"Święty Augustyn"

"Święty Augustyn"

1. Aureliusz Augustyn z Hippony : ( łac. Aurelius Augustinus ) w Kościele katolickim znany jako:
? Święty Augustyn ? (ur. 13 listopada 354 w Tagaście, zm. 2 sierpnia 430 w Hippo Regius)

Był filozofem, teologiem, organizatorem życia kościelnego. Święty Kościoła katolickiego, jeden z Ojców i Doktorów Kościoła, znany jako doctor gratiae (doktor łaski).

2. Augustyn jest znany jako autor własnej koncepcji filozoficznej, która była przez ponad 700 lat oficjalnie obowiązującą w Kościele katolickim doktryną, aż do jej odrzucenia przez sobór trydencki i przyjęcia zamiast
niej teorii Tomasza z Akwinu, obowiązującej w Kościele do dzisiaj.

W Kościele prawosławnym jest on zazwyczaj nazywany. Błogosławionym Augustynem. Wielu protestantów uważa go również za duchowego przodka protestantyzmu, jako że jego pisma miały duży wpływ na nauki Lutra i Kalwina.

3. System filozoficzny Augustyna można najkrócej scharakteryzować jako konsekwentne przystosowanie klasycznego
platonizmu do treści zawartych w teologicznej doktrynie chrześcijańskiej.

Próby takiego przystosowania były już przeprowadzane przez wcześniejszych filozofów chrześcijańskich (Orygenes, Pelagian), jednak dopiero Augustyn zdołał przez stworzenie nowych pojęć iluminacji, łaski i teodycei
stworzyć w miarę spójny i przekonujący system filozoficzny w tym duchu.

4. Teocentryczna teoria bytu :

Wychodziła z podobnych przesłanek, co Platona, jednak z uwzględnieniem Boga rozumianego na sposób osobowy i wyciągnięciem dalej idących konsekwencji z faktu przyjęcia wieczności i nieskończoności świata idei.

? Podobnie jak Platon, Augustyn zakładał istnienie
świata idei, który istnieje niezależnie od świata materialnego, jest wieczny, nieskończony i doskonały.

? Augustyn rozwinął jednak teorię hierarchii idei o ideę Boga. Dla
niego podstawową i jedyną istniejącą z własnej mocy ideą był właśnie Bóg.

? Wszystkie pozostałe idee stawały się emanacjami Boga, które ten tworzy z sobie wiadomych powodów.
Idee te Augustyn rozumiał wciąż po platońsku tzn. były dla niego realnie istniejącymi obiektami
z którymi można się bezpośrednio stykać.


5. Teoria poznania ? iluminacja :

Teoria poznania Augustyna
Również powstała na bazie klasycznego platonizmu. Augustyn kwestionował poznanie zmysłowe, lecz nie odrzucał go zupełnie, kwestionował również możliwość bezpośredniego poznania świata idei (i oczywiście Boga), odrzucał jednak pogląd, że można tego dokonać na drodze czysto rozumowej.

Wg Augustyna, do odzyskania kontaktu duszy z Bogiem potrzebny jest akt samego Boga, zwany przez niego iluminacją.
Studia teoretyczno-filozoficzne mogą przygotowywać człowieka do tego kontaktu, a pobożne życie emocjonalnie go na niego otworzyć, jednak to Bóg w ostatecznej instancji decyduje, czy do niego dojdzie, czy nie.
Aktu tego nie można sobie zapewnić dobrymi uczynkami, gdyż choćby nie wiem jak ogromne, zawsze będą one znikome w obliczu nieskończoności Boga.

6. Etyka ? Zagadnienie wolnej woli, teodycea i predestynacja :

? Przyjęcie teorii o ciągłym "podtrzymywaniu" istnienia świata materialnego przez wolę Boga, połączonej z zasadą wszechwiedzy Boga, eliminuje w zasadzie możliwość istnienia wolnej woli. Brak wolnej woli powoduje, że wszelka etyka traci sens.

? Co więcej, skoro bez woli Boga nawet najmniejszy liść nie może spaść z drzewa, cała odpowiedzialność za dzieje świata spada niejako na Niego, jest On, więc odpowiedzialny za całe dobro i zło. Koncepcja braku wolnej woli i przyjęcia, że zło pochodzi od Boga, była w ostrej sprzeczności z teologią chrześcijańską.
Aby uniknąć tych konsekwencji swojego systemu, Augustyn stworzył teorię teodycei.

7. Czas ? Augustyna teoria czasu :

? W XI księdze Wyznań św. Augustyn tworzy osobliwą koncepcję czasu. Twierdzi on, że czas, tak jak i wszystko, został nam dany od Boga. Zauważa jednak, że ten dar jest nierozłączny z "ruchem? substancji, jest dla ruchu konieczny.

? Stworzył on koncepcję 3 x Teraz. Głosi ona, że mamy "teraz" to w przeszłości, które zaraz po wypowiedzeniu ulatuje w tę przeszłość, mamy to "teraz" zgodne z czasem jego wypowiedzi, oraz to "teraz" jeszcze niewypowiedziane.

? Augustyn zauważa, że Bóg daje nam jeden pewnik: śmierć, czyli fakt, który na pewno kiedyś nastąpi w czasie "teraz" przyszłym...Nie ustosunkowuje się jednak Augustyn, co do statusu czasu przeszłego i przyszłego, nie określa ostatecznie czy bytuje on w jakiejś czaso ? przestrzeni, którego sam stałby się zarazem formą i substancją.

8. Dzieła Świętego Augustyna:

? Wyznania (Confessiones)
? O Państwie Bożym (De civitate Dei)
? Dialogi i pisma filozoficzne
? O Trójcy Świętej (De Trinitate)
? O nauce chrześcijańskiej (De doctrina christiana)
? Sprostowania
? Pisma egzegetyczne przeciw manichejczykom
? Kazania (Sermones)
? Listy (Epistulae)
? O naturze i łasce (De natura et gratia)
? Pełna lista dzieł św. Augustyna i teksty oryginalne
? Góra Karmel - św. Augustyn - zbiór dzieł w kilku językach

9. Najbardziej znani Etycy i systemy etyczne :

? Anaksymenes i Epikur - hedonizm - system subiektywno-emotywistyczno-efektywistyczny
? Platon, Św. Augustyn, etyka chrześcijańska - systemy obiektywno-antynaturalistyczno-motywistyczne

? Arystoteles, Stoicyzm, Baruch Spinoza - systemy obiektywno-naturalistyczno-motywistyczne
? Kartezjusz, Georg Wilhelm Friedrich Hegel - systemy obiektywno-antynaturalistyczno-efektywistyczne

? Jean-Jacques Rousseau i następcy - system obiektywistyczno-naturalistyczno-motywistyczny
? Immanuel Kant - system subiektywno-emotywistyczno-motywistyczny

? John Stuart Mill - utylitaryzm - system obiektywno-naturalistyczno-efektywistyczny
Karol Marks - materializm dialektyczny - system subiektywno-naturalistyczno-nominalistyczny

? Fryderyk Nietzsche - system subiektywno-naturalistyczno-efektywistyczny
? Arthur Schopenhauer - system subiektywno-emotywistyczno-nominalistyczny

? Rudolf Carnap - opracowanie kilku różnych wersji etyki nominalistycznej i początek studiów porównawczych różnych systemów etycznych.

Related Articles