Prawo

Postępowanie sądowoadministracyjne

POSTĘPOWANIE SĄDOWO - ADMINISTRACYJNE:

1.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA REFORMY SĄDOWNICTWA ADMINISTRACYJNEGO W POLSCE OD 1.01.2004R:
Ustawa prawo o ustroju sądów administracyjnych wprowadza nowy system sądów administracyjnych obejmujących Naczelny Sąd Administracyjny oraz nowo tworzone w drodze rozporządzenia – przez Prezydenta RP na wniosek prezesa NSA – wojewódzkie sądy administracyjne.

Postępowanie sądowe w średniowieczu wg Sójki - Zielińskiej.

Droga sądowa – zawarcie przez stronę pokrzywdzoną z przeciwnikiem umowy o oddanie sprawy sądowi. Sprawy naruszające interesy ogółu: zdrada stanu, dezercja sądzone były na zgromadzeniach ludowych.
- Brak odrębności postępowań w sprawach cywilnych i karnych
- Postępujące rozróżnienie przestępstw publicznych od prywatnych
Proces rugowy – postępowanie z urzędu przed królem i jego urzędnikami.

Postępowanie sądowe

POSTĘPOWANIE SĄDOWE

JURYSDYKCJA KRAJOWA- określa właściwość sądów w obrębie danego państwa, reguluje ona kwestie który sąd powinien rozpatrywać sprawy z tak zwanym elementem obcym (zagranicznym-obce obywatelstwo, zawarcie umowy na terenie na terenie innego państwa).
Problematykę jurysdykcji krajowej regulują umowy międzynarodowe dwustronne i wielostronne jakie łączą Polskę z innymi państwami, a w zakresie nieuregulowanym przez te umowy przepisy postępowania cywilnego dotyczące międzynarodowego postępowania cywilnego.

Postępowanie przed komisjami pojednawczymi

SPIS TREŚCI


1) WSTĘP
2) ROZDZIAŁ I -Powołanie komisji pojednawczej
3) ROZDZIAŁ II -Skład komisji pojednawczej
4) ROZDZIAŁ III –Zadania przewodniczącego
5) ROZDZIAŁ IV –Regulamin pracy komisji
6) ROZDZIAŁ V -Postępowanie przed komisją
7) ROZDZIAŁ VI –Sądowe postępowanie pojednawcze
8) ROZDZIAŁ VII-Ugoda w trakcie procesu
9) ROZDZIAŁ VIII-Podsumowanie
10) LITERATURA


WSTĘPW ramach stosunków objętych regulacją prawa pracy możemy wyodrębnić:
a) indywidualne spory z zakresu prawa pracy,
b) zbiorowe zatargi pracy, zwane przez ustawę sporami zbiorowymi.

Postępowanie przed Sądem Polubownym

Tryb postępowania przed sądem polubownym określają strony, a jeżeli tego nie uczynią do chwili rozpoczęcia postępowania tryb ten określa sam sąd polubowny. Jednak postępowanie przed stałymi sądami polubownymi określone jest przez odpowiednie regulaminy. Sąd polubowny nie jest związany przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego, nie może jednak stosować środków przymusu.