Sciąga z tematów o komórkach

Cudzożywne – heterotrofy
Samożywne – autotrofy
CO2+H2O -> C6H12O6+O2
6CO2+6H2O -> 6C6H12O6+O2
Rozmnażanie:płciowe||bezpłciowe:
(podział komórki||zarodniki||pączkowanie).

Jądro zawiera materiał genetyczny. Oddzielone podwójną błoną.
Mitochondria otaczają 2 błony, wewn pofałd. = większa pow. uwaln.energi.
Błona kom. Otacza kom. Mogą przez nia przechodzic tylko woda i gazy.
Siat. Sródplazmatyczna-system kanałow, zachodza tam reakcje chem.
Rybosomy–ważna rola w powielaniu białka
Aparat Gorgiego–przechowywanie i modyfikowanie białek.
Wodniczki–mają wode i substancje niepotrzebne komórce.
Sciana kom–Chroni, zapewnia wytrzym. mechan. Roślina celul ozową
Cytoplazma–Półpłynna subst,zawiera H2O,białka,cukry.Zanurzone organella.


Ro Zw Gr Ba
Jądro X X X --
Ścian. kom. X -- X X
Chloroplast. X -- -- --
Wodniczki X X X --
Aparat Gor. X X X --
Siat. Śród. X X X --
Mitochond. X X X --
Błona kom. X X X X
Rybosomy X X X X

Related Articles