Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wstęp do pedagogiki I semestr
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Antropologia kulturowa – wykłady.

Antropologia – wiek XIX znamionował bujny rozkwit nauk formalnych tj. matematyki i logiki, nauk przyrodniczych i humanistycznych rozkrzewiających się na poszczególne dyscypliny coraz to bardziej szczegółowe operujące swoistością przedmiotu badań, metod i języka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W załączniku
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
VII i VI w. w koloniach
TALES - Physis, woda
ANAKSYMANDER z Miletu -„Dzieło o przyrodzie“, pierwszy użył „arche”, bezkres-apeiron; -proces powstawania przyrody polega na wyłanianiu się przeciwieństw, powoduje go wieczny ruch, który jest nieodłączny od materii
ANAKSYMENES – apeironem jest powietrze; -świat jest bezkresny a ruch wieczny
HERAKLIT z Efezu- „wszystko płynie”, „panta rei”, logos, równowaga przeciwieństw, ogień, relatywizm
PITAGORAS – wędrówka duszy, uwięznienie duszy w ciele, dążenie do idei dobra; -filozofia to doskonalenie zarówno umysłu jak i duszy; -należy osiągnąć harmonię duszy i ciała; -wiatem rządzą zasady liczbowe-parzyste (peras) i nieparzyste (apeiron), przeciwieństwa te walczą ze sobą ale nie mogą bez siebie istnieć; -harmonia; -liczba(miara) jako zasada świata; -filozofia-miłość mądrości
SOFISCI-Vw Ateny - PROTAGORAS: -orientacja humanistyczna; -relatywizm; -empiryzm; -konwencjonalizm; -praktycyzm
SOKRATES Ateny - tylko człowiek; -intelektualizm etyczny; -cnota; -ludzie dążą do szczęścia i pożytku, a może dać je tylko dobro, którym jest cnota, która jest jedna, bo każda cnota to wiedza, należy więc jej szukać; -metoda dyskusji-metoda poszukiwania wiedzy: *negatywna-elenktyczna, *pozytywna-maieutyczna; -nierozłączność szczęścia, rozumu i cnoty
PLATON Ateny – „Państwo”, „Uczta”; -anamneza; -idea; -3 dzielna dusza: *pożądliwość; *popędliwość; *rozumność; te 3 poziomy duszy określają cnoty: *umiarkowanie-ograniczanie naszej pożądliwości, aby niestała się ona siłą niszczącą; *męstwo-odpowiednio ukształtowana odwaga, skierowana ku dobru; *mądrość-należy posiadać wiedzę która jest istotna, która oświetla świat człowieka; -2 fazy miłości (Uczta); -3 dzielne państwo, hierarchiczne, stanowe-3 stany odpowiadające 3 częściom duszy; te same cnoty co części duszy: *władcy=mądrość; *strażnicy=męstwo;*rzemieślnicy=panowanie nad sobą; -demiurg
ARYSTOTELES – „Metafizyka”; -traktat filozoficzny; -empiryzm; -hylemorfizm; -dualizm bytu i wiedzy; -„filozofia pierwsza” to nauka o bycie samoistnym i wiecznym; -substancja=forma+materia; -forma jest istotą rzeczy; -4 zasady wyjaśniania:/przyczyny *materialna; *formalna; *sprawcza; *celowa; -forma=energia; -potencja=materia; -eudaimonia; -etyka złotego środka.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Celestyn Freinet ( 1896 – 1966 )
pedagog francuski, twórca "francuskiej szkoły nowoczesnej"
Twierdził on, że "Szkoła nie jest przystankiem, jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty do zdobycia".
Nawoływał: "Dopuśćmy dziecko do głosu".

„Pozwólcie dziecku doświadczać po omacku wydłużać swe korzenie, drążyć, dowiadywać się, porównywać, szukać w książkach i materiałach źródłowych, zanurzać swą ciekawość w kapryśnych głębinach wiedzy.