Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

1. Temat: Przyczyny wzrostu przestępczości wśród nieletnich.

2. Przedmiot badań:
- Zjawisko przestępczości wśród dzieci i młodzieży

3. Definicje:
nieletni - osoba, która popełniła czyn zabroniony przez ustawę karną przed ukończeniem określonego wieku (w Polsce 17 lat); młody wiek sprawcy, niedojrzałość psychicznej i fizycznej powodują, że współczesne ustawodawstwa stosują wobec nieletnich odmienne zasady odpowiedzialności karnej oraz specyficzne środki reedukacji.
Przestępczość – zabroniony czyn człowieka, społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

4. Cel badań:
- ukazanie przyczyn wzrostu przestępczości wśród nieletnich,
- przedstawienie wielkości tego problemu.
5. Główny problem badawczy:
- Jakie są główne przyczyny wzrostu przestępczości wśród młodocianych ?
6. Problemy szczegółowe:
- Czy sytuacja materialna rodziny ma wpływ na postępowanie dzieci?
- Czy szkoła powinna pomagać rodziną patologicznym?
- Jaki jest wpływ środowiska rówieśniczego na dzieci i młodzież?
- Jak powinno się pomagać młodzieży, mającej problemy z prawem?
- Czy uzależnienia wśród nieletnich przyczyniają się do wzrostu przestępczości?
7. Hipoteza wiodąca:
- Wydaje się, że istnieją pewne zależności tj. sytuacja materialna rodziny, wpływ grup rówieśniczych, uzależnienia które mają duży wpływ na wzrost przestępczości wśród nieletnich.
8. Hipotezy cząstkowe:
- Prawdopodobnie sposób funkcjonowania rodziny ma wpływ na zachowanie się dzieci
- Prawdopodobnie grupy rówieśnicze odgrywają dużą rolę we wzroście przestępczości wśród nieletnich
- Prawdopodobnie częstym powodem dokonywania przestępstw przez małoletnich są ich uzależnienia.

9. Zmienne :
a) zmienna zależna:
- wzrost przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
b) zmienne niezależne:
- ciężka sytuacja materialna rodziny,
- patologia rodziny,
- demoralizujące grupy rówieśnicze,
- uzależnienia,

10. Wskaźniki:
- a) ilość osób pochodzących z rodzin patologicznych,
- b) ilość osób posiadających uzależnienia
- c) ilość osób przebywających, kontaktujących się ze środowiskiem kryminogennym
(środowisko rówieśnicze)

11. Metody i techniki badawcze:
a) metoda – sondaż diagnostyczny,
b) technika – ankieta, obserwacja, wywiad środowiskowy.
c) Narzędzia - kwestionariusz ankiety, kwestionariusz wywiadu, schemat obserwacji.


12. Grupa badanych osób to:

a) dzieci w wieku od 7 – 13 lat (sprawiające trudności )- szkoła, świetlica środowiskowa,
b) młodzież od 14 – 17 roku życia (przebywająca w zakładach wychowawczych i zakładach poprawczych)
:
13. Sposób opracowania badań:

- Przedstawienie wyników badań

Ukazanie problemu przestępczości wśród nieletnich, przedstawienie jego rozmiaru, zwrócenie uwagi na przyczyny wzrostu przestępczości, ( Przedstawienie przeprowadzonych badań za pomocą wykresu )
Wskazanie środków profilaktycznych i zapobiegawczych wzrostowi przestępczości oraz poprawy resocjalizacji młodzieży )


14. Bibliografia:

- M. Łobocki „ Metody i techniki badań pedagogicznych” Warszawa 2000
- Encyklopedia Powszechna PWN wydanie –Warszawa 2004
- Brunon Hołyst Kryminologia Warszawa1989 – wydanie czwarte zmienione
- Lesław Pytka Pedagogika Resocjalizacyjna, wyd. WSPS Warszawa 1991