Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Plotyn /203-269/ Twórca ostatniego wielkiego systemu filozoficznego czasów nowożytnych. Miejsce powstania systemu: Aleksandria. Potem Plotyn przenosi się do Rzymu. Biograf Plotyna nazywa się Porfiusz. Plotyn był pochłonięty życiem duchowym. Chciał założyć miasto filozofów miało się nazywać Plotonofolis. Platon pisał w sposób niesystematyczny, pozostawił 54 rozprawy, które zostały uporządkowane przez Porfiusza. Zostały ułożone w 6 dziewiątek. Jedna dziewiątka nosiła nazwę enneady /dziewiętnica/. Układ rzeczowy stąd tytuł: " Enneady": I enneada - zawierała rozprawy etyczne; II enneada - zawierała rozprawy fizykalne; III enneada - zawierała rozprawy kosmologiczne; IV enneada - zawierała rozprawy o duszy; V enneada - zawierała rozprawy o rozumie; VI enneada - zawierała rozprawy o najwyższych kategoriach /takich jak byt dobro Najbardziej znane rozprawy: - " O szczęściu " - " O pięknie " Odwoływał się do Platona, źródło poglądów filozofia platońska. Neoplatonizm poglądy Plotona. Poglądy filozoficzne Plotyna: Punktem wyjścia filozofii Plotyna było odczucie przeciwieństw bytu, natomiast celem było wykazanie jedności bytu, skonstruowanie systemu monistycznego. Plotyn dokonał przemiany samego pojęcia bytu, dowodził, że istotą jest nie trwanie lecz staranie się. Wobec tego nie ma wiele bytów, ale jest jeden byt rozwijający się i przywierający różnorodne postacie, tak więc naturalną własnością bytu była ekspansja. Sam byt trwa, ale produkuje jakby nowe byty, ma więc ten byt naturę światła, którego istotą jest promieniowanie. Wyłonione z bytu postacie jakby płomienie bytu nazwał Plotyn emanacjami. Pogląd filozoficzny Plotyna to pogląd emanacyjny. Byt pierwotny mający zdolność do emanacji nazwał Plotyn absolutem, albo czystą jednią. Absolut u Plotyna był szczytem piękna, dobra i prawdy. Był tym co religie nazywają bogiem. Absolut nie jest ani myślą, ani też wolą. Uznał Plotyn absolut za niepoznawalny. Nie można go objąć myślą ani poznać. Z absolutu emanują inne postacie bytu,które tym się charakteryzują, że są coraz mniej doskonałe, coraz bardziej zależne. Plotyn nazywał kolejne postacie bytu hipostazami. Były 3 hipostezy absolutu: - duch; - dusza; - materia. Duch - podobny do platońskiej idei ducha Dusza - świat psychiczny, wg. niego dusza łączna świata Materia - w materii jedność,doskonałość i siła twórcza absolutu są jakby na wyczerpaniu, stanowi kres procesu emancyjnego. Plotyn włączył po raz pierwszy w obręb systemu filozoficznego poglądy estetyczne, wynikały one wprost z jego metafizyki. Był też pierwszym filozofem, który postawił na piedestale sztukę i artystę. Uważał, że twórczość artystyczna jest drogą zbliżenia do absolutu.