Etyka

Alkohol i alkoholizm

Alkohol
Napoje zawierające alkohol towarzyszą nam prawie od początku naszego istnienia. Były obecne, gdy powstała nasza cywilizacja - już człowiek ery neolitycznej używał napojów alkoholowych przy okazji obrzędów rytualnych, a w najstarszych zapisach historycznych można znaleźć wiele informacji o warzeniu i piciu piwa 5000 lat temu w Mezopotamii.

Anarchizm na postawie wybanych autorów

Znaczenie pojęcia anarchizm, jego twórcy

Pierwotne znaczenie słowa anarchia w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat obrosło fałszywymi znaczeniami. Dlatego większości z nas anarchizm jest równoznaczny z chaosem, bezładem, rozprzężeniem wszystkich podstaw społeczeństwa, przemocą i stanem walki wszystkich ze wszystkimi.

Bioetyka- etyka lekarska.

Etyka pojmowana jest jako nauka o moralności, zmierza do ustalenia pewnych właściwości wspólnych i swoistych ocen i norm zachowań człowieka, które mogą być moralnie dobre lub złe. Etyka bada społeczne i psychologiczne źródła powstawania poglądów moralnych , ich funkcję społeczną, i historyczny rozwój kryteriów ocen moralnych .

Charakter prawny wyroku rozwodowego i jego skutki

Rozwód ma za sobą długą drogę rozwoju i odmienną regulację prawną w poszczególnych epokach. Rozwód narodził się jako zło konieczne. Niepodobna, bowiem wykluczyć małżeństw, które nie spełniają zadań, jakie nakłada na nie społeczeństwo, lub które przekształcają się w związki formalne tylko istniejące, stanowiąc balast społeczny.

Chrześijaństwo a prawa człowieka.

Dynamika wiary nieustannie skłania lud Boży do uważnej obserwacji "znaków czasu". Wśród różnych "znaków czasu" w epoce współczesnej, rosnące zainteresowanie prawami człowieka we wszystkich zakątkach świata nie może być odsuwane na plan dalszy. Zainteresowanie to wynika zarówno ze wzrostu wrażliwości jednostek i zbiorowości ludzkich wobec tych praw, które są uważane za zasadniczy element zorganizowanego życia społecznego, jak i z faktu mnożenia się wypadków bolesnego ich łamania, co sprawia, iż podnoszą się coraz liczniejsze i bardziej zdecydowane głosy protestu przeciwko naruszaniu tych podstawowych praw człowieka.