Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wstęp do nauki o państwie i polityce
DETERMINANTY POLITYKI

1. Podstawowe determinanty polityki:
a) ideologia
b) ekonomika
c) prawo
d) moralność
e) kultura
2. Charakterystyka poszczególnych determinantów:
a) Polityka a ideologia
- Pojęcie ideologii:
? sensu stricto ? usystematyzowany zbiór idei na podstawie którego można dokonać oceny stosunków społecznych
? sensu largo ? usyst.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wstęp do nauki o państwie i polityce

Władza

1. Definicja pojęcia władzy:
a) Różne podejścia:
- Behawioralne ? możliwość narzucenie komuś naszej woli ? M.Weber
- Teleologiczne ? realizacja pewnych celów, produkcja pewnych skutków ? B. Russel
- Instrumentalne ? możliwość stosowania szczególnych środków (np.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
W okresie transformacji osiągnęliśmy w Polsce bardzo wysoki udział wydatków społecznych w dochodzie narodowym - 1/3 Produktu Krajowego Brutto. Wydatki te obejmują naukę, oświatę i wychowanie, szkolnictwo wyższe, kulturę i sztukę, ochronę zdrowia i opiekę społeczną, kulturę fizyczną, sport, turystykę i wypoczynek, administrację państwową, wymiar sprawiedliwości i prokuratury, ubezpieczenia społeczne, obronę narodową oraz fundusze celowe budżetu państwa.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Wstęp do nauki o państwie i polityce, UŚ Katowice
prof. Piotr Dobrowolski

1. Tradycje i współczesne stanowiska politologiczne w Polsce
2. Nauki polityczne we współczesnym świecie: główne ośrodki, szkoły, postaci.
3. Nauki polityczne a inne nauki społeczne
4.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Narodziny władzy początkiem historii ludzkości refleksja teoretyczno – historyczna


SŁOWO WSTĘPNE
Czym jest władza i dlaczego powstała – na to pytanie wielu wybitnych politologów po dziś dzień poszukuje odpowiedzi. Nie oznacza to, że
w przeszłości nie próbowano wyjaśnić istoty zjawiska władzy – przeciwnie, nie brakuje w tatarkieiwczowskiej wizji „Historii filozofii” przykładów na różnorodne pojmowanie władzy.