Muzyka starożytnej Grecji

Muzyka starożytnej Grecji znana jest głównie ze źródeł pośrednich. Znana jest ze stosunkowo licznych traktatów teoretycznych i dzieł filozoficznych oraz tylko nielicznych zachowanych źródeł muzyki, z których najstarsze nie sięgają poza V wiek p.n.e. między innymi fragment chóru z Orestesa Eurypidesa, dwa hymny delfickie ku czci Apollina, dwa hymny Mesomedesa. W okresie homeryckim kwitła epika w VII-VI wieku zaznaczył się rozwój śpiewu przy heterofonicznym wtórze kitary i aulosu, rozkwit liryki monodycznej (Safona, Alkajos) i chóralnej (Pindar). W tragediach okresu klasycznego (V-IV wieku p.n.e.) dominowały śpiewy chóru, były też sceny, którym towarzyszył aulos. W okresie hellenistycznym (IV-I wiek p.n.e.) wzmogły się wpływy Orientu (chromatyka, instrumenty strunowe), zanikał synkretyzm. Muzyka stanowiła obiekt współzawodnictwa na agonach, odgrywała dużą rolę w kulcie bogów. Bogactwo gatunków i muzyki wokalnej w muzyce starożytnej Grecji wiązało się z różnorodnością form i treści tekstu. Rytm muzyki łączył się ściśle z metrum poezji. System tonalny, ustalony w V wieku p.n.e., opierał się na zstępujących tetrachordach: tetrachord diatoniczny - zawierał dwie całe tony i jeden półton doryckim, frygijskim lub lidyjskim, tetrachord chromatyczny zawierał sekundę zwiększoną i dwie półtony, a tetrachord enharmoniczny - tercję wielką i dwie ćwierćtony. Zestawienie dwóch tetrachordów dawało gatunek oktawowy – harmonia. Znano także modulację oraz transpozycje - tonos. Greckie pismo nutowe opierało się na literach alfabetu fenickiego lub jońskiego. Instrumenty: lira, kitara, harfa, flet, aulos, fletnia Pana, rogi, trąby, bębny, kołatki. Rozwój teorii muzyki greckiej skupiał się wokół dwóch kierunków - empirycznego (Pitagoras) i dedukcyjnego (Arystoteles). Zostały sformułowane: teoria etosu. Podstawy stroju muzycznego. Zarówno teoria muzyki greckiej, jak i instrumentarium wskazują na związki z kulturami Bliskiego Wschodu i Egiptu. Muzyka starożytnej Grecji, zwłaszcza w swym aspekcie teoretycznym, oddziałała na muzykę europejską.

Related Articles