Geologia

Wykorzystanie infrastruktury likwidowanych kopalń węgla kamiennego do tworzenia zakładu gospodarki odpadami, na przykładzie KWK "Saturn" w Czeladzi.

1. Wstęp.
Kopalnia "Saturn" w Czeladzi prowadziła nieprzerwanie eksploatacje węgla przez ponad 150 lat. W 1992 roku z powodu wyczerpania się zasobów oraz z powodu restrukturyzacji górnictwa w Polsce zapadła decyzja o likwidacji Kopalni.
Jednym z podstawowych żądań stojących w owym czasie przed zespołami tworzącymi program likwidacji, było zaproponowanie alternatywnych miejsc pracy dla kilkutysięcznej załogi.

Wyżyny Polskie

Kryteria i cechy fizycznogeograficzne leżące u podstaw wyróżnienia jednostek regionalnych: Wyżyna Śląsko – Krakowska, Wyżyna Małopolska i Wyżyna Lubelsko – Lwowska.


Wyżyna Śląska

Fundament Wyżyny Śląskiej tworzą węglonośne skały karbońskie, wypełniające nieckę, na którą od południa są nasunięte płaszczowiny karpackie.

Węgiel kamienny w Polsce

Górnictwo węgla kamiennego w Polsce przeżywa poważny kryzys. W praktyce można powiedzieć, że jest to już katastrofa górnicza, która będzie miała ogromny wpływ na kondycję całej gospodarki narodowej. Wpływ górnictwa węglowego na gospodarkę wynika z faktu, że węgiel kamienny jest surowcem wyjściowym do produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej, koksu, a także jest niezbędnym paliwem stosowanym w innych przemysłach, jak : cementowanie i zakłady przemysłu materiałów budowlanych; cukrownie i zakłady przemysłu rolno-spożywczego; hutnictwo i zakłady przemysłu metalowego; ciepłownie zakładowe, komunalne, osiedlowe itp.

Zanieczyszczenia wody.

Główne rodzaje zanieczyszczeń
· Zawiesiny cząstek stałych,w tym koloidy
· Rozpuszczone sole nieorganiczne
· Przewodnictwo
· Zanieczyszczanie śladowe
· pH
· Rozpuszczone związki organiczne
· Mikroorganizmy
· Pyrogeny
· Rozpuszczone gazy
· Zmienność jakości wody
Zawiesiny stałe
Zawiesiny w wodzie składają się z zanieczyszczeń mulistych, brudu z rurociągów oraz koloidów.

Złoża rud metali we Francji.

Francja należy do bardziej zasobnych w rudy żelaza krajów zachodniej i środkowej Europy. Jej zasoby ogólnie wynoszą ponad 11,025 mld t rudy, w tym 6,525 mld stanowia zasoby ustalone. We Francji znane są niemal wszystkie typy morfologiczno-genetyczne złóż.
Największe znaczenie mają złoża oolitowe Lotaryngii.