Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Testy z filozofii
1. Monizm to:
a) system filozoficzny uznający istnienie jednej tylko substancji
2. Klasycznym reprezentantem pluralizmu był:
b) Leibniz
3. Według Demokryta treść wiedzy ludzkiej jest:
b) zależna również od podmiotu poznającego
4. ”Brzytwa Ochama(chyba)” to:
b) reguła metodologiczna preferująca prostsze rozwiązania problemów wobec rozwiązań bardziej skomplikowanych
5. hylenorfizm to pogląd :
a) Arystotelesa
6. Trzy rodzaje duszy(roślinną, zwierzęcą, ludzką)wyróznia:
b) Arystoteles i św. Tomasza
7. „Okazjonalizm” to rozwiązanie problemu psychologicznego zaproponowane przez:
a) Malbrouche’a
8. „Teodyca” to:
b) doktryna chrześcijańska tłumacząca skąd bierze się zło w świecie stworzonym przez wszechmogącego i dobrego Boga(Leibniz)
9. „Eventyzm” to:
c) ontologia pluralistyczna, wg której są zdarzenia(Roussell, Edingo)
10.Deterninzm to pogląd głoszący, że:
b) wszystkie zjawiska i procesy podlegają prawom przyrody
11. Zasada nieoznaczoności Heisenberga głosi, że:
a) nie można równocześnie z dowolna precyzją wyznaczyć położenia i pędu cząstek elementarnych
12. Demon Laplace’a to:
b)hipotetyczna, doskonała inteligencja
13. Czy może istnieć sędzia konsekwentny determinista z czystym sumieniem skazujący przestępców?
b)tak, bo uważa że stosując sankcje karne kreuje czynniki mające zdeterminować przyszłe zachowania ludzi
14. Mistycyzm to:
c) wiara w możliwości bezpośredniego kontaktu z Bogiem lub innym składniekiem sfery sancrum
15. H. Bergson uważał, że lepszym niż intelekt źródłem wiedzy jest:
b) intuicja
16. Kartezjusz jest uważany za ojca nowożytnego racjonalizmu, bo:
b) jako pierwszy przeciwstawiał się uznaniu autorytetów za źródło wiedzy pewnej
17. Paradoksy Zenona z Elei miały wyrażać że:
a) ruch jest logicznie niemożliwy
18. greckie słowo „episterne” oznacza wiedzę pojętą jako:
c) zrozumienie świata poprzez ujęcie go w systemie pojęć teocentrycznych
19.„Zasadą świata jest liczba” to pogląd:
b) Pitagorasa
20. Anaksymander za zasadę świata uważał
c) chaos
21. Filozofowie jońscy przedmiotem swych badań/dociekań uczynili:
c) przyrodę
22. „Człowiek jest miarą wszechrzeczy” to zdanie
b) Protagorasa
23. Charakterystyczną cechą nauczania sofistów było :
b) relatywizm moralny i poznawczy
24. Sokrates uważał, że zdaniem filozofa jest dążenie do:
a)znalezienia recepty na życie szczęśliwe
25. Pod pojęciem cnoty(„arche”) Sokrates rozumiał:
c) sprawność moralną bycia porządnym człowiekiem
26. Doktryną moralną Sokratesa nazywamy intelektualizm etyczny
b)bo, sądził on, że istnieje tylko jeden model szczęśliwego życia, który jest do odkrycia sam, jak odkrywa się prawo Archimedesa
27. Panteizm to:
c) pogląd utożsamiający boskość z porządkiem przyrody
28. stoicy uważali, że najwyższą wartością jest:
a) cnota
29. Hedonizm to pogląd etyczny zalecający:
b) dążenie do przyjemności
30. Klasycznym przykładem monizmu spirytualistycznego
b) Berkeley
31. Reizm to pogląd głoszony przez:
b) Kotarbińskiego
32. Klasycznym reprezentantem dualizmu to:
c) Arystoteles, św. Tomasz, Descarbes
33. Materializm dialektyczny to pogląd głoszony przez:
c) Engelsa
34. Hylemorfizm to:
a) antologie Arystotelesa
35. Solipsyzm głosił, że:
b) istnieję tylko ja i moje życie
36. Zdaniem Kartezjusza miejscem szczególnej aktywności duszy jest
c) szyszynka
37. teologia to:
b) pogląd głoszący,że porządek przyrody ma charakter celowy
38. Deterministami byli:
b) Demokryt, Laplace, Engels
39. w kwestii wolności woli determinizm twierdzi, że:
b) każdy ludzki wybór jest konsekwencją oddziaływania zespołu okoliczności zewn. I wewn. Występujących u określonej osoby podczas podejmowania przez nią decyzji

40. wolność dla egzystencjonalistów to:
d) to, na co jesteśmy skazani i co stanowi źródło tragizmu ludzkiego istnienia w świecie
41. Doktrynę predestynacji głosił:
b) św. Augustyn
42. Parmenidas z Elei twierdził, że:
a) ruch jest logicznie niemożliwy
43. Pojęcia ogólne to:
b) logiczny sens nazwy posiadającej więcej niż jeden desygnat
44. zdaniem Platona, Bóg:
b) zbudował z materii przedmioty materialne posługujące się istniejącymi odwiecznie ideami jako wzorcami
45. Kartezjusz sądził, że:
d) wrodzone są podstawy wiedzy teoretycznej
46. We współczesnej filozofii do pewnych elementów natywizmu nawiązuje:
a) Noah Chomsky
47. Przykład sądu analitycznego(w rozumieniu Kanta)to:
a) każdy prostokąt ma cztery boki
48. etyka Kanta jest etyką:
b) obowiązku

49. teorie naukowe tworzy się zdaniem Poppera, metodą:
a) hipotetyczno-dedukcyjną
50. przedstawicielem idealizmu teorio-poznawczego byli:
c) Berkeley, Hume, Kant
51. konwencjonalizm jest poglądem głoszącym, że:
b) prawdziwość zdań polega na ich zgodności z umowami
52. „ Człowiek jest conesitum duchowo-cielesnym” to zdanie:
c) św. Tomasz
53. stosunek sprzeczności między dwoma zdaniami zachodzi wówczas gdy:
d) nie mogą być zarazem ani fałszywe ani prawdziwe
54. desygnat to
b) przedmiot oznaczony przez nazwę
55. u platona idea to:
c) realny odpowiednik pojęcia ogólnego
56. Wg Kartezjusza zasadniczą wadą wiedzy teoretycznej przed nim ukształtowanej w kulturze europejskiej było:
a) zmatematyzowanie
57. wiedza porządna powinna, zdaniem Kartezjusza, być oparta na:
b) intuicji i dedukcji
58.Kartezjusz w kwestii dowodu na istnienie Boga
c) sformułował własną wersję dowodu ontologicznego
59.empiryzm genetyczny to pogląd głoszący,że:
b) nie istnieje wiedza wrodzona
60.Wg Hume’a wiedza osiągana w doświadczeniu
b) nie jest i nigdy nie będzie pewna
61.sądy analityczne wg Kanta to:
a) sądy, których treść informacyjna orzecznika nie wykracza poza pojecie podmiotu
62.kryterium demarkacji tj. kryterium oddzielenia zdań mających sens empiryczny od zdań takiego sensu pozbawionych jest wg Poppera:
b) falsyfikowalność
63. idealizm teoripoznawczy to:
c) pogląd głoszący, że przedmiotem poznania są konstrukcje podmiotu poznającego
64. „nominaliza” to:
c) pogląd zaprzeczający istnieniu realnych odpowiedników pojęć ogólnych(Roscelin)
65.wg Kanta 2 substancja to:
c) kategoria intelektu
66.Kantowski 2 świat zjawisk to”
b) przedmiot ludzkiej wiedzy będący konstrukcją władz poznawczych podmiotu
67. ideałem wiedzy dla kartezjusza była:
a) geometria
68.warunek intersubiektywnej sprawdzalności spełnia poznanie, którego wyniki:
b) może skonrtolować każy człowiek, jeśli znajdzie się w odpowiednich po temu okolicznościach
69.doktrynę iluminacji głosił :
b) św. Tomasz
70. dowody na istnienie Boga sformułowane przez św. Tomasza to argumenty:
b) kosmologiczne
71.Mistykami byli:
c) św. Joanna d’Arc
72.według Bergsona wadami poznania intelektualnego są:
b) pośredniość, analityczność, statyczność
73.natywizm to pogląd głoszący, że:
c) co najmniej część wiedzy ludzkiej jest wrodzona
74.Władze poznawcze człowieka Kant dzielił na:
b) zmysłowość, intelekt, rozum
75.Kant był agnostykiem, bo:
c) uważał, że „świat rzeczy samych w sobie” jest niepoznawalny
76.w teorii poznania Popper reprezentował:
c) empiryzm
77.Realizm powszechnikowy to pogląd głoszący, że:
c) istnieją realne odpowiedniki pojęć ogólnych
78.Konwencjonalizm jest poglądem głoszącym, że:
b)prawdziwość sądów polega na ich zgodności z umowami
79.Gnozeologia to:
c) teoria poznania(może być też- wiedzy)
80.pytanie o „arche” zadawane przez filozofów jońskich to pytanie o:
a) pratworzywo świata
81.tales twierdził, że pratworzywem świata jest:
b) woda
82.”Nurt Sokratejski” to:
b) taka koncepcja przedmiotu filozofii, według której jej zadaniem jest poznanie człowieka jako istoty moralnej
83.Relatywizm poznawczy i moralny głosili:
c) sofiści
84.Pirron z Elidy był:
c) epikurejczykiem
85.panteizm to:
c) pogląd utożsamiający boskość z rozumnym porządkiem świata
86.Irracjonalizm to:
c) pogląd filozoficzny uznający, że istnieją inne niż rozum i doświadczenie źródła wiedzy
87.W sporze o wolność woli chodzi o to, czy:
b) istnieje w psychice ludzkiej autonomiczna instancja dokonująca swobodnych, niczym nie zdeterminowanych wyborów
88.Monadologia to:
c) pluralistyczna ontologia Leibniza
89.Pierwotny sens słowa filozofia to:
b) umiłowanie mądrości
90.”Nurt Joński” to:
b) koncepcja przedmiotu filozofii, zgodnie z którą jej zdaniem jest poznanie i zrozumienie przyrody
91.Św. Tomasz z Akwinu reprezentuje w ontologii pogląd:
b) dualistyczny
92.”Człowiek jest miarą wszechrzeczy” to zdanie:
c) Protagorasa
93.Teoria „harmonii wprzód ustanowionej” to rozwiązanie problemu psychologicznego zaproponowane przez:
c) Leibniza
94.Problem psychofizyczny to:
b) pytanie o to, czy dusza i ciało mogą na siebie wzajemnie oddziaływać?
95.sensualizm to:
c) pogląd głoszący, że jedynym źródłem wiedzy jest doświadczenie zmysłowe
96.”się” Heideggera to:
b) tłum rozmywający odpowiedzialność
97.natywistami byli:
a) Platon, Kartezjusz, Leibniz

98.Według Platona ciało ludzkie jest:
b) więzieniem, w który dusza przebywa za karę
99.Przykład sądu syntetycznego(w rozumieniu Kanta) to:
c) niektóre blondynki mają niebieskie oczy
100.Kartezjusz w kwestii dowodu na istnienie Boga:
c) sformułował własną wersję dowodu ontologicznego
101.Mistycyzm to:
c) wiara w możliwość bezpośredniego kontaktu z Bogiem lub innymi składnikami sfery sacrum
102.desygnat to:
b) przedmiot oznaczany przez nazwę
103.Fideizm to:
c) wiara w prawdy objawione jest źródłem wiedzy
104.Doktrynę® iluminacji głosił:
a) św. Augustyn
105.Historiozofia to:
c) filozofia rozpatrująca historię ludzkości jako realizację racjonalnego planu
106.Dedukcja to:
c) rozumowanie, które czasami może prowadzić do fałszywych wniosków
107.Irracjonalizm to:
c) pogląd głoszący, że istnieją inne niż rozum i doświadczenie źródła wiedzy
108.Ze względu na zakres nazwy dzielimy na:
a) puste, jednostkowe, ogólne
109.sąd(w sensie logicznym) to:
a) ocena stanu rzeczy
110.dedukcja to:
a) wnioskowanie niezawodne
111.filozofia praktyczna:
b) etyka i estetyka
112.w sporze o genezę poznania Platona reprezentuje stanowisko:
b) natywizmu umiarkowanego