Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Cesarstwo Rzymskie zostało w 395r. n.e podzielone przez TEODOZJUSZA WIELKIEGO między 2 synów na CESARSTWO ZACHODNIE RZYMSKIE z RZYMEM na czele i WSCHODNIE z KONSTANTYNOPOLEM.W cesarstwie zachodnim przewagę miała ludność zromanizowana i język łaciński.

Wychowanie i edukacja:
Wychowanie rzymskie skupiało się na niwie rodzinnej. Ambicją każdej rodziny było właściwe wychowanie młodego pokolenia,przekazywano wzory godne naśladowania.W wychowaniu szczególną rolę zwracano na kwestie moralne,kształtowano szacunek do bogów,osób starszych,wpajano takie cechy jak: męstwo,otrzymywanie wiary,prawdomówność,miłość do ojczyzny,pracowitość, sprawiedliwość. U kobiet zwracano uwagę na cnotę czystości (dodatkowo)
BYŁO TO tzw STARORZYMSKIE WYCHOWANIE.
W procesie wychowania zwracano uwagę na wychowanie fizyczne.Uczono jeździć konno,pływać, władać bronią.Starorzymskie pojęcie rodziny było szerokie.Obejmowało rodziców,dzieci dorosłe, żonatych synów niewolników i służbę (JEDNA WIELKA RODZINA).Nieograniczoną władzę sprawował ojciec-PATER.Miał prawo decydowania we wszystkich sprawach.Kobieta rzymska mimo,że była wykształcona,nie posiadałą żadnych praw obywatelskich i politycznych.Była ograniczona w dysponowaniu swoim majątkiem.W życiu prywatnym,rodzinnym,towarzyskim miała ogromne pole swobody.Kierowała rodziną.Wzorem takiej kobiety wykształconej,dbającej o dom,edukację jest po dzień dzisiejszy opiewana- KORNELIA- matka GRAKCHÓW; żona Nerona-AGRYPINA,żona Augusta-LIWIA.Są to kobiety wykształcone.

Nauka szkolna zaczynała się od 7 roku życia(syn od 7 roku życia przechodził pod opiekę ojca i od niego się uczył,córka przechodziła pod opiekę matki i pod jej opieką zostawała do zamążpójścia).
Edukację kończono w wieku 16-17 lat.W tym okresie panny wychodziły za mąż.Oznaką ukończenia nauki syna było przywdzianie TOGI-TUNIKI.Przekazywał mu ją ojciec.Odbywał 2 letnią służbę wojskową.Jeśli udało mu się wrócić to za zgodą ojca mógł się ożenić.Wzorem do naśladowania jest
KATON STARSZY-jest uważany za wzór ojca obywatela ,męża,który dbał o wychowanie swoich synów.
Jest autorem traktatu ,,Dzieje Rzymu”.W miarę upływu czasu na życie i obyczaje rzymskie duży wpływ
zaczęła wywierać cywilizacja grecka,a ten proces nasilił się po opanowaniu Grecji przez Rzym (146 p.n.e) i wówczas Rzym zaczął przejmować HELLEŃSKI albo GRECKI program kształcenia oraz organizację szkolną ,którą znacznie odbudował przystosowując do swoich potrzeb.Edukacja rzymska nosiła cechy mniej intelektualne, a bardziej praktyczne,nastawiona była na wiedzę użyteczną np.na
znajomość zagadnień rolnictwa,medycyny,techniki,prawa i taką wiedzę zdobywała większość obywateli Rzymu.