Historia

Sytuacja polski w XVII wieku

Konflikty Rzeczypospolitej z sąsiadami w XVII wieku.
Rzeczypospolita w XVII wieku wplątała się niestety w wiele bardzo wyniszczających wojen. Już w wieku XVI rozpoczął się polsko-rosyjski konflikt. Był kontynuacją wojen, jakie pod koniec XV wieku Litwa prowadziła z Księstwem Moskiewskim, (czyli Rosją).

Koncepcje integracji europejskiej w XIX i XX wieku

Wkład w myśl zjednoczeniową wspólnej Europy w XIX wieku mieli w dużej mierze Polacy. Wizji zjednoczonej Europy hołdował Książe Adam Czartoryski. Wysunął on projekt Ligi Europejskiej, w którym skłaniał się ku federalizmowi integralnemu, tak na szczeblu poszczególnych państw, jak i całe Europy.

Sytuacja szkolnictwa w zaborze rosyjskim 1864-1914

Powstanie styczniowe spowodowało szybki upadek Ustawy z roku 1862 oraz likwidację autonomii szkolnej Królestwa .W lipcu 1863r Aleksander Wielopolski, oskarżony przez własne społeczeństwo i pozbawiony poparcia władz petersburskich , otrzymał urlop ze stanowiska naczelnika zarządu cywilnego Królestwa i wyjechał z kraju.

Konferencje Wielkiej Trójki

Konferencja Teherańska, Jałtańska, Poczdamska

Zasadnicze ustalenia w sprawie przyszłości powojennego świata zapadły podczas konferencji Wielkiej Trójki ? Franklina D. Roosevelta (USA), Winstona Churchilla (Wielka Brytania) i Józefa Stalina (ZSRR) ? w Teheranie, Jałcie i Poczdamie.

Sytuacja w Hiszpanii w drugiej połowie lat 30 XX wieku. Wojna domowa.

W drugiej połowie lat trzydziestych, w latach 1936-39 na terenie Hiszpanii miała miejsce wojna domowa pomiędzy zwolennikami republiki, a wywrotowcami dowodzonymi przez gen. Francisco Franco. Omówienie przyczyn, przebiegu i skutków tego konfliktu, a także wpływu jaki wywarł on na Europę pozwoli lepiej zrozumieć późniejsze wydarzenia zachodzące w Europie.