification),
Wcześniejsze, niż banki konkurujące, zaoferowanie atrakcyjnego nowego produktu bankowego lub też szybka modyfikacja istniejących produktów stosownie do wynegocjowanych z klientem warunków,
Uzyskiwanie informacji o pozycjach klientów, o walutach, o wrażliwości rozwarcia (pomiędzy przypływem i odpływem gotówki) na zmiany stóp procentowych, o zyskowności produktów w projekcji na przyszłość, itp. co stwarza podstawy do wypracowania strategii zarządzania finansami banku.
Elastyczne rozwiązania projektowe, umożliwiające m.in. definiowanie produktów bankowych,
Scentralizowany charakter przetwarzania z pewnym stopniem rozproszenia danych,
Kompleksowość i spójność rozwiązania,
Dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji o pozycji klienta oraz w możliwie krótkim czasie informacji o pozycji banku.
Wielowalutowość.
Wysokie bezpieczeństwo systemu.
Obiektowy styl zaprojektowania i budowy systemu, sprzężony bezpośrednio z modelem danej działalności gospodarczej i zorientowany na takie podstawowe obiekty, jak: klient, produkt, waluta (wielowalutowość), limity, konto księgowe.

VII. Ocena oferty.
PKO BP SA swoją wszechstronną ofertę kieruje zarówno do klientów indywidualnych, jak i do instytucjonalnych: firm, sfery budżetowej, gmin i samorządu lokalnego. Jest największym polskim bankiem kredytującym i finansującym klientów indywidualnych, a także firmy i instytucje.
Oferta kredytowa przeznaczona dla studentów wydaję się być korzystna i w pełni konkurencyjna do ofert pozostałych banków występujących na rynku. Jednakże w praktyce nie jest w pełni wykorzystywana, a system promocji tej oferty nie należy do najlepszych.