Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Słowniczek z zakresu Polityki Strukturalnej

Acquis communautaire – (Dorobek prawny WE) – całokształt dorobku prawnego WE, na który składają się wszelkie postanowienia traktatowe oraz prawo wtórne, stanowione przez właściwe instytucje Unii Europejskiej. Prawo wtórne tworzą rozporządzenia zawierające normy
o charakterze ogólnym, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie oraz inne akty organów UE, a także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnoty Europejskie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
1. Scharakteryzuj pojęcie geopolityki, geohistorii i geostrategii.

Geopolityka

Pojęcie geopolityka zostało stworzone przez szwedzkiego politologa Rudolfa Kjellena na początku XX w. dla określenia szczególnej analizy polityki (głównie, choć nie wyłącznie, polityki zagranicznej państw narodowych) prowadzonej w odniesieniu do uwarunkowań, jakie tworzą czynniki przestrzenne: rozumie się pod tym pojęciem nie tylko i nie tyle czynniki czysto fizyczne, jak morfologia przestrzeni czy klimat, lecz przede wszystkim stosunki współzależności między bytami politycznymi określanymi terytorialnie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
dr ROBERT POTOCKI UZ-MATERIAL NA EGZ

WYKŁAD I 03. 10. 07.

- Wprowadzenie.
- Rola geopolityki w dobie globalizacji.
- Granice geopolityczne Europy.
- Granice kulturowe nie pokrywają się z politycznymi.
- Granice geopolityczne są naturalne.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
POLITYKA POJĘCIE: Arystoteles definiuje politykę jako „suwerenną organizację wyposażoną w autorytet lub rząd”. Max Weber łączy w swojej definicji dwa elementy: władzę i państwo. Wg niego polityka to walka o udział w sprawowaniu władzy lub możność wywierania wpływu na podział władzy wewnątrz państwa oraz w stosunkach między państwami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Racjonalność…
I nurt zajmuje się normatywną teorią państwa. Poszukując najlepszych form porządku politycznego i warunków ich urzeczywistnienia . Platon i Kant. Platon zajmował się projektowaniem konstytucji idealnej , kant poszukiwał instytucjonalnej struktury najlepszego reżimu politycznego, w którym wszyscy respektowaliby jednakowe prawa współobywateli.