Stosunki międzynarodowe

Misje specjalne

Są najstarszą formą stosunków dyplomatycznych, przetrwały tysiąclecia jako rodzaj dyplomacji ad hoc (czyli sporadyczne, nie na stałe). Instytucja ta rozwinęła się głównie po II w św i stała się powszednią praktyką wszystkich państw spowodowaną przez wszechstronny rozwój stosunków między państwami, współzależnością interesów państw, rozwojem nowoczesnych środków transportu i łączności itp.

Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze

Ogólna zasada teorii kosztów absolutnych ? Adam Smith ?Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów?. Ekonomia liberalna ? rynki powinny być wolne ? bez ceł.
Jeśli jakiś kraj A ma absolutną przewagę kosztowo ? wydajnościową przy wytwarzaniu dobra x nad krajem B, a ustępuje mu przy wytwarzaniu dobra y, to oba kraje uzyskują korzyści czyli dodatkowe ilości dóbr z wzajemnej wymiany towarowej pod warunkiem , że kraj A eksportuje do kraju B część wytworzonych przez siebie dóbr x, a kraj B eksportuje do kraju A część wytworzonych przez siebie dóbr y.

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne wykłady WSTiH Gdańsk 2008

Międzynarodowe stosunki ekonomiczne
Bibliografia
1. J. siodlarski, R. Matera, Gospodarka światowa ? geneza i rozwój. Wyd Naukowe PWN W-wa 2004
2. Współczesna gospodarka światowa, praca pod red. A.B Kisiel-Łowczyc, Wyd. UG Gdańsk 2003
3. P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2002

GOSPODARKA ŚWIATOWA ? JEJ ISTOTA I STRUKTURA

Gospodarka światowa to zbiorowość różnorodnych organizmów i instytucji funkcjonujących zarówno na poziomach krajowych jak i na szczeblu międzynarodowym, tzn.

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym od 1945 r. do przełomu wieków.

Historię polityczną świata po roku 1945 zdominowały dwa wątki. Pierwszym była rywalizacja ideologiczna demokracji zachodniej i totalitarnego komunizmu, drugim wątkiem była ekspansja postaw i ruchów nacjonalistycznych, przeważnie o podłożu antyeuropejskim.
Od roku 1918 czołową pozycję w polityce światowej zajmowały Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Japonia i USA.

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876–1918

1. Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1876?1918

Wiek XX zapisał się na kartach historii jako niezwykle burzliwy, pełen odkryć, wojen i konfliktów. Na szczególną uwagę zasługują jednak międzynarodowe stosunki polityczne, które doprowadziły do ustanowienia nowego podziału świata.