Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
METODY BADAWCZE WEDŁUG MARIANA NOWAKA
Metody badań humanistycznych i społecznych pozwalają na odkrycie podstawowych struktur wychowania. Ksiądz Nowak wyróżnia pięć metod badawczych:
1)METODA FENOMENOLOGICZNA -zwraca uwagę na konkret życia oraz wysiłki, aby ukazać sens i znaczenie konkretnych zjawisk. Metoda ta zaczyna się od opisu stanu rzeczy, następnie prowadzi do zrozumienia istoty rzeczy, czyli do sedna. Metoda ta wymaga realistycznego podejścia. Metodę tą charakteryzuje to, że opisujący nie wie do czego prowadzi jego opis oraz jaki sens wydobędzie z niego czytający.
2)METODA HERMENEUTYCZNA ? służy interpretacji, rozumieniu tekstów i dokumentów. Według W.Diltheya to metoda refleksji i rozumienia. Analizuje ona doświadczenia wychowawcze przez co stara się dochodzić do nowego rozumienia, które nadałoby nowy sens ?sytuacji wychowawczej?.
3)METODA DIALEKTYCZNA ? rodzaj refleksji, który obejmuje tezę, antytezę i prowadzi do syntezy. Metoda ta może doprowadzić do schematów w przypadku, kiedy będzie jedyna w badaniu pedagogicznym.
4)METODA WITALISTYCZNA ? opracowana przez Romano Guardiniego, zwana pod nazwą ?filozofii biegunów przeciwstawnych?. Zajmuje się badaniem rzeczywistości wychowania i zainteresowania tym, co istnieje, a nie projektem. Guardini wyróżnia trzy grupy przeciwieństw: intraempiryczne, transempiryczne, transcendentalne. Dzięki tej metodzie można uniknąć takich błędów jak: mówienie o człowieku abstrakcyjnym, czy używanie schematu czarne-białe.
5)INTERDYSCYPLINARNOŚC ? wzbogaca badawcze postępowanie i dzieli się na dwa rodzaje:
Interdyscyplinarność związana z badaniami w sposobie postępowania naukowego.
Interdyscyplinarność w praktyce wychowawczej. Pedagogika jest związana z takimi naukami, które dotyczą człowieka, dlatego pedagog powinien czerpać z nauk filozoficznych, prawniczych, socjologicznych, psychologicznych, teologicznych, itp. Ks. Nowak pisze, że pedagogika to nauka samodzielna, ale nie autonomiczna.

METODY BADAWCZE WEDŁUG STEFANA KUNOWSKIEGO
Kunowski uważa, że pedagogika należy częściowo do nauk przyrodniczych a przede wszystkim do nauk humanistycznych. Ze względu na te przynależności Kunowski podzielił metody badań w pedagogice na:
1)METODY PRZYRODNICZE odnoszące się do typowych zjawisk lub ich sladów
a. Obserwacyjne metody- dotyczą działań wychowawców lub zmian rozwojowych wychowanków.
b. Eksperymentalne metody- dążą do celowego wywoływania zjawisk.
c. Statystyczne metody- zmierzają do ujęcia strony ilościowej zjawisk i odnoszą się do jednorodnych zbiorowości.
2)METODY HUMANISTYCZNE
a.Eksplikacyjne metody ? polegające na krytyce materiałów pochodzących ze źródeł humanistycznych.
b.Porównawcze metody- badające podobieństwa / różnice w organizacjach szkolnych programach nauczania itp.
c.Analityczne metody- ułatwiające głębsze ujęcie treści dokumentów, źródeł historycznych, literackich czy filozoficznych.