Stosunki międzynarodowe

Zacznijmy może od organizacji powołanej dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa, jaką była Liga Narodów. Ale proszę nie koncentrować się tylko i wyłącznie na niej, jej członkach, zagadnieniach czysto teoretycznych, poszerzmy sobie dyskusję

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodów, który został włączony do Traktatu Wersalskiego.

Zasady przyrodzonej godności człowieka

Współcześnie przeważa teza o uniwersalnym charakterze wolności i praw jednostki. Zakłada się, że każdemu człowiekowi przysługują te same uprawnienia, niezależnie od tego, kim jest, skąd pochodzi, jak jest jego rasa, jakim językiem się posługuje itd. Ten kierunek ewolucji wolności i praw jednostki znajduje potwierdzenie w wielu aktach prawa międzynarodowego tworzących prawną konstrukcję modelu gwarancji i procedur służących ochronie wolności i praw jednostki.

Akty prawa pochodnego Unii Europejskiej

Traktat o UE
UE tworzą wspólnoty europejskie uzupełnione politykami i formami współpracy ustanowionymi w traktacie.
Traktat konstytucyjny
Organizacja międzynarodowa posiadająca osob prawną. Obejmuje WE, filar 2 i 3 a EA zostaje osobno, na dotychczasowych zasadach.
Prawa i obow.

ETAP 2 PUW-1. Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym w latach 1918–1945.

Świat odetchną z wielką ulgą, wraz z ogłoszeniem o końcu I wojny światowej. Nastał jednak czas, aby zastanowić się nad nowym ładem politycznym w obliczu zmian terytorialnych na mapie świata.
Zasady nowego podziału politycznego, zostały ustalone w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku.

Elementy stosunku prawnego

Wymień i omów podstawowe elementy stosunku prawnego.
Stosunek prawny to rodzaj zależności i powiązań wyznaczonych w normę prawną pomiędzy co najmniej dwoma podmiotami prawa. Jest jednym z rodzajów stosunków społecznych, czyli takich relacji między przynajmniej dwoma osobami, w których zachowania jednaj strony (działanie lub zaniechanie) wywołują reakcję innej strony i podlegają kontroli norm społecznych (prawnych, moralnych, obyczajowych, itp.