Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Program Zapobieganie Przestępczości w Powiecie Jasielskim
S P I S T R E Ś C I


I. Wstęp
1. Wstęp.
2. Założenia ogólne.
3. Podstawa prawna.
4. Cele programu.
5. Charakterystyka powiatu. Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność.
6. Oczekiwania społeczne.

II. Charakterystyka zagrożeń i ich ocena
1. Charakterystyka zagrożeń – ogólnie.
2. Diagnoza i prognoza zagrożeń.
3. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń.
III. Powiatowy program zapobiegania przestępczości
1. Sposoby zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zagrożeń.
2. Harmonogram realizacji przedsięwzięć.
3. Wnioski i sposób realizacji.
1) Sposób realizacji programu.
2) Zarządzanie programem.
3) Koordynacja i monitorowanie działań.
4) Kontrola realizacji Programu.

I. WSTĘP
1. Wstęp
Bezpieczeństwo to jeden z zasadniczych elementów zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadanie to, pośród wielu innych, przypisane zostało również samorządom powiatowym . Poczucia bezpieczeństwa nie uzyska się tylko poprzez represyjne działania Policji, która przy obecnym stanie etatowym, realizując różnorodne zadania, nie jest w stanie zapewnić większej ilości służb prewencyjnych. Samorządy, szczególnie te najniższego stopnia, wiedzą najlepiej, gdzie jest potrzebny policjant, strażnik miejski lub pracownik innej służby, jakie obszary i o jakiej porze należy szczególnie chronić. Rolą samorządów jest nie tylko zwierzchnictwo nad tymi instytucjami, ale wspieranie ich w działaniach prewencyjnych. Działania prewencyjne Policji i innych podmiotów nie będą efektywne bez przychylnego stosunku społeczeństwa oraz jego częściowego udziału.
Zaufanie mieszkańców do Programu jest podstawowym warunkiem jego powodzenia. Istotna jest również skuteczność realizacji najprostszych działań np. szybka reakcją na wezwanie, gotowość do niesienia pomocy, konsekwencja w wykonywaniu postawionych zadań.
Tylko wspólne, systematyczne i skoordynowane działania służb i różnych instytucji
i organizacji oraz mieszkańców mogą doprowadzić do wyraźnej poprawy bezpieczeństwa
w powiecie.
Program nie jest programem zamkniętym. Każda nowa inicjatywa sformułowana w postaci programu kierunkowego może być wdrożona do realizacji. Ze względu na duży zakres przedsięwzięć zawartych w programie oraz ich długofalowość program ten należy traktować jako zadanie ciągłe, rozłożone na kolejne lata.
Program ma z założenia charakter dynamiczny i będzie na bieżąco oceniany
oraz aktualizowany.


2. Założenia ogólne
Jest to program poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu, adresowany do wszystkich środowisk zainteresowanych ograniczeniem przestępczości, patologii i wszelkich innych zagrożeń.
Jest planem współdziałania organów państwowych, samorządowych, organizacji społecznych i młodzieżowych, społeczności lokalnej i służb powiatowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
Jest próbą zintegrowania wysiłku osób, organizacji i stowarzyszeń z organami samorządu terytorialnego, osiedlowego, spółdzielczego i komunalnego.
Dla jego realizacji niezbędne jest zapewnienie profesjonalnej infrastruktury informacyjnej oraz tzw. obsługi medialnej.
Ocena skuteczności programu przez mieszkańców powiatu będzie zależała od realizacji najprostszych działań, takich jak: gotowość niesienia pomocy, szybka reakcja na wezwania, itp.
Finansowanie realizacji programu nastąpi z dostępnych środków budżetowych oraz funduszy organizacji pozarządowych i innych funduszy celowych przeznaczonych na profilaktykę.
3. Podstawa prawna
Obowiązujący stan prawny jednoznacznie określa zadania własne samorządów powiatowych w zakresie bezpieczeństwa. Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi lub środowiska.
Ponadto zgodnie z art. 35 i art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży oraz realizując zadania określone w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przy pomocy utworzonej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, jest zobligowany do opracowania „Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego”.
Powyższe zadania dają podstawę do podejmowania przez samorząd powiatowy, oraz powiatowe służby, inspekcje i straże wspólnych i komplementarnych działań mających na celu poprawę w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego.

4. Cele programu
Warunkiem osiągnięcia zamierzonych celów programu jest zaakceptowane i zrozumienie problemu przez wszystkich zainteresowanych z jednoczesnym poszanowaniem obowiązków i zadań statutowych podmiotów realizujących program.
Główne cele programu :
1. Wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli
2. Podniesienie stopnia bezpieczeństwa miejsc zagrożonych
3. Aktywna forma działalności Policji i administracji samorządowej
4. Redukcja liczby przestępstw i zdarzeń kryminalnych
5. Redukcja obaw przed staniem się ofiarą przestępstwa
6. Partnerstwo z mieszkańcami i innymi służbami
Pośrednie cele programu :
1 Uzyskanie pozytywnej postawy społeczeństwa dla inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa społecznego
2 Budowa nowego wizerunku Policji, administracji samorządowej i zespolonych z nią inspekcji i straży
3 Zaangażowanie środków masowego przekazu w działania prewencyjne
4 Wypracowanie nowych procedur współdziałania w przypadkach zagrożenia
5 Komunikacja dwustronna między ww. służbami.


5. Charakterystyka powiatu
Źródłem podanych w niniejszym ustępie danych liczbowych jest strona BIP Starostwa Powiatowego w Jaśle z dnia 31.01.2007r oraz strona wikipedia.pl

Położenie geograficzne, powierzchnia, ludność.
Powiat jasielski - powiat w Polsce (województwo podkarpackie), utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Jasło. Obejmuje część Pogórza Ciężkowickiego i Strzyżowskiego, Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej, Pogórza Jasielskiego i Beskidu Niskiego na obszarze którego rozciąga się Magurski Park Narodowy. Przez teren powiatu przepływają rzeki Wisłoki, Jasiołki i Ropy. Jest to powiat przygraniczny. Sąsiaduje z okresem (powiatem) bardejowskim, po stronie słowackiej. graniczy z 6 powiatami, m.in.:
- powiat dębicki
- powiat tarnowski
- powiat gorlicki
- powiat krośnieński
- powiat strzyżowski
- powiat bardejowski (po stronie słowackiej)
Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 831 km2. Liczba ludności ogółem wynosi 116 335.

6. Oczekiwania społeczne

Wraz z postępującym rozwojem społecznym i gospodarczym kraju wzrastają również wymagania i oczekiwania społeczeństwa w stosunku do Policji, straży i innych służb. Ludzie pragną i mają prawo czuć się bezpiecznie. Powszechne jest przekonanie, że zadania Policji to nie tylko skuteczna walka z przestępczością i przestępcami ale również zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom, aktywne z nimi współdziałanie w procesach zwalczania wszelkich przejawów patologii i zjawisk kryminogennych.
Na odczucie społeczeństwa ma niewątpliwie wpływ brak przekonania o prawidłowym funkcjonowaniu zasady nieuchronności ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia oraz
o skutecznym działaniu całego aparatu ścigania i sprawiedliwości.
Bezpieczeństwo wymaga prowadzenia wspólnej polityki przeciwdziałania zagrożeniom, do czego niezbędne jest zmobilizowanie całego potencjału społeczności lokalnej i połączenie wielu dotychczas niekiedy chaotycznych działań w jeden, zorganizowany nurt.


II. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ I ICH OCENA

1. Charakterystyka zagrożeń - ogólnie

1) Zagrożenia pożarowe

a) Zagrożenia pożarowe na terenach leśnych
Powiat posiada wysoki wskaźnik lesistości, na poziomie 34,5%. Do gmin o największym zalesieniu należy gmina Krempna (72,3%) oraz gminy: Dębowiec (32,4%) i Kołaczyce (31,9%). Znaczna część obszaru w południowej i północno-zachodniej części powiatu to obszary chronione, objęte różnymi formami ochrony
prawnej z uwagi na duże wartości przyrodnicze i krajobrazowe. W granicach administracyjnych powiatu jasielskiego znajdują się:
• Magurski Park Narodowy,
• fragmenty 2 parków krajobrazowych: Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Parku
• Krajobrazowego Pasma Brzanki,
• rezerwat przyrody „Golesz”,
• Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego.

b) Zagrożenia pożarowe związane ze zwartą zabudową
Zabudowa zwarta występuje głównie w miejscowościach będących siedzibami gmin i miast. Dominuje zabudowa murowana z drewnianymi konstrukcjami dachów, stropów i klatek schodowych. Fakt, że duża część mieszkań ogrzewana jest piecami, posiada przestarzałe instalacje gazowe i elektryczne znacznie zwiększa zagrożenie pożarowe.”
c) Zagrożenia pożarowe w zakładach pracy
Na terenie powiatu zlokalizowane są zakłady pracy stanowiące zagrożenie pożarowe ze względu na charakter produkcji, proces technologiczny, rodzaj używanych materiałów i surowców. Zakłady pracy zagrożone ze względu na fakt przechowywania lub stosowania gazów technicznych, palnych, amoniaku, cieczy palnych i materiałów drewnopodobnych:

2) Awarie instalacji komunalnych
a) Awarie instalacji gazowych
Miejscami szczególnie narażonymi na awarie (uszkodzenia, a w konsekwencji pożar i wybuch) spowodowane różnymi czynnikami.
Duża część powiatu korzysta z gazu butlowego. Mogą więc wystąpić zagrożenia związane
z nieprawidłową eksploatacją lub dystrybucją butli z gazem. zagrożenia te są jednak rozproszone i najczęściej ograniczają się do pojedynczych posesji.

b) Awarie instalacji energetycznych
Największymi zagrożeniami dla tej infrastruktury są:
- awarie sieci i stacji transformatorowych spowodowane uderzeniem pioruna lub wiatrami,
- uszkodzenia sieci spowodowane podmyciem słupów lub nieprawidłowo prowadzonymi robotami ziemnymi, budowlanymi itp.,
- uszkodzenia spowodowane wypadkami i katastrofami komunikacyjnymi - mogą wystąpić w przypadku instalacji zlokalizowanych przy ciągach komunikacyjnych.
Znaczna część linii przebiega przez tereny zdarzeniowe. Mogą one zostać uszkodzone
przez pożar lasu, połamane drzewa i gałęzie. Ważniejsze obiekty zasilane są pierścieniowo, co pozwala na zasilanie go linią energetyczną po wyłączeniu odcinka uszkodzonego . W przypadku całkowitego braku energii obiekty o największym znaczeniu dla powiatu mogą być zasilane agregatami prądotwórczymi.

c) Zagrożenia instalacji ciepłowniczych
Zagrożenie może stanowić większa awaria w samej kotłowni (uszkodzenie kotłów, pomp, długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej i inne), nieprawidłowo prowadzone prace ziemne oraz celowe działanie człowieka - szczególnie w wypadku instalacji naziemnych .Przy długotrwałej awarii jednej z kotłowni miejskich, na skutek braku połączenia instalacji z inną kotłownią – znaczna część miasta zostanie pozbawiona ogrzewania. Długotrwałe awarie lokalnych kotłowni stanowią podobne zagrożenie.3) Zagrożenia komunikacyjne

a) Zagrożenia drogowe
Zwiększone zagrożenie wypadkami występuje w okresie letnim, co związane jest z większym natężeniem ruchu turystycznego. Notuje się również sukcesywny wzrost liczby pojazdów poruszających się po drogach powiatu.
Główne rodzaje zagrożeń mogących utrudnić lub uniemożliwić ruch drogowy to skutki zimowych warunków atmosferycznych (zaspy, oblodzenie). Często również występuje zatarasowanie dróg przez drzewa wywrócone wichurą. Duże jest też zagrożenie wypadkowe. Chodzi tu głównie o substancje ropopochodne, skroplone gazy, amoniak, kwasy i zasady, które mogą wydostać się z pojemników w razie katastrofy komunikacyjnej. Duże zagrożenie powoduje przewożony gaz propan - butan, przewożony w pojemnikach od kilkunastu do 20.000 kilogramów.

b) Zagrożenia wodne
Zagrożenie wynikające z sytuacji hydrologicznej powiatu jest stosunkowo nieduże.

c) Zagrożenia lotnicze
Występują sporadycznie przeloty obiektów latających, więc zagrożenie jest znikome.

4) Zagrożenia chemiczno-ekologiczne

a) Zagrożenia w transporcie
Może ono powstać w wyniku awarii przy transporcie substancji chemicznych. Drogami, jak i liniami kolejowymi naszego województwa transportuje się duże ilości ropopochodnych, skroplone gazy, amoniak oraz kwasy i zasady. W razie wypadku lub katastrofy komunikacyjnej, a także w razie uszkodzenia pojemników, w których są one przewożone, może dojść do skażenia.

b) Zagrożenia w zbiornikach i ciekach wodnych
Na terenie powiatu może mieć miejsce zagrożenie zbiorników i cieków wodnych w przypadku katastrofy lub awarii w ich pobliżu. Skażenie może nastąpić również w wyniku spływu substancji toksycznych kanałami burzowymi.


c) Zagrożenia w podziemnych zbiornikach wodnych
Zagrożenia wód podziemnych mogą wynikać praktycznie z każdej działalności człowieka związanej z zagospodarowaniem terenu. Wpływa ono w sposób bezpośredni lub pośredni na wody pitne. Do skażenia może dojść w wyniku dostania się zanieczyszczenia do podziemnych zbiorników wodnych, jak również na skutek eksploatacji tych zbiorników. Spowodować je mogą zanieczyszczenia biologiczne (wirusy, bakterie chorobotwórcze i inne organizmy żywe), jak również związki chemiczne czy substancje promieniotwórcze. Zagrożenia te są trudne do oszacowania, Skutecznym zabezpieczeniem przed nimi może być stały monitoring osłonowy wokół konkretnych ujęć wody obejmujący również strefę ochronną ujęcia.

5) Zagrożenia powodziowe
Na terenie powiatu jasielskiego zagrożenie powodziowe występuje w obszarze gminy Jasło oraz gminy Skołyszyn


6) Zagrożenia gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi
a) silne huraganowe wiatry
Mogą przerwać linie telekomunikacyjne i energetyczne w wyniku bezpośredniego
działania wiatru lub przez powalone drzewa. Wiatrołomy mogą zatarasować drogi i uniemożliwić komunikację. Istnieje też duże niebezpieczeństwo poranienia lub śmierci ludzi oraz uszkodzenia budynków. Istnieje więc prawdopodobieństwo dużych strat materialnych.
b) susze
Mogą spowodować, zwłaszcza w lasach, duże zagrożenie pożarowe. Obniżenie poziomu wód gruntowych może skutkować niedoborem wody do celów komunalnych i przemysłowych.
c) gradobicie
Opady o dużej wielkości i intensywności mogą pociągnąć za sobą znaczne straty materialne a nawet wypadki wśród ludności.

7) Niewypały i niewybuchy
Sporadyczne zagrożenie może powstać w związku z robotami budowlanymi lub przypadkowym odnalezieniem niewypałów albo nierozważnym obchodzeniem się z nimi.
Na cyplu Fuleda , w lesie, w rejonie jeziora Zimny Kąt znajduje się niewypały z okresu II wojny Światowej.
8) Masowa migracja do Polski
Zagrożenie to może się pojawić w wypadku niepokojów społecznych lub pogorszenia się sytuacji ekonomicznej i politycznej w krajach ościennych. Zagrożenie to może się zwiększyć w przypadku spadku działania służb granicznych lub wzrostu liczby nielegalnych przekroczeń granicy RP.

9) Protesty, niepokoje społeczne
Ich powodem może być sytuacja ekonomiczna lub polityczna w kraju, regionie lub zakładzie.
Ze względu na to, że powiat giżycki jest terenem typowo rolniczym, do momentu rozwiązania problemów rolnictwa należy spodziewać się akcji protestacyjnych organizowanych przez mieszkańców wsi. Może to spowodować zakłócenia w ruchu drogowym i kolejowym, naruszenie porządku publicznego i inne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.


10) Terroryzm
Przypadki terroryzmu są bardzo trudne do przewidzenia. należy założyć, że szczególnie narażone są obiekty użyteczności publicznej o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania społeczności. W pierwszej kolejności należy wymienić szpital, przychodnie lekarskie, szkoły, instytucje państwowe, banki, linie telekomunikacyjne i energetyczne, wodociągi, ujęcia wody oraz inne elementy infrastruktury.
W sytuacji zagrożenia – aktu terrorystycznego każdy może stać się przypadkową ofiarą takiego działania.
11) Zagrożenia przestępczością
Analizując zagrożenia przestępczością stwierdzamy, że na terenie powiatu jasielskiego nie odnotowano zdarzeń związanych ze zbiorowym zakłóceniem porządku publicznego, wymagającego użycia pododdziałów zwartych Policji. W rejonie działania KPP Jasło dominują przestępstwa o charakterze pospolitym takie jak kradzieże mienia prywatnego społecznego. Rocznie notuje się do kilkudziesięciu napadów rabunkowych. Napady rabunkowe występują głównie na terenie Jasła. Inne groźne przestępstwa jak zabójstwa, zbrodnicze podpalenia itp. występują sporadycznie.
Powiat jasielski podobnie jak pozostała część kraju narażony jest na działanie zorganizowanych grup przestępczych, jednakże skala ich działania (ze względu na niezamożność społeczeństwa) jest dużo mniejsza niż w innych regionach kraju.
Inną grupę zdarzeń, w czasie, których dochodzi lub może dojść w znacznych rozmiarach do zakłócenia porządku publicznego, to sytuacje przed rozpoczęciem (dojazd, dojście), w czasie trwania i po zakończeniu imprez o charakterze masowym.
W związku z powyższym można zauważyć, że terenem najbardziej zagrożonymi przestępczością jest Jasło..
Skala i rodzaj zagrożeń w powiecie jasielskim jest analogiczna jak w innych regionach kraju.
Niepokojącym jest także wzrost zachowań patologicznych, do których należy zaliczyć:
• wzrost agresywnych zachowań,
• alkoholizm,
• narkomania,
• przemoc w rodzinie,
• demoralizacja nieletnich,
• grupy nieformalne,
• subkultury,
a) Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Z okoliczności sprzyjających do popełnienia tej kategorii przestępstwa to miejsca niedoświetlone, zadrzewione i odludne o niewielkim ruchu ludności. Nie bez znaczenia czynnikiem sprzyjającym jest brak dostatecznej wiedzy wiktymologicznej przez osoby pokrzywdzone.


b) Przestępstwa przeciwko mieniu
Z analizy materiałów postępowań wynika, że okolicznościami sprzyjającymi do popełnienia przestępstw w wymienionych kategoriach jest brak dostatecznej wiedzy i troski o mienie własne, usytuowanie obiektów w miejscach niedostatecznie oświetlonych lub zadrzewionych, niewłaściwe zabezpieczenie obiektów, brak dozorowanych miejsc parkowania lub garażowania samochodów, łodzi.
c) Przestępstwa przeciwko rodzinie

Ta kategoria przestępstw jest kategorią specyficzną, gdyż sprawca działa na szkodę własnej rodziny. Ofiarami są członkowie rodziny a więc osoby najbliższe. Niewielki wpływ możemy mieć na przestępstwo niealimentacji. Jednak znacząco możemy i powinniśmy oddziaływać na przestępstwa kategorii znęcania się fizycznego i psychicznego nad członkami rodziny. Jest to jedna z trudniejszych kategorii przestępstw, gdyż tylko w tym przypadku następuje ingerencja organów ścigania w życie osobiste rodziny. Znacząco występuje ono w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie poziom świadomości prawnej pokrzywdzonych jest większy i prędzej następuje przełamanie „bariery wstydu wobec otoczenia”. Szkodliwość społeczna tej kategorii przestępstw jest bardzo znacząca, gdyż rodzina jako podstawowa komórka społeczna ma istotne znaczenie w kształtowaniu postaw społecznych.

d) Przestępczość gospodarcza
Ta kategoria przestępczości występuje tylko i wyłącznie w sektorze obrotu gospodarczego. Dominującymi są wyłudzenia w obrocie towarowo-finansowym. Mimo, że przestępczość ta społecznie jest mało zauważalna, to jednak jest znacząca. Ma ścisły związek z przestępczością kryminalną a prowadzi do nadmiernego wzbogacenia się na drodze przestępstw, co powoduje zubożenie drugiej strony.
Z analizy materiałów wynika, że podstawowymi okolicznościami sprzyjającymi przestępczości gospodarczej jest łatwowierność i zaufanie do „partnera”, niedostosowanie przepisów prawnych do istniejących realnych sfer gospodarczych, zawiłość przepisów prawnych, niejasna ich interpretacja czy wręcz „luki prawne”. Nie bez znaczenia ma też „nadzór” właściwych organów i służb nad ogólnymi zasadami przestrzegania i respektowania istniejących przepisów prawnych.
e) Zagrożenia w ruchu drogowym

Odrębną, specyficzną formą zagrożeń bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu, jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwowano systematyczny wzrost zagrożenia mierzony liczbą zdarzeń drogowych, wypadków oraz ich ofiar.
Zagrożenie bezpieczeństwa na drogach jest wypadkową następujących czynników:
- systematycznego wzrostu liczby zarejestrowanych przestarzałych pojazdów,
- wzrostu natężenia ruchu,
- przestarzały, niedostosowany do istniejących warunków i potrzeb układ komunikacyjny miast powiatu,
- brak obwodnic,
- prowadzona od lat modernizacja dróg sprowadza się najczęściej do bieżących napraw nawierzchni,
- zły stan techniczny pojazdów,
- mała liczba bezkolizyjnych przejść dla pieszych oraz ścieżek rowerowych,

Głównymi przyczynami wypadków i kolizji drogowych są :
- nadmierna prędkość,
- nietrzeźwość użytkowników dróg,
- wymuszanie pierwszeństwa przejazdu,
- nieprawidłowe wyprzedzanie.

f) Zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich
Wejście na drogę przestępczą nie ma na ogół charakteru przypadkowego, poprzedzone jest wcześniejszymi sygnałami. Dlatego też bardzo ważną sprawą jest profilaktyka, zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży poprzez podejmowanie działań w początkowej fazie tego zjawiska, gdy pojawią się pierwsze trudności wychowawcze i niepowodzenia szkolne.

g) Zagrożenie narkomanią

Narkomania wśród młodzieży staje się alarmującym problemem. badania wskazują, że niemal każde dziecko w wieku szkolnym styka się z narkotykami. Narkotyki są coraz częściej dostępne uczniom szkół podstawowych i średnich. Wiek przeciętnego konsumenta narkotyków oscyluje między 13 a 18 rokiem życia. Miejscem inicjacji narkotykowej jest najczęściej podwórko, mieszkanie kolegi lub lokal młodzieżowy.
Młodzież szkół podstawowych najczęściej używa marihuany, środków wziewnych oraz leków i grzybów halucynogennych. W szkołach średnich dominuje jako środek odurzający marihuana, amfetamina oraz grzyby halucynogenne. Coraz większy procent młodzieży zna miejsca, w których można kupić narkotyki. Najczęściej podawane przyczyny sięgania po narkotyki to wpływ grupy, ciekawość, "szpan" oraz ucieczka od rzeczywistości. Obserwuje się próby wchodzenia dealerów narkotykowych na teren poszczególnych szkół

h) Zagrożenie alkoholizmem
Coraz częściej inicjacja alkoholowa u młodzieży przypada na ok. 13 rok życia. Tak w grupie młodzieży szkół podstawowych jak i średnich dominującym w inicjacji alkoholem jest piwo. Miejscem inicjacji alkoholowej jest najczęściej dom rodzinny lub mieszkanie kolegi. Sytuacja ta wiąże się z liberalnym traktowaniem przez dorosłych picia piwa przez młodzież.
W szkołach ponadpodstawowych duży wpływ na model spożycia ma grupa rówieśnicza. Problemy wynikające z picia alkoholu przez młodzież to przede wszystkim agresywne zachowania w środowisku. Młodzi ludzie pod wpływem alkoholu są ofiarami lub sprawcami zachowań kolidujących z prawem .

i) Przemoc wobec nieletnich
Nadużywanie alkoholu przez dorosłych jest główną przyczyną przemocy w rodzinie i wobec nieletnich. Większość jednak przypadków przemocy w rodzinie i krzywdzenia dzieci pozostaje jednak tajemnicą rodzinną.
2.Diagnoza i prognoza zagrożeń


L.p.


Nazwa instytucji
Nazwa zagrożenia
Diagnoza zagrożeń
w latach 2001-2004 Prognoza zagrożeń
na lata 2005-2008
Uwagi
1. Komenda Powiatowa Policji


1. Przestępstwa ogółem
7401
9868
Podane liczbą stanowią ilość przestępstw stwierdzonych na terenie powiatu
2. Przestępstwa kryminalne w tym:
5970
7960
120 – nieletni
średnia roczna
1) Przestępstwa przeciwko mieniu
4361
5814
55 – nieletni
średnia roczna
2) Kradzież cudzej rzeczy
1624 2165 23 – nieletni
średnia roczna
3) Narkotykowe
225
300
10 – nieletni (średnia roczna)
Liczba przestępstw z ustawy o narkomanii jest ilością przestępstw ujawnionych przez Policję
4) Przestępstwa popełniane przez nieletnich 420 560 Może zmienić się struktura popełnianych przestępstw tj. może wzrosnąć przestępczość narkotykowa.
3. Wypadki drogowe 234 Nie przewiduje się gwałtownych wzrostów Na drogach powiatowych wydarzyły się 123 wypadki i 988 kolizji.
4. Kolizje drogowe 1667
2. Państwowa Straż Pożarna Zagrożenia pożarowe Obiekty użyteczności publicznej 18
62
Obiekty mieszkalne 186 291
Obiekty produkcyjne 7 17
Obiekty magazynowe 9 12
Środków transportu 59 128
Lasów 21 22
Uprawy, rolnictwo 364 535
Inne 329 420
Miejscowe zagrożenia Silne wiatry 198 310
Przybór wody 3 36
Opady śniegu 19 26
Opady deszczu 67 110
Chemiczne 10 28
Ekologiczne 4 12
Radiologiczne 0 0
Budowlane 5 4
Infrastruktury komunalnej 13 20
W komunikacji drogowej 325 565
W komunikacji kolejowej 2 4
W komunikacji lotniczej 16 1
Na obszarach wodnych 105 140
Medyczne 14 23
Bioterroryzm 9 8
Inne 1693 1233
Alarmy Fałszywe 40 63
3. Wnioski wynikające z charakterystyki zagrożeń
Specyfika położenia geograficznego powiatu, stopa bezrobocia przekraczająca 24,2%, oraz stagnacja gospodarcza mają ogromny wpływ na rodzaj popełnianych przestępstw. Prowadzone przez Policję statystyki wskazują, że najbardziej zagrożone są obiekty prywatne, wśród których dominują placówki handlowe, usługowe, pojazdy (wyposażenie samochodów), garaże i piwnice. Statystyki wskazują, że znaczący wzrost, tak w liczbie wszczęć jak i ilości przestępstw stwierdzonych odnotowano w kategorii przestępstw kryminalnych, a więc tych, które rzutują na społeczne poczucie bezpieczeństwa. Najwięcej przestępstw popełnianych jest na terenie miasta i gminy Jasło a w zdecydowanej większości w samym mieście. Poważnym problemem staje się ciągły wzrost udziału nieletnich w dokonywanych przestępstwach, zwłaszcza w przestępstwach narkotykowych. Dokuczliwe stały się chuligańskie wybryki młodzieży dokonywane w porze wieczorowo-nocnej. Niepokoi również wzrastająca liczba wykroczeń drogowych. Największe zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym stwarzają nietrzeźwi kierujący. Przyczyną znacznej większości wypadków drogowych jest nadmierna prędkość. Notuje się niepokojące zjawisko przemocy w rodzinie, wśród dzieci i młodzieży w szkołach lub w miejscach publicznych. Systematycznie wzrasta niebezpieczeństwo pożarowe oraz inne zagrożenia.

Z przedstawionych powyżej wieloletnich danych statystycznych charakteryzujących zaistniałe zagrożenia oraz charakterystyki prawdopodobnych zagrożeń nadzwyczajnych na obszarze powiatu wynika, że :
1) liczba przestępstw, zwłaszcza kradzieży, utrzymuje się na tym samym wysokim poziomie,
2) wzrasta liczba przestępstw związanych z dystrybucją narkotyków,
3) nasilają się zjawiska demoralizacji i przestępczości nieletnich, zwłaszcza zagrożenia narkomanią i alkoholizmem wśród dzieci i młodzieży,
4) zwiększa się liczba aktów przemocy w rodzinie, w tym przemocy wobec nieletnich,
5) Wciąż na wysokim poziomie utrzymuje się liczba zagrożeń w ruchu drogowym,
6) rośnie liczba miejscowych zagrożeń spowodowanych wypadkami, awariami, anomaliami pogodowymi, oraz zagrożenia dla zdrowia i życia dla ludności i środowiska naturalnego, spowodowanego nadzwyczajnymi zagrożeniami naturalnymi lub technicznymi.

Biorąc powyższe pod uwagę należy podjąć działania w następujących sferach:
1) edukacji dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa,
2) edukacji nauczycieli i rodziców w zakresie zapobiegania przestępczości i uzależnień nieletnich,
3) zapobiegania przestępczości i uzależnień nieletnich,
4) ograniczenia liczby przestępstw i wykroczeń w miejscach publicznych,
5) wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania,
6) monitorowania zagrożeń ludności,
7) wyposażania sił ratowniczych w niezbędny sprzęt i wyposażenie,
8) zapewnienia udzielenia właściwej pomocy medycznej osobom poszkodowanym.III. POWIATOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI
1. Sposoby zapobiegania i zwalczania przestępczości i innych zagrożeń


L.p.

Nazwa zagrożenia
Sposoby zapobiegania i zwalczania
Wnioski i sposób realizacji Nazwa instytucji wiodącej ( wytłuszczona) i współdziałających

1. Kradzieże i kradzieże z włamaniem na terenie powiatu


1. Systematyczna kontrola przez służby dzielnicowych stanu zabezpieczenia infrastruktury osiedlowej, w tym klatek schodowych, piwnic i parkingów osiedlowych. Informacje o nieprawidłowościach przekazywać do instytucji odpowiedzialnych
Policja
administracje budynków

2. Rozbudowa sieci monitoringu miasta Jasła, stworzenie prawidłowego stanowiska kontroli systemu. Zakup nowych kamer, stworzenie stanowiska obsługi kamer Policja,
Straż Miejska
Rada Miejska w Jaśle
3. Wprowadzenie służb mieszanych (policjant plus działkowcy) na terenie ogrodów działkowych.
Wspólne patrole. Policja,
Straż Miejska
Zarządy Pracowniczych Ogrodów Działkowych
4. Rozbudowa systemu monitoringu obiektów handlowych i produkcyjnych przez wyspecjalizowane firmy ochroniarskie. Informować Sekcję Kryminalną KPP. .
Działania edukacyjne, Policja ,
Jasielskie Stowarzysz.
Gospodarcze,
firmy ochroniarskie
5. Zbieranie przez dzielnicowych informacji o obcych przebywających w podległym rejonie, mogących popełniać przestępstwa. Policja, dozorcy,
mieszkańcy osiedla

6. W miejscach szczególnie zagrożonych wzmożone kontrole drogowe pod kątem przewożonych ładunków Podnoszenie kwalifikacji policjantów zwłaszcza ruchu drogowego w zakresie umiejętności odnajdywania numerów identyfikacyjnych, znajomości metod fałszowania dokumentów pojazdu itp Wydz. Krym. KWP w Rzeszowie
7. Wzmóc działania rozpoznawcze zmierzające do ograniczenia zagrożenia kradzieżami samochodów.
Utrzymywanie roboczych kontaktów z wszystkimi przejściami granicznymi woj. podkarpackim i małopolskim
Prowadzenie systematycznych działań na giełdach samochodowych i auto komisach

Skierować grupy policjantów Sekcji Kryminalnej w dni nasilonych kradzieży samochodów do służby zgodnie z posiadanymi informacjami . Policja
Straż Miejska
Straż Graniczna
właściciele auto komisów

8. Nawiązać stałą współpracę policjantów służby Wodnej z przedstawicielami instytucji pełniących służbę na wodzie oraz organizatorami wypoczynku letniego w zakresie zapobiegania kradzieżom sprzętu turystycznego, majątku turystów, kradzieży silników doczepnych do łodzi. Podnieść poziom wiedzy mieszkańców na temat możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżami w ramach prewencji kryminalnej
Policja, ,
Straż Miejska
Straż Graniczna.


9. Przed rozpoczęciem sezonu letniego przeprowadzić spotkania z właścicielami obiektów obsługi turystycznej w zakresie bezpieczeństwa wypoczywających. Wspólne lustracje obiektów turystycznych
Podnieść poziom wiedzy mieszkańców na temat możliwości zabezpieczenia się przed kradzieżami w ramach prewencji kryminalnej Policja,
właściciele i kierownicy placówek turystycznych,
WOPR, Straż Pożarna, SANEPID, przedstawiciele gmin, ochrony środowiska
10. Organizowanie spotkań ze społeczeństwem w małych grupach np. jednego bloku, jednego osiedla domów jednorodzinnych, sołectwa itp. Policja
Straż Miejska
rady osiedlowe,
administracje budynków
Państwowa Straż Pożarna
2.


narkomania


11. Prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej dla uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców.
Prowadzenie szkoleń rodziców, nauczycieli i pedagogów w zakresie wczesnego rozpoznawania
i zapobiegania narkomanii
Prowadzenie szkoleń z kadrą zawodową żołnierzy na terenie jednostek wojskowych garnizonu giżyckiego. Policja, PCPR,
dyrektorzy szkół,
pedagodzy szkolni,
dowódcy jednostek wojskowych,
organizacje pozarządowe,
Poradnia Psycholoczczno-Pedagogiczna.
12. Prowadzenie ścisłej kontroli miejsc gromadzenia się elementu przestępczego zwłaszcza narkomanów. Pozyskiwać informacje ze środowisk narkomanów w celu zapewnienia dopływu informacji z możliwością prowadzenia działań profilaktyczayćh Policja,
Straż Miejska,

13. Ograniczenie do minimum możliwości nakłaniania osób nieletnich do zażywania środków odurzających: Działalność edukacyjna Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
Stowarzyszenie Profilaktyki Środowiskowej „Droga”,
dyrektorzy szkół,
14. Uniemożliwienie dostępu dealerom do szkół; ograniczenie rozprowadzania narkotyków wśród nieletnich i przez nieletnich. Wspólnie z dyrekcjami szkół opracować projekty osobowego lub technicznego systemu ochrony obiektów szkolnych Policja,
pedagodzy szkolni

15. Prowadzenie rozpoznania środowisk szkolnych
i wypracowanie sposobów zapobiegania
narkomanii w szkołach Nawiązanie stałej współpracy dzielnicowych oraz specjalisty ds.nieletnich z pedagogami szkolnymi Policja,
pedagodzy szkolni
dyrektorzy szkół,
16. Utworzenie „banku informacji" o osobach podejrzewanych o dystrybucję narkotyków, źródła dochodów, drogi zaopatrzenia, nowe miejsca sprzedaży detalicznej itp. Określić zasady dostarczania i korzystania z informacji przez ogniwa jednostki. Poprzez spotkania, kontakty umacniać system wdrażania do praktyki zasad współdziałania Policji z instytucjami powołanymi do zwalczania narkomanii Policja
17. Objęcie wzmocnioną służbą patrolową i kryminalną rejonów grupowania się młodzieży w tym kluby młodzieżowe, dyskoteki, siłownie.
W oparciu o uzyskane informacje operacyjne określać zadania kierownikom rewirów dzielnicowych i posterunków policyjnych, a także służbie patrolowej o miejscach i sposobach dystrybucji narkotyków Policja,
Straż Miejska,

3.
Wypadki i kolizje


18. Systematyczne kontrole oznakowania i stanu
nawierzchni
19. Wymiana uzupełniająca oznakowania , ustawienie dodatkowych znaków, naprawy bieżące nawierzchni.
20. Poprawienie widoczności w obrębie skrzyżowań.
21. Działalność informacyjno-edukacynja skierowana do kierowców w zakresie skutków jazdy z nadmierną prędkością i pod wpływem alkoholu. Prowadzenie działań kontrolnych i represyjnych.
Współdziałanie z gminami w zakresie wycinki drzew,Policja,
Straż Miejska,
Insekcja Transportu Drogowego
zarządy dróg (powiatowych, wojewódzkich, krajowych i gminnych)
4. Dotyczące przemocy w rodzinie
22. Analiza statystycznych danych dotyczących ilości zgłaszanych faktów zaistnienia przemocy.
23. Prowadzenie działalności informacyjnej dla osób będących ofiarami przemocy w rodzinie
24. Kampania na rzecz przeciwdziałania przemocy i demoralizacji Realizacja programów specjalnych „Niebieska Karta” Policja
ośrodki pomocy społecznej,
PCPR,3. Wnioski i sposób realizacji
1) Sposób realizacji Programu.
Program winien być wdrażany do realizacji we współpracy ze wszystkimi strukturami administracji samorządowej w powiecie, przedstawicielami instytucji państwowych, organizacji społecznych itp. oraz przy bieżącej wymianie informacji pomiędzy partnerami współpracującymi w ramach poszczególnych programów.
Właściwa realizacja Programu wymaga przede wszystkim ujęcia zawartych w nim zadań w gminnych programach poprawy bezpieczeństwa” oraz w strategiach rozwiązywania problemów społecznych i w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.
2) Zarządzanie Programem.
Zarządzającym Programem jest Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem Starosty Jasielskiego która zapewni:
- ciągłość realizacyjną przyjętych zadań Programu,
- bieżące korygowanie zakresu i metod realizacji zadań Programu w zależności od zmieniających się realiów,
- dyscyplinowanie wykonawców poszczególnych zadań Programu.
3) Koordynacja i monitorowanie działań .
Koordynatorem działań wynikających z Programu będzie Starosta Jasielski, do zadań którego należeć będzie w szczególności :
- ustalanie zasad współpracy pomiędzy uczestnikami Programu,
- zapewnianie bezkolizyjnego przepływu informacji pomiędzy organami sektora samorządowego, rządowego i pozarządowego uczestniczących w Programie,
- wypracowywanie modelu komunikacji ze społeczeństwem (w obie strony).

Monitorowanie
Opracowany Program wymagać będzie ciągłego monitorowania skutków podjętych działań. Pojawiające się nowe okoliczności, zdarzenia lub informacje będą miały wpływ na bieżące ukierunkowania Programu. Głosy lokalnej opinii publicznej, monitorowanie lokalnych mediów to narzędzia, przy pomocy których wiadome będzie czy realizacja Programu bądź jego zadań cząstkowych jest efektywna, czy też należy dokonać niezbędnych zmian adekwatnych do zaistniałych realiów. Stąd też zarządzający Programem oraz instytucje realizujące poszczególne zadania muszą elastycznie reagować na zmieniające się realia i na bieżąco korygować zakres
i metody działania.


4) Kontrola realizacji Programu.
Raz w roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego pod przewodnictwem Starosty Jasielskiego będzie dokonywać oceny stopnia realizacji poszczególnych zadań Programu na podstawie informacji przekazanych przez instytucje realizujące zadania.