Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
I. Klasyczna koncepcja filozofii:

Według niej filozofia jest wiedzą autonomiczna,czyli o własnym przedmiocie i odpowiedniej do niego metodzie. Filozofia jest wiedzą o charakterze naukowym ( racjonalnym), a więc intersubiektywnie komunikatywną (jest międzyosobową komunikacją) i kontrolowaną, uzyskaną przy użyciu jedynie naturalnych zdolności poznawczych człowieka, które zabezpieczają poznawczą prawomocność. Przedmiotem filozofii jest byt, a filozofia zmierza do poznania ostatecznych racji, czyli przyczyn jego istnienia i ukształtowania. Filozofia zmierza do istnościowej analizy tego co jest, czyli co istnieje.

II. Pozytywistyczna koncepcja filozofii:

Koncepcja ta wiąże się ze scjentyzmem, tzn z [poglądem, iż najdoskonalszą postać wiedzy ludzkiej stanowią nauki przyrodnicze, posługujące się metodą matematyczno-fizykalna. Wg tej koncepcji filozofia nie stanowi odrębnej wiedzy, nie ma własnego przedmiotu i własnych metod. Zatraca swoją autonomiczność. Jest co najwyżej kontynuacją nauk szczegółowych, daje encyklopedyczny przegląd ich teorii, stara się zestawić ich wyniki w pewną syntezę, kierowaną jakąś ideą, np postępu ewolucji.

III. Lingwistyczna koncepcja filozofii:

W sensie szerokim oznacza sposób filozofowania, charakteryzują sie szczególną wrażliwością na językowa stronę zagadnień filozoficznych, niechęcią do spekulacji i ryzykownych syntez, niepoprzedzonych skrupulatnymi analizami cząstkowymi oraz przekonaniem o intersubiektywnym i poznawczym charakterze tego rodzaju analiz. Zadaniem filozofii jest analiza języka potocznego w celu wyjaśnienia sensu, pojęć i twierdzeń.

IV. Irracjonalistyczna koncepcja filozofii:

Według niej filozofia jest pewną, bardzo osobistą interpretacją sensu rzeczywistości. Interesuje się przede wszystkim pozycją człowieka w świecie, jego relacjami z innymi podmiotami, dramatami, które z tego wynikają. Staje się przez to bardziej sposobem bycia człowieka w świecie niż intelektualnym poszukiwaniem zrozumienia ostatecznych przyczyn rzeczywistości. Filozofia jest ekspresją podmiotu filozofującego, przez co bliższa jest światopoglądowi pewnej ogólnej postawie życiowej. (Rozumienie filozofii jest równoznaczne ze światopoglądem).