Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
SOCJOLOGIA WYCHOWANIA
1. Obszary zainteresowań socjologii wychowania
Socjologia wychowania - jedna z dziedzin socjologii ściśle związana z pedagogiką społeczną, zajmująca się wychowaniem jako procesem społecznym.
Bada m.in. środowiskowe uwarunkowania szkoły, rodziny, grup rówieśniczych, funkcjonowanie różnych środowisk wychowawczych, zmiany celów i treści wychowania społecznego.
Przedmiot badań:
- zbiorowości społeczne, zjawiska i procesy wychowawcze;
- instytucje wychowawcze;
- analizuje kształtowanie przez wpływ mediów, stosunki w szkole, stosunki pomiędzy nauczycielami
- analizuje wpływy wychowawcze i socjalizujące
- społeczno-kulturowy przebieg procesu wychowania i zachowania;
- ich efektywność i jakość
- koncentruje się na ukrytym programie w szkole
- bada proces uspołecznienia dziecka
- opisuje, interpretuje, snuje prognozy na przyszłość
Pytania:
- jak jest?
- dlaczego tak jest?
- jak będzie?
- co zrobić żeby to zmienić?

2. Wychowanie i socjalizacja
Wychowanie- działalność społeczna, której przedmiotem jest osobnik będący kandydatem na członka grupy społecznej
- zamierzona
- urabianie osobowości wych wg pożądanych społ wzorców
- działanie świadome obejmujące całokształt stosunków między dorosłymi a dziećmi
- działanie o charakterze społ skierowane na dyspozycje psychiczne innych ludzi (wg Brzezinki)
- działanie zmierzające do ukształtowania pewnych dyspozycji i zapobiegania złym
Wychowując dziecko dajemy mu przykład samym sobą i kształtujemy w nim dobre dyspozycje, żeby były w nim cały czas, a gdy pojawią się złe musimy im zapobiec.
Metody wychowania
- modelowania (przykładu)
- zadaniowa
- perswazyjna
- nagradzania
- karania
- oddziaływań grupowych
- dyskusyjne
Techniki wychowania
-wymiany opinii (burza mózgów, decyzje grupowe, swobodna ekspresja słowa)
- dramatyzacja (socjodramy, gry dydaktyczne)
- wzmocnienia pozytywne i negatywne
- oddziaływania niewerbalne (ekspresje, ignorowanie zachowań)
- organizowanie wolnego czasu (rekreacja kulturowa, twórcza, fizyczna)
System wych- skuteczne wych może przebiegać społ realnym syst wych, system powinny tworzyć określone i celowo zorganizowane instytucje, zadania społ musza być uwarunkowane torią, praktyka oraz pewnymi ustaleniami prawno- administracyjnymi

Socjalizacja- proces świadomy, nie intencjonalny, nie ma planów postępowania, bez udziału wychowanka i jego otoczenia jest spontaniczne.
– opiera się głównie na naśladownictwie.
- zmiany pozytywne i negatywne.
- proces stawania się człowieka istota społeczną pod wpływem uczestnictwa w kulturze w której się rodzi i żyje
- proces wdrażania jednostki do funkcjonowania w roli w danej grupie społ
Mechanizmy socjalizacji
- modelowanie (naśladownictwo, identyfikacja)
- kontrola społeczna grupy (nagroda, kara)
S.