Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Przez filozofię rozumiemy nowy sposób myślenia, który narodził się w Grecji, około 666 lat przed Chrystusem. Wcześniej odpowiedzi na wszystkie pytania dawały ludziom rozmaite religie i związane z nimi wierzenia. W Grecji były to mity. Pierwsi greccy filozofowie krytykowali mitologię (zbiór mitów po raz pierwszy spisany przez Homera i Hezjoda) za to, że bogowie swym wyglądem, zachowaniem i posiadaniem przywar za bardzo przypominali ludzi, dlatego postawili sobie za cel znaleźć naturalne wyjaśnienie procesów zachodzących w przyrodzie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Metodologia- nauka o metodach naukowych; Metoda- sposób postępowania lub sposób wykonywania czegoś; powtarzalny zespół czynności, które są niezbędne do osiągnięcia jakiegoś celu; metoda to najkrótsza droga do celu; Technika= metoda+ sposoby+ środki. Podział: a/ ogólna: bada procedury badawcze, abstrahując od za-stosowań tych badań; b/ szczegółowe: jest to wiele metodologii poszczególnych nauk.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Środowiska społeczne, które wywierają znaczący wpływ na edukację dziecka. Rodzina, szkoła i lokalna społeczność krzyżują swoje oddziaływania w obszarze, jaki zakreśla rozwijający się uczeń. Więzi pomiędzy nimi mogą stanowić zarazem ograniczającą, lepką pajęczynę, wygodny hamak, czy wynoszącą poza ów układ, sprężystą trampolinę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pedagogika wyzwolenia jest normatywnym nurtem w naukach o wychowaniu, o zróżnicowanej strukturze i założeniach, biorąc pod uwagę występujące wśród jej przedstawicieli odmienne poglądy na istotę i rolę władzy czy autorytetu oraz emancypacji człowieka. Czyni swymi podstawami propozycje innego spojrzenia na wartość pedagogiki, w której podstawową kategorią jest emancypacja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
w załaczniku