Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
I. Wprowadzenie – wyjaśnienie podstawowych pojęć

Termin polityka społeczna dotyczy dwóch aspektów – teorii, czyli jednej z nauk społecznych funkcjonującej w ścisłej korelacji z wieloma innymi dziedzinami wiedzy, ale również praktyki, czyli celowej działalności państwa i innych organizacji w dzie-dzinie kształtowania warunków życia i pracy ludności oraz stosunków społecznych mające na celu między innymi zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, zaspokoje-nie potrzeb wyższego rzędu i zapewnienie ładu społecznego.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zamówienia publiczne

1. Definicja zamówienia publicznego i postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
a) Zamówienie publiczne- jest forma dokonywania zakupów przez organy administracyjne (umowa odpłatna zawierana między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi dostawy lub roboty budowlane opłacone w części lub w całości ze środków publicznych)
b) postępowanie o udzielenie zamówienia
Wśród procedur postępowania (ze względu na sposób prowadzenia) wyróżnia się:

– przetarg nieograniczony – udział bierze dwóch oferentów (nie dwie oferty),
– przetarg ograniczony (tylko zaproszone firmy),
– negocjacje z ogłoszeniem,
– negocjacje bez ogłoszenia,
– zapytanie o cenę,
– zamówienie z wolnej ręki
– aukcję elektroniczną2.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Zasadę tę wyraża art10 ust. 1 konstytucji RP. Stanowi on '' Ustrój RP opiera się na podziale władzy ustawodawczej , władzy wykonawczej i władzy sądowniczej" trójpodział zakłada trzy odrębne stany działalności władz państwowych - legislatywną , egzekucyjną oraz jurydykaturę. władze te są równoległe i równoprawne wzajemnie hamujące się.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Pojęcie środków publicznych.
Środkami publicznymi są:
1. Dochody publiczne.
2. Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi.
3. Przychody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych pochodzące:
 za sprzedaży papierów wartościowych oraz z innych operacji finansowych;
 z prywatyzacji majątki Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;
 za spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych;
 z otrzymanych pożyczek i kredytów;
4.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Urodził się 16.12.1938 roku w Miedniewicach, kardiochirurg, twórca polskiej szkoły transplantologii serca. W latach 1966-80 pracował w Szpitalu wolskim w Warszawie, od roku 1980-1984 w Instytucie Kardiologii w Warszawie, od 1984r kierownik i od roku 1990r. prof. Katedry Kliniki Kardiochirurgii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu .