Pojęcia

Pojęcia

LIRYKA-poezja-wiersze-synonimy
MONOLOG-to dłuzsza wypowiedz jednej osoby
DIALOG-to rozmowa zazwyczaj dwóch osób ,choć czasem może być ich więcej
-MYŚLNIK-wzkazuje początek i koniec wypowiedzi
( )-NAWIAS -obejmuje wyrazy lub zdania zawierające treści dodatkowe
.

Pojęcia ( epika,liryka, dramat)

Epika jest jednym z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok liryki i dramatu). Ukształtowała się z ustnych sag, podań, legend, mitów o przeszłości.

Liryka - jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich (obok dramatu i epiki). Obejmuje utwory, których głównym przedmiotem przedstawienia są przeżycia wewnętrzne, przekazywane za pośrednictwem wypowiedzi monologicznej, odznaczającej się subiektywizmem, podporządkowanej funkcji ekspresywnej języka.

Pojęcia : stoicyzm i epikureizm.

Epikureizm- zespół poglądów, tworzący kierunek w filozofii, nazywany tak od twórcy głównych myśli Epikura (341- 270 p.n.e.). Łącząc dobro i szczęście, utożsamił je z przyjemnością, której osiągnięcie stanowi cel ludzkich dążeń.

Stoicyzm- postawa życiowa polegająca na zachowaniu umiaru, spokoju wewnętrznego, hartu ducha i opanowania w trudnych sytuacjach.

Pojęcia/wyjaśnienia

Fabuła-układ zdarzeń w dziele literackim,związany ciągiem przyczynowo-skutkowym.
Wątek główny-zdarzenie,którego ośrodkiem jest najważniejsza osoba(bohater).
Narrator-osoba w tekście prozatorskim opisująca zdarzenia,komętująca je,prowadząca akcję.
Bohater-postać I planowa,w okół bohatera rozgrywa się akcja.

Pokolenia

Pokolenie to ludzie, którzy urodzili się w podobnym czasie. Łączy ich także jakieś wydarzenie związane z sytuacją polityczną, gospodarczą czy społeczną.
Konflikt między pokoleniami wynika z różnicy światopoglądowej. Cechą każdego młodego pokolenia jest bunt, niezgoda na zło świata. Młodzi wychodzą spod klosza i widzą to zło.