Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Projekt dowolnych zajęć twórczych dla wybranej grupy wiekowej

Zajęcia plastyczne w klasie III szkoły podstawowej

Temat: METAFORYCZNE PRZEDSTAWIENIE TEMATU „CIEKAWE DRZEWO”

Czas trwania zajęć: 45 min.

Cel:
- wzbogacanie wiedzy rzeczowej poprzez obserwację,
- wyrabianie poczucia piękna otaczającego świata - pobudzenie wrażliwości na piękno kształtów i form występujących w przyrodzie
- rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej uczniów.

Zadania:
- utrwalenie pojęcia krajobraz,
- określanie kształtów, wielkości i barw.

Techniki pracy:
- malowanie plasteliną,
- układanie z materiału przyrodniczego,
- wycinanka,
- malowanie farbami

Środki dydaktyczne: plastelina, kolorowy zeszyt, nożyczki, nasionka klonu, liście, farby, pędzel, kartka duża i mała, reprodukcja „lata” C. Moneta, gazety.

Przebieg zajęć:
1) Rozmowa na temat wycieczki odbytej do lasu:
- rodzaje drzew i krzewów,
- określenie wielkości i kształtu drzew i krzewów,
- określenie występujących kolorów: jasnozielony, żółty, jasnożółty,
- wyszukiwanie drzew różnej wielkości (małe, duże, średnie),
- wyszukiwanie ciekawych pod względem budowy drzew

2) Podanie tematu i zadania plastycznego (podział dzieci na trzy grupy):
Grupa I - malowanie plasteliną kształtu drzewa, wciskanie w plastelinę nasion klonu i liści; malowanie farbami gałęzi i maleńkich listków w celu uzyskania lepszego efektu plastycznego,
Grupa II - układanie z materiału przyrodniczego kształtu drzewa i malowanie go farbami,
Grupa III - wycinanka.

3) Oglądanie reprodukcji przedstawiających krajobraz, np. C. Monet „Lato”
- krajobraz- rozległy widok, pejzaż (np. wiejski, miejski),
- określenie występujących kształtów,
- nazywanie barw

4) Wystawa i ocena prac.

Dziecko przejawia naturalną potrzebę przekazywania innym swoich odczuć. W tym przypadku twórczość plastyczna jest działalnością niezbędną w procesie kształtowania się jego osobowości. Ćwiczenia związane z obserwacją i doświadczeniem mają na celu kształcenie myślenia, uwagi, spostrzegawczości, pamięci wzrokowej i wyobraźni dziecka. Uczeń nie tylko pozna działalności plastyczne ale także podstawowy zakres wiadomości teoretycznych z różnych dziedzin plastyki. Na wyżej przedstawionych zajęciach, dziecko nauczy się dostrzegać świat i akceptować go takim jaki jest. Zostanie pobudzona jego wrażliwość na otaczającą go przyrodę, a także rozwinie się jego wyobraźnia. Ogromną rolę odgrywa tutaj nauczyciel, który mając na względzie rozwój dziecka, powinien tak organizować proces dydaktyczny aby jego efekty pracy były w pełni satysfakcjonujące. Jego zadaniem jest nauczyć dziecko patrzeć na dany obiekt, tak by została pobudzona jego postawa twórcza. Ma on również wzbogacić środki wypowiedzi plastycznej oraz stosować różne techniki, które mają pomóc dziecku w praktycznym rozwiązywaniu przez nie konkretnych zadań.