Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI


Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej, obecnie podlega sejmowi oraz działa na zasadach kolegialności.

NIK kontrolując działalność organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych bada w szczególności wykonanie budżetu państwa oraz realizację ustaw i innych aktów prawnych w zakresie działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej tych jednostek.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Europa i Ameryka razem.

Związki Ameryki i Europy sięgają czasów, kiedy pierwsi kolonizatorzy zamieszkali w Nowym Świecie. Europejscy osadnicy odcisnęli ogromne piętno na kulturze i historii tego kontynentu. Obecnie, w ujęciu publicystycznym, Amerykę utożsamia się najczęściej ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast Europę z państwami należącymi, bądź aspirującymi do Unii Europejskiej.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
3.KLASYFIKACJA CZYNNIKOW WPŁYWAJĄCYCH NA ST. MIEDZYNARODOWE:


ISTNIEJE PODZIAŁ NA CZYNNIKI ZEWNWETRZNE I WEWNETRZNE.

RODZAJE CZYNNIKÓW:

=>GEOGRAFICZNY-najtrwalszym czynnikiem jest ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE (położenie i ukształtowanie terytorium, linia brzegowa, klimat, rodzaje gleby, surowce).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pojęcie kultury politycznej powstało dopiero w XIX wieku, jednak zdaniem naukowców towarzyszy nam od chwili, gdy po raz pierwszy wypowiedziane zostały myśli na tematy polityczne. Już prorocy w swych kazaniach i wyroczniach przypisywali ludziom zajmującym władzę polityczną rożne cechy i właściwości.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Politologia jest jedną z dyscyplin naukowych nauka humanistycznych i społecznych. Przedmiotem jej poznania jest polityka. Polityka to działalność społeczna związana z dążeniem do wykonywania, zdobywania władzy wewnątrz państwa oraz w stosunkach międzypaństwowych. Przedmiotem poznania politologii jest działalność państwa, partii politycznych, ogół zjawisk i stosunków związanych ze zdobyciem, utrzymaniem i wykorzystaniem władzy.