Czynniki oddziaływujące w procesie produkcji na człowieka, środowisko i maszynę

CZYNNIKI ODDZIAŁYWUJĄCE W PROCESIE PRODUKCJI NA CZŁOWIEKA, ŚRODOWISKO I MASZYNĘ.

1. WSTĘP
Produkcja jest to działalność zmierzająca do wytworzenia w sposób zorganizowany, systematyczny i ciągły dóbr zaspokajających potrzeby ludzkie.
Aby proces produkcji mógł sprawnie przebiegać musi istnieć jego odpowiednia organizacja i zarządzanie oraz określone więzy między poszczególnymi jednostkami wytwarzającymi, czyli kooperacja oraz rzetelna informatyka, czyli informacje.
2. CEL PRACY
Celem pracy jest przedstawienie wzajemnych zależności między człowiekiem - środowiskiem i maszyną występujących w procesie produkcji.
3. CZYNNIKI PRODUKCJI
W każdym procesie produkcyjnym niezbędne są następujące czynniki wytwórcze:
• środki pracy, za pomocą których wytwarzane są określone dobra. Do środków pracy zaliczamy między innymi: maszyny i urządzenia, budynki i budowle, urządzenia transportowe i komunikacyjne,
• przedmioty pracy, na które skierowana jest praca ludzka i z których wytwarza się określone dobra ekonomiczne, np. surowce i materiały,
• siła robocza, która stanowi całokształt fizycznych i psychicznych umiejętności człowieka, niezbędnych do wykonywania określonej pracy,
• organizacja, która oznacza odpowiednie powiązanie i współdziałanie powyższych czynników produkcji w realizacji procesu produkcyjnego. Przejawem jej są zasady racjonalnego gospodarowania.
Obok tradycyjnego podziału, ekonomiści zaliczają do czynników wytwórczych szeroko zakrojone kategorie: ziemi, siły roboczej, kapitału i technologii. Ziemia obejmuje obszar powierzchni ziemi i wszystko to, co w naturze jest użyteczne w procesie produkcji - minerały, chemikalia, rośliny itd. Praca obejmuje każdy sposób, w jaki energia fizyczna lub umysłowa może być sensownie wydatkowana. Kapitał (dobra inwestycyjne) obejmuje wszelki wynik procesu produkcyjnego, który przeznaczony jest do póżniejszego wykorzystania w procesie produkcyjnym. Budynki i wyposażenie - rzeczy produkowane do produkowania innych rzeczy - stanowią przykłady tych wytwarzanych przez ludzi srodków produkcji. Technologia to wiedza, jak zasoby mogą być łączone w produkcyjny sposób.

Podstawową sprawą w gospodarowaniu wymienionymi czynnikami produkcji jest dobranie odpowiedniej proporcji ich stosowania w procesie produkcji. Chodzi tu o takie ustalenie korzystania z czynników produkcji w konkretnym procesie produkcji, by ich wzajemne proporcje zapewniały racjonalne ich wykorzystanie, prowadzące w efekcie do jak najniższych kosztów produkcji. Tak na przykład w wypadku wysokiego kosztu pracy ludzkiej w procesie produkcji na danym terytorium, występuje tendencja do zastępowania pracy ludzkiej pracą maszyn i urządzeń, w tych zaś przypadkach, kiedy praca ludzka jest słabo opłacana, a eksploatacja maszyn i urządzeń bardzo kosztowna, z punktu widzenia minimalizacji kosztów produkcji preferować się będzie szersze korzystanie z pracy człowieka niż stosowanie urządzeń produkcyjnych.

Related Articles