Statystyka

Analiza Regresji w Excelu - AE Poznań

Analiza Regresji w Excelu - AE Poznań
w załączniku spakowane WinAce 2.xx

Analiza rynku - prognozowanie- analogie przestrzenno czasowe

WSTĘP

Historia gatunku ludzkiego dostarcza licznych przykładów rozprzestrzeniania się osiągnięć cywilizacji daleko poza obszary, w których tych osiągnięć dokonano. Rozwój ekonomiczny, techniczny i kulturowy stanowi wynik realizacji ludzkich potrzeb a zarazem bodziec do powstawania nowych.

Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych

IV) Analiza współzależności zjawisk ekonomicznych:
Przedmiotem analizy współzależności zjawisk ekonomicznych jest badanie związków zachodzących pomiędzy różnymi cechami statystycznymi opisującymi zbiorowości statystyczne.
Wyróżnia się 3 rodzaje związków:
*funkcyjne –gdy zmiana wartości jednej cechy (zmienna niezależna) powoduje ściśle określoną zmianę wartości drugiej cechy (zmienna zależna) np.

Ankieta

Wyraz statystyka pochodzi od łacińskiego słowa „status”, które oznacza stan państwa. Statystyka określa, jak należy zebrać, porządkować, prezentować, uogólniać i analizować dane liczbowe o interesujących nas zjawiskach i procesach. Wymienione działania, stanowiące opis zjawisk są jedną z dwu jej funkcji.

Badania statystyczne -ściąga

Podział badań statystycznych ze względu na liczbę jednostek zbiorowości statystycznej objętych badaniem: badanie pełne, częściowe.Badanie pełne polega na tym, że obserwacji poddana jest każda jednostka zbiorowości statystycznej, której badanie dotyczy, co oznacza, że zbieramy informacje o wszystkich jednostkach statystycznych zbiorowości.