Daty

1772- Pierwszy rozbiór Polski
1793- Drugi rozbiór Polski przez Rosję i Prusy
1795- Trzeci rozbiór Polski
1831- Wojna Polsko-Rosyjska
1846- Powstanie Krakowskie
1848- Wiosna Ludów.< Uwłaszczenie ziem przez chłopów>

29 XI 1830 ? Powstanie Listopadowe. Noc Listopadowa. Wynik:zdobycie przez Polaków Belwederu, siedziby księcia Konstantego arsenału broni-zwycięstwo Polaków.
Rabacja Galicjańska- 30 ?Wynik: zbrojne wystąpienie chłopów Polskich przeciwko Polskiej Szlachcie, interwencja Austrii i zażegnanie konfliktu.

Wielka Emigracja w 1831 roku!
-wyemigrowało 12 tys. Powstańców
-opuszczenie ziem Polskich i rozpoczęcioe działalności przez Polską inteligęcję na zachodzie Europy np.Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Fryderyk Chopin.
-zakładanie przez emigrantów organizacji politycznych przygotowujących kolejne powstanie, np.Hotel Lambert,Towarzystwo Demokratyczne Polskie, Gromady Ludu Polskiego.

Serce przebite trzema sztyletami-symbol trzech rozbiorówPolski dokonanych przez Rosję,Austrię i Prusy.
Oko opatrzności- symbol Boga,który chroni państwo Polskie.

Related Articles