Medycyna

Określenie momentu śmierci


To pytanie często jest zadawane medykowi sądowemu przy różnych okazjach. Ustalenie czasu śmierci nie jest czynnością która opiera się na wróżeniu z fusów czy lotu ptaków, lecz bazuje na wieloletnich, jeżeli nie wielowiekowych, obserwacjach zmian jakie zachodzą w ciele człowieka po śmierci.

Omdlenie

Omdlenie stanowi bodaj najczęstszą, a zarazem najmniej groźną formę przemijających i nawracających zaburzeń świadomości. Istota omdlenia polega na chwilowym niedokrwieniu mózgu, wskutek czynnościowych zaburzeń regulacji krążenia ogólnego, w wyniku emocji oraz innych obciążających czynników, jak; długotrwałe stanie, upał, ból.

Omów kryteria i podziały skutków działania substancji toksycznych.

Trucizna jest to substancja, która po wchłonięciu do organizmu lub wytworzona w organizmie powoduje zaburzenie jego funkcji lub śmierć.

Każda substancja obecna w środowisku w postaci stałej, ciekłej lub gazowej wywierająca szkodliwy wpływ uchodzi za substancję skażającą otoczenie.

Omów wybrany okres ontogenezy

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania


1. Omów wybrany okres ontogenezy:


Pojęcie rozwoju osobniczego (ONTOGENEZA) człowieka - określamy jako przemiany rozwojowe organizmu, które zachodzą od chwili poczęcia ( tzn. zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik – powstanie zygoty) do kresu życia w starości ( śmierci).

Oogeneza i wytworzenie dojrzałej komórki jajaowej

Plan pracy:

Wstęp

1) Czym jest proces oogenezy

a) wyjaśnienie pojęć towarzyszących procesowi

- proces mitozy i mejozy
- komórki endodermalne
- pęcherzyki jajnikowe

Rozwinięcie

1)podziały mitotyczne oogoni
-wykształcenie oocytów pierwszego rzędu

2)wzrost oocytów pierwszego rzędu i pęcherzyków pierwotnych
-rola hormonów gonadotropowych

3) dopełnienie procesu oogenezy
-powstanie oocytu II rzędu
-podział mejotyczny oocytów II rzędu

Zakończenie

1) Niezwykłość procesu oogenezy i jej znaczenie genetyczne
2) Proces oogenezy a postępy w naukach biologicznych













Oogeneza jest procesem , który zachodzi w jajnikach i prowadzi do wytworzenia dojrzałych komórek jajowych.