Prawo

Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne- zagadnienia i pytania

ZAGADNIENIA

1. Funkcja prawa w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym.
2. Zasady postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego
3. Kodyfikacja źródeł polskiego prawa sądowo administracyjnego.
4. Pojęcie postępowania administracyjnego i sądowo administracyjnego rodzaje, tryby ,stadia, i instytucje.

Postępowanie administracyjne ściąga

ADMINISTRACJA – to działalność państwa która pozostaje po wydzieleniu z całości działalności państwa, władzy ustawodawczej i sądowniczej (władza wykonawcza - egzekutywa). Polega na zarządzaniu i jest ukierunkowana na przyszłość.
Administracja państwowa - adm. wykonywana przez organy adm.

Postępowanie administracyjne

Wspólne cechy dla postępowania adm. –przepisy dotyczą adm.publ. przepisy te są w zakresie stosowania prawa materialnego.
Zakres stosowania KPA:
1-podmiotowy przed organami adm.publ. ministrowie prezes RM centralne organy adm. rządowej(wojewoda)terenowe organy adm. sam. organy jednostek samorządu terytorialnego, inne organy i podmioty (powołane w sprawie konkretnej)
2-podmiotowy KPA normuje ogólne postępowanie adm.

Postępowanie administracyjne

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Wyjaśnij pojęcie strony i podmiotów działających na prawach strony

Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami mogą być: osoby fizyczne, osoby prawne również podmioty nie posiada-jące osobowości prawnej.

Postępowanie administracyjne

Normy prawa dzielą się na:
-prawo materialne
-prawo formalne zwane procedurą.
Procedura- zorganizowane wykonanie norm prawa materialnego.
Norma generalna- wskazuje tylko ogólną regułę postępowania a procedura pozwala dopasować prawo do konkretnej sytuacji.
Normy prawa procesowego służą realizacji prawa materialnego.