Prawo

Postępowanie karne

1.Pojęcie postępowania karnego i prawa karnego procesowego.
Prawo karne procesowe – to zespół norm prawnych regulujących proces karny. Określają one prawa i obowiązki organów procesowych oraz innych uczestników postęp. karnego. Przepisy te określają również tok czynności których celem jest ujawnienie przestępstwa i wykrycie jego sprawcy a także orzeczenie w kwestii odpowiedzialności karnej sprawcy.

Postępowanie cywilne

Oznaczenie wartości sporu. 2
Właściwość miejscowa. 2
Właściwość organów egzekucyjnych. 2
Skład organów sądowych. 2
Strony i uczestnicy postępowania. 2
Strony procesowe. 2
Współuczestnictwo w sporze. 2
Zmiany podmiotowe w toku procesu. 2
Reprezentacja stron w procesie.

Postępowanie cywilne opracowanie

POSTĘPOWANIE CYWILNE
zagadnienia do egzaminu

1. Co to jest pozew?
Pozew to pismo procesowe wszczynające postępowanie sporne.
Pozew- żądnie skierowane do sądu, zawierające żądanie wydania wyroku o określonej Treście, oparte na przytoczonych okolicznościach faktycznych.

Postępowanie administracyjne-ogólne

Postępowanie administracyjne ogólne (97-99 s.)pojęcie nazwę post. Adm. Z dopełnieniem „ogólne” nadaje się podstawowemu rodzajowi postępowania organów administracji państwowej. Jeżeli mowa jest w ogóle o postępowaniu administracyjnym, bez bliższego wyjaśnienia o jaki jego rodzaj chodzi, oznacza to właśnie postępowanie ogólne.

Postępowanie administracyjne.Zasady postępowania.

Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. Nałożenie pewnych ram działalności organów administracyjnych jest uzasadnione wieloma względami. Zabezpiecza to przede wszystkim praworządność, zapobiegając naruszeni prawa i nadużywaniu władzy przez organy administracyjne, ponadto zaś zwiększa ogólną prawidłowość działania administracji.